สร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ
มูลนิธิสยามกัมมาจล สร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ มูลนิธิสยามกัมมาจล

การทำงานอย่างมีความสุขโดยนักถักทอชุมชน


การทำงานอย่างมีความสุขโดยนักถักทอชุมชน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “นักถักทอชุมชน: เพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว” เปิดเวทีเรียนรู้ของนักถักทอชุมชน รุ่น 2 ครั้งที่ 8 โซนภาคกลาง จังหวัดสมุทรสงคราม โดย อาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์ วิทยากรกระบวนการหลักของหลักสูตรนักถักทอชุมชน กับโจทย์แรกที่ให้ทีมนักถักทอฯ แต่ละตำบล เตรียมประเด็นในการนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงาน "เชื่อมร้อยและถักทอ" เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ของแต่ละตำบลผู้เข้าร่วมครั้งนี้ได้แก่ อบต.บางแก้ว อบต.บางสะแก อบต.บางขันแตก ทต.บางจะเกร็ง อบต.ปลายโพงพาง อบต.แหลมใหญ่ จ.สมุทรสงคราม และ อบต.วัดดาว จ.สุพรรณบุรี ภายใต้ โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัวดำเนินการโดย สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

สนับสนุนโดย มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมบ้านสวนทรายทอง โฮมสเตย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

โดย อ.ทรงพล เจตนาวณิชย์ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของเวทีเรียนรู้ในครั้งนี้ เพื่อให้นักถักทอชุมชนมีโอกาสในการถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งแนวทางในการขับเคลื่อนงานในระยะต่อไป ทั้งปัญหา อุปสรรค ต่อนายกฯและปลัดของตนเองได้รับทราบอีกด้วย พร้อมทั้งให้ได้รับทราบตัวอย่างวิธีคิด วิธีการและผลการขับเคลื่อนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความก้าวหน้าที่โดดเด่น และเป็นเวทีที่ทำให้นักถักทอชุมชน นายกฯ ปลัด เกิดการทำงานเป็นทีมมากขึ้นนั่นเอง

สำหรับประเด็นในการนำเสนอนั้น นักถักทอชุมชนได้นำเสนอสถานการณ์ปัญหาเด็ก เยาวชน ครอบครัวในพื้นที่ของตนเองรวมทั้งสาเหตุ และภาพที่อยากเห็น เป้าหมายปลายทาง รายทง และกิจกรรมที่ทำมาแล้ว และมีสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง เด็กและเยาวชน ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ใจดีในชุมชน โรงเรียน ฯลฯ

วันที่ 5 มีนาคม อ.ทรงพล ได้ให้ทีมนักถักทอชุมชนได้เตรียมตัวการทำรายงานและมีการซักซ้อมการนำเสนอรายงานในภาคบ่ายต่อไปเริ่มที่ บ่าย อบต.บางแก้ว อบต.บางสะแก อบต.บางขันแตก ทต.บางจะเกร็ง อบต.ปลายโพงพาง อบต.แหลมใหญ่ จ.สมุทรสงคราม และ อบต.วัดดาว จ.สุพรรณบุรี คุณชิษณุวัฒน์ มณีศรีขำ ที่ปรึกษานักถักทอชุมชน จ.สมุทรสงคราม มาช่วยเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ อาทิ การนำเสนอให้เห็นการถอดบทเรียนของกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไรที่เห็นเป็นรูปธรรม การเล่าที่ขมวดให้เห็นภาพการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนชัดเจน พรุ่งนี้จะมีโอกาสได้นำเสนอกับผู้บริหารทั้งนายกฯ และ ปลัด ให้เห็นการทำงานของตนเอง

เช้าวันที่ 6 มีนาคม 2558 กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุมโดย นายทรงพล เจตนาวณิชย์ ผอ.สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข “....เวทีในวันนี้เพื่อให้นักถักทอได้นำเสนอผลงานดำเนินการที่ผ่านมา และให้ผู้บริหารได้เสนอแนะ คาดหวังให้นายก ปลัด นักถักทอเป็นทีมเดียวกัน ทบทวนเป้าหมายหลักสูตรอยากจะมาช่วยให้ท่านทำงานกับท้องถิ่นให้มีความสุข การทำงานอย่างมีความสุขทำให้มีผลงาน มีแนวคิด มีเครื่องมือที่จะไปทำ ทำงานเป็นทีม ไปถักทอทุนในพื้นที่ นอกพื้นที่ และเกิดการสร้างกลไกในพื้นที่...”

จากนั้นแต่ละพื้นที่ได้นำเสนองานโดยสรุปดังนี้

อบต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ความคาดหวังอยากเห็นเด็กเป็นคนดีของพ่อแม่และสังคม การทำกิจกรรมของเด็กในพื้นที่ทำให้เกิดการดึงเวลาของเด็กที่ติดเกม มาใช้เวลากับเพื่อนๆ ทำประโยชน์ ทำความดีให้กับชุมชนมากขึ้น

อบต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ทีมนักถักทอชุมชน ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมนำไปทำกิจกรรมในชุมชนโดยเน้นการ “ถอดบทเรียน”ในแต่ละกิจกรรมเพื่อให้รู้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเด็ก การทำกิจกรรมนอกจากจะให้เด็กได้ทำประโยชน์ให้กับชุมชนแล้ว ยัง เน้นให้เด็กได้เรื่องของใจคือเรื่องจริยธรรมอีกด้วย สิ่งที่นักถักทอฯ ได้ทักษะคือการตั้งคำถาม ความรู้เรื่องการถอดบทเรียน รู้ปัญหาเยาวชน ชุมชนของตนเองมากขึ้น

ทต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ปัญหาร่วมในชุมชนเด็กเล่นการพนัน ท้องไม่พร้อม อ่านหนังสือไม่ออก ทต.บางจะเกร็งจึงคิดกิจกรรมที่จะดึงเด็กออกจากปัญหาเหล่านื้คือการสร้างจิตสำนึกในการรักชุมชนให้เกิดขึ้น มีกิจกรรมอาทิการเก็บขยะในแม่น้ำลำคลองเพื่อให้เยาวชนเกิดความตระหนัก เกิดจิตสำนึกในการรักสิ่งแวดล้อมและทำประโยชน์ให้ชุมชน...

อบต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

เน้นให้เด็กเรียนรู้ตัวเองก่อนเพื่อเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านกิจกรรมรู้จักตัวเอง เป้าหมายชีวิต ข้อดีข้อเสียของตนเอง ทำให้เด็กที่เข้าร่วมโครงการเกิดการเปลี่ยนแปลงในตนเองในทางที่ดีขึ้น เด็กรู้จักคิดและเสียสละมากขึ้น และตนเองในฐานะนักถักทอชุมชนเข้าใจสภาพปัญหาของเยาวชนดีขึ้น

อบต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

การจัดกิจกรรมให้เด็กเป็นผู้เลือกเองว่าอยากทำอะไร ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมปั่นจักรยานเรียนรู้ชุมชน และเรียนรู้เกี่ยวกับม้า ทำให้เด็กเพิ่งรู้ว่าชุมชนตนเองก็มีคอกม้า การเลี้ยงไส้เดือน เด็กๆ รู้ว่าไส้เดือนมีประโยชน์อย่างไร และการทำปุ๋ยจากผักตบชวา เกิดความคิดว่าพื้นที่เรามีผักตบชวาเยอะจึงมาเก็บผักตบในลำคลองเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วย ทำให้เด็กมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก และทำประโยชน์ให้ชุมชน มีจิตรักชุมชนมากขึ้น นักถักทอชุมชนได้เครื่องมือในการทำงานในรูปแบบใหม่ๆ

อบต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

นายทินารมย์ คำมูลอินทร์ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน คิดว่า โครงการนี้สอนให้เราเป็นโค้ช มีความคิดว่าทำแล้วจะเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างไร

กิจกรรมที่ทำเริ่มตั้งแต่ทำให้เด็กรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าอย่างไร มีดีอยู่ในตัวเองอย่างไร มีนิสัยอย่างไร ผ่านโครงงานต่างๆ โดยแทรกกิจกรรมต่างๆ ระหว่างกิจกรรมได้แก่การฝึกเด็กนั่งสมาธิ ผู้ใหญ่สอนพับเสื้อผ้า การรักษาความสะอาดในห้องครัว ในห้องน้ำ สอนถูบ้านในทิศทางเดียวกัน ทุกกิจกรรมปรับนิสัยตัวเองของเด็กได้ ทำให้เด็กพับผ้าเป็น ล้างห้องน้ำเป็น จัดระเบียบของใช้ส่วนตัวได้ได้ สอนให้เด็กทำตั้งแต่ตื่นนอนยันนอนหลับเป็นการเรียนรู้จริง ผลทำให้เด็กเกิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในนิสัยที่ดีขึ้นรับผิดชอบตนเอง

ผู้บริหาร ปลัด ร่วมสะท้อนความคิดเห็นจากการติดตามการทำงานของนักถักทอชุมชนว่า....

 • เห็นการพัฒนาของเจ้าหน้าที่ของตนเองในทางที่ดีขึ้นหลังจากเข้าร่วมอบรมนักถักทอชุมชนทั้งมีการวางแผนงาน กล้าพูด กล้าแสดงออก ไม่ต้องรอคำสั่งอย่างเดียว ผู้บริหารถอยมาเป็นที่ปรึกษางาน ดีใจที่ลูกน้องสามารถคิดเอง ทำเองได้แล้ว
 • พร้อมสนับสนุนการทำงานของทีมงานให้มีความต่อเนื่อง
 • มีเสียงสะท้อนจากผู้ปกครองที่เชื่อมือว่าทีมนี้ทำจริงจัง และต่อเนื่องจึงยอมปล่อยให้ลูกๆ มาทำกิจกรรมด้วย

“เชื่อว่าทุกคนทำตามความสามารถต้องต่อสู้กับเวลา และกับการทำงานหนัก”

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล และปลัดร่วมในเวทีนี้ครั้งนี้ได้แก่

 • พ.จ.อ.วีระศักดิ์ สังข์กระแสร์ นายก อบต.องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
 • นางจิรกานต์ ปฐวีรัตน์ แท่นทรัพย์ปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
 • นายประกอบ แสงจันทร์ นายก อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
 • นายชินวัฒ กล่ำแสงปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
 • นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช นายก อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
 • นางวีณา เทียมสมชาติ ปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
 • นายสุขเกษม โง้วสกุล นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
 • นายธนัญชัย แก้วพันธุ์ ปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
 • นายบุญเลิศ ตันประเสริฐ นายก อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
 • ว่าที่ พ.ต.จิรวัฒน์ อินทะแสน ปลัด อบต.องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
 • นายอมรศักดิ์ ฉัตระทิน นายก อบต.องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
 • พ.จ.อ.อรุณ ภมร ปลัด อบต.องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

โดยมีนักถักทอชุมชนรุ่นสองเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ได้แก่

 • นายรัชพล กลีบผึ้ง (อู๋) นักพัฒนาชุมชน อบต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
 • นายยศสันต์ อินทร์สมบัติ (ก้อง) ผช.นักวิชาการศึกษา อบต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
 • นางสาวรัตนาภรณ์ บูรณัติ (หญิง) จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
 • นายสาธิต ราษฎรอาศัย (ธิต) นิติกร อบต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
 • นางสาวสุพัตรา ตาเดอิน (วีนี่) รองปลัด อบต. อบต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
 • นางสาวรัชนีย์ ทองพันธ์ น้ำ หัวหน้าสำนักงานปลัดน้ำ อบต.บางขันแตกน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
 • นางประนอม น้อยสกุล (จี๋) ครูดูแลเด็ก อบต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
 • นางรจนา ชูสกุล (รจ) รองปลัดเทศบาลทต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
 • นางสาวบุษฏี นนทลักษณ์ (บุษ) นักพัฒนาชุมชน ทต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
 • นางสาวระวีวรรณ ประพฤติกิจ (วี) รองปลัด อบต. อบต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
 • นางณัฏฐนันท์ พิทยะภัทร์ (ไพ) นักวิชาการศึกษา อบต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
 • นางกิติญา โพธิ์จันทร์ เอ๋ นักพัฒนาชุมชน อบต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
 • นางมธุรส ปรองดอง ก้อย ครูดูแลเด็ก อบต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
 • นางสาวบุปผา ทรัพย์สมบูรณ์ (ผา) ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี อบต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
 • นางสาวจรรยา แจ้งกระจ่าง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ อบต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
 • นายทินารมย์ คำมูลอินทร์ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน อบต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.scbfoundation.com

หมายเลขบันทึก: 591145เขียนเมื่อ 16 มิถุนายน 2015 14:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 มิถุนายน 2015 14:34 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

มาร่วมมีความสุขกับทุกคนค่ะ...

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท