รักกระทรวงศึกษาฯมาช่วยกันเป็นแบบอย่างที่ดีกับ 4 S ปลัดกระทรวง ศธ

กระทรวงศึกษาธิการ ที่ต่างเล่าขานทั้งคุณค่าความดีและสิ่งที่ยังเป็นข้อจำกัดในการทำงานจากการบริการประชาชนตั้งแต่เริ่มต้นจากครรภ์มารดาถึงหลุมฝังศพเป็นจุดจบของการศึกษา ภาระงานการดูแลจึงมีมาก ทุกอย่างในสังคมจึงฝากความหวังไว้กับการศึกษา จนบางคราก็ตกเป็นจำเลยของสังคมที่ยากในการปฏิเสธ

  • จากขอบเขตความรับผิดชอบตลอดช่วงชีวิตคน บนอัตรากำลังบุคลากรที่มากที่สุดกว่ากระทรวงต่างๆ ความอุ้ยอ้ายจึงสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นได้ภายใต้ระบบราชการที่มีระเบียบแบบแผนเป็นเครื่องนำทาง จำเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมการทำงานด้วยหัวใจของการบริการประชาชนและคนราชการในหน่วยงานเดียวกันและต่างหน่วยงานด้วยการยึดลูกค้าเป็นสำคัญคนในหน่วยงานเดียวกันเป็นลูกค้าภายใน คนต่างหน่วยงานและประชาชนผู้มาใช้บริการเป็นลูกค้าภายนอก และออกแบบกระบวนงานให้รวดเร็วตอบสนองความต้องการ ทำงานแข่งกับเวลาอย่างมีคุณค่าทำงานเพื่องาน ปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น มาช่วยกันสร้างกระทรางศึกษาฯของเราให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับนโยบาย 4S ของท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองศาสตราจารย์กำจร ตติยกวี

ด้วยการเป็นตัวอย่างที่ดีมีคุณค่ากว่าคำสอน..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.เพื่อนเรียนรู้ โดย ดร.ดิศกุลความเห็น (0)