นักเรียนส่วนใหญ่  กล้าพูด  กล้าเล่นอะไรที่ผิดแผกแตกต่างไปจากเพื่อนๆ เพียงเพื่อเรียกร้องความสนใจ

แต่สิ่งที่พวกเขาได้ทำลงไปนั้น  ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง และมักจะเป็นเรื่องเดือดร้อน  ต่อตนเอง  ครูประจำชั้น และต่อไปอาจจะเดือดร้อนถึงพ่อแม่  ผู้ปกครอง

ปัญหาหนักของครูคือ  ทำอย่างไรจึงจะฝึกให้นักเรียนกล้าคิด  กล้าทำ และกล้านำไปใช้

กล้าคิด.......เป็นเรื่องที่ยากมาก ความคิด  เป็นนามธรรมที่จับต้องไม่ได้  ครูไม่รู้ว่าพวกเขานั่งฟังครูอยู่นี้ แต่ใจลอยไปคิดถึงเรื่องอื่นๆ  และไม่ตั้งใจเรียน  ซึ่งครูไม่อาจรู้ได้

กล้าทำ.......เป็นเรื่องรูปธรรมที่ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดประสบการณ์  มีความสามารถตามความถนัด  ความสนใจ  และเรียนรู้ด้วยความเต็มใจ  ครูจะวัดและประเมินผลได้ตามสภาพจริงที่เกิดขึ้น  มองเห็นและมีผลานที่วัดได้อย่างชัดเจน

การนำไปใช้  ....ก็เช่นกัน จะเห็นผลได้ใน 2 ระยะ  คือ  การนำไปใช้ในการเรียนต่อในเรื่องต่อไป หรือการนำไปใช้ในระดับชั้นต่อไป

ทั้ง 3 เรื่องนี้ กล้าคิด  กล้าทำ  กล้านำไปใช้  จะสำเร็จได้ด้วยดีต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย  ตั้งแต่ตัวนักเรียน  ครูและผู้ปกครอง ช่วยกัน ดูแล  จัดการให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ได้ตรง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะได้ดี  มีการพัฒนาได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมขึ้น