กิจกรรมนำออก


การศึกษาไทย ยึดถือกันมาช้านาน ว่า เป็น “กิจกรรมนำเข้า” นำเอาความรู้เข้าตัว โดยดูดซับความรู้สำเร็จรูปเข้ามาสั่งสมภายในตน

ผลการวิจัยการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน บอกว่า วิธีการเรียนรู้แบบนั้น ผิด ไม่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี ไม่เหมาะสมต่อการสร้างคนในศตวรรษที่ ๒๑

การเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการสร้างคนในศตวรรษที่ ๒๑ คือ จัดเป็น “กิจกรรมนำออก” เอาความรู้ มาฝึกปฏิบัติ ฝึกสังเคราะห์ความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อผลงานสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ปลดปล่อยความรู้ ออกจากตัว เพื่อให้กิจกรรมเหล่านี้สร้างความงอกงามขึ้นภายในตน ที่เรียกว่า “การเรียนรู้”

เมื่อไรก็ตาม ยึดถือ/ดำเนินการ การเรียนรู้ แบบ “กิจกรรมนำเข้า” การเรียนรู้จะเป็นแบบดูดซับความรู้ สำเร็จรูป จากภายนอก เป็นการศึกษาแบบสร้างคนที่คิดตามครู ทำตามรูปแบบที่กำหนด เป็นการสร้างคนในศตวรรษที่ ๒๐ และ ๑๙

เมื่อไรก็ตาม ยึดถือ/ดำเนินการ การเรียนรู้ แบบ “กิจกรรมนำออก” การเรียนรู้จะเป็นกระบวนการ สังเคราะห์ความรู้ขึ้นภายในตน เพื่อนำมาใช้ในการทำกิจกรรมที่กำหนด วงจรการตีความโจทย์ - การปฏิบัติ - การเก็บข้อมูลและตีความหาหลักการ - การนำไปปฏิบัติ จะกระตุ้นให้เกิดการงอกงามการเรียนรู้จากภายในตน เป็นการศึกษาแบบสร้างคนที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นการศึกษาแห่งศตวรรษที่ ๒๑


วิจารณ์ พานิช

๑๙ พ.ค. ๕๘

บนรถระหว่างเดินทางไปทำงาน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)