เจ้าพ่อคุก


ถ้าจะกล่าวถึง “เจ้าพ่อคุก” ส่วนใหญ่ก็จะนึกนึกถึงอธิบดีกรมคุกของแต่ละประเทศ เพราะได้ชื่อว่าเป็นผู้เป็นใหญ่ในกรมคุกหรือเป็นผู้ที่มีอิทธิพลสูงสุดในการบริหารจัดการคุก มีหน้าที่กำกับ ดูแล บังคับบัญชา แต่งตั้ง โยกย้าย เจ้าหน้าคุก ดูแลงบประมาณคุก ทั้งงบประมาณก่อสร้างคุก วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าอาหารนักโทษ และอื่นๆ ซึ่งมีงบประมาณจำนวนมากมายมหาศาลในแต่ละปี และกำกับโดยทั่วไปในการควบคุม ดูแล การปฏิบัติต่อนักโทษ การย้ายนักโทษ เป็นต้น ถ้าจะกล่าวถึงเจ้าพ่อคุกในระดับโลก ก็ต้องหมายถึง เจ้าพ่อคุก หรือ ผู้เป็นใหญ่ หรือ เป็นผู้ที่มีอิทธิพลสูงสุดในคุกระดับนานาชาติ เป็นบริษัทเจ้าของสัมปทานบริหารจัดการคุกในระดับนานาชาติ ซึ่งในปัจจุบันเจ้าพ่อคุกในความหมาย ดังกล่าว คือ บริษัท ราชทัณฑ์อเมริกา จำกัด (Corrections Corporation of America) หรือ (CCA) .......................


เจ้าพ่อคุก


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ นบ. นม.ถ้าจะกล่าวถึง “เจ้าพ่อคุก” ส่วนใหญ่ก็จะนึกนึกถึงอธิบดีกรมคุกของแต่ละประเทศ เพราะได้ชื่อว่าเป็นผู้เป็นใหญ่ในกรมคุกหรือเป็นผู้ที่มีอิทธิพลสูงสุดในการบริหารจัดการคุก มีหน้าที่กำกับ ดูแล บังคับบัญชา แต่งตั้ง โยกย้าย เจ้าหน้าคุก ดูแลงบประมาณคุก ทั้งงบประมาณก่อสร้างคุก วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าอาหารนักโทษ และอื่นๆ ซึ่งมีงบประมาณจำนวนมากในแต่ละปี และกำกับโดยทั่วไปในการควบคุม ดูแล การปฏิบัติต่อนักโทษ การย้ายนักโทษ เป็นต้น ถ้าจะกล่าวถึงเจ้าพ่อคุกในระดับมลรัฐส่วนใหญ่ก็จะนึกนึกถึงอธิบดีกรมคุกของมลรัฐ ซึ่งเป็นผู้เป็นใหญ่ในกรมคุกมลรัฐหรือเป็นผู้ที่มีอิทธิพลสูงสุดในการบริหารจัดการคุกของแต่ละมลรัฐ แต่ถ้าจะกล่าวถึงเจ้าพ่อคุกในระดับโลก ก็ต้องหมายถึง เจ้าพ่อคุก หรือ ผู้เป็นใหญ่ หรือ เป็นผู้ที่มีอิทธิพลสูงสุดในคุกระดับนานาชาติ เป็นบริษัทเจ้าของสัมปทานบริหารจัดการคุกในระดับนานาชาติ ซึ่งในปัจจุบันเจ้าพ่อคุกในความหมาย ดังกล่าว คือ บริษัท ราชทัณฑ์อเมริกา จำกัด (Corrections Corporation of America) หรือ (CCA) ซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการ และ/หรือเป็นเจ้าของสิ่งอำนวยความสะดวกคุกและศูนย์กักกันในเรือนจำของรัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐของ USA จำนวน 60 คุก ขนาด 92,500 เตียง มีพนักงานมากกว่า 17,000 คน มีการนำบริษัท (CCA) เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ USA เพื่อจำหน่ายหุ้นให้กับประชาชนและสามารถทำกำไรสุทธิได้สูงถึง 162,510,000 ดอลล่าในปี 2011 ดังนั้น การนำเสนอ “เจ้าพ่อคุก” ในวันนี้ จึงเป็นการนำเสนอ “เจ้าพ่อคุก CCA” ดังกล่าว โดยจะเป็นการกล่าวถึง ความเป็นมา แนวคิด แนวทางการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ของบริษัทเจ้าของสัมปทานคุกหรือเจ้าพ่อคุก มาพอเข้าใจโดยสังเขป ดังนี้


คุก CCA รัฐอริโซนา


ความเป็นมาของ CCA

คุกเอกชน CCA หรือบริษัท ราชทัณฑ์อเมริกา จำกัด (Corrections Corporation of America) หรือเจ้าพ่อคุกเอกชน CCA ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://prisonvalley.arte.tv/fr/forums/discussion/34/ prisons-privees-faits-donnees-et-perspectives/ พบว่า CCA ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 1983 โดยนายทอมบีสลีย์ ดร.โรเบิร์ต แกรท และ นายที ดอน ฮูดาว สามนักธุรกิจที่มีประสบการณ์ในภาครัฐและการแก้ไข จากเมืองแนชวิลล์ รัฐเทนเนสซี ต่อมาในปี 1984 CCA ได้ทำสัญญากับกระทรวงยุติธรรม USA จำนวน 2 แห่ง คือ ศูนย์กักกันฮุสตัน เปิดดำเนินการควบคุมและปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการหลบหนีเข้าเมือง ศุลกากร และสัญชาติ และศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายในเขตศาลเมมฟิส และเชลบี เป็นศูนย์ฝึกอบรม ขนาด 200 เตียง ในปี 1989 CCA ได้เปิดสิ่งอำนวยความสะดวกเจ้าพนักงานผู้หญิงนิวเม็กซิโก ในเมืองแกรนต์ รัฐนิวเม็กซิโกเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกขนาด 204 เตียง ในปี 1990 CCA เปิดคุกเอกชนที่ศูนย์เจ้าพนักงานวินส์ ในตำบลหลุยเซียนา ในปี 1992 CCA เปิดคุกเอกชนที่ศูนย์กักกันเวนเวิร์ธ ภายใต้สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐบาลกลาง เป็นศูนย์กักกันการรักษาความปลอดภัยสูงสุด สิ่งอำนวยความสะดวก 256 เตียง


ศูนย์กักกัน CCA เมืองฮุสตัน


ถึงปัจจุบัน CCA ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในการดำเนินงานคุกเอกชนมากที่สุด เพราะเป็นบริษัทเจ้าของสัมปทานและบริหารจัดการเรือนจำเอกชน ศูนย์กักกัน และดำเนินงานอื่น ๆ ที่ใหญ่ที่สุดใน USA ได้ทำสัญญาความร่วมมือ ออกแบบ ก่อสร้าง จัดหาทุน บริหาร จัดการและ/หรือเป็นเจ้าของสิ่งอำนวยความสะดวกราชทัณฑ์ ในคุกและศูนย์กักกันของรัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐ สำหรับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการหลบหนีเข้าเมือง ศุลกากร และสัญชาติ ขนาด 92,500 เตียง CCA ดำเนินงานในคุกและศูนย์กักกัน 19 รัฐ รวม 60 เรือนจำ ใน USA มีพนักงานมากกว่า 17,000 คน มีผู้กระทำผิดในความควบคุมประมาณ 90,000 คน และบริหารจัดการมากกว่า 67 สิ่งอำนวยความสะดวกทั่วประเทศ รวมตลอดถึง CCA ยังเป็นที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา (์NYSE:CXW ) โดยสิ่งอำนวยความสะดวกของ CCA จะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานของเจ้าพนักงานอเมริกัน (ACA)


คุกอุตสาหกรรม (CCA) รัฐไอดาโฮตารางแสดงข้อมูลพื้นฐานบริษัท ราชทัณฑ์เมริกา จำกัด (CCA)


บริษัท ราชทัณฑ์เมริกา จำกัด (Corrections Corporation of America)

เรื่อง

ข้อมูล

หมายเหตุ

อุตสาหกรรมเรือนจำเอกชน

อ้างอิงงบการเงิน ปี 2011ก่อตั้งขึ้นเมื่อ

1983 เมืองแนชวิลล์ รัฐเทนเนสซี

Founder(s) ผู้ก่อตั้ง

นายทอมบีสลีย์ ดร.โรเบิร์ต แกรท และ นายที ดอน ฮูดาวTom Beasley

Headquarters สำนักงานใหญ่

แนชวิลล์ เทนเนสซี สหรัฐอเมริกา

Area served พื้นที่ให้บริการ

ประเทศสหรัฐอเมริกา

Key people ผู้บริหาร

นายจอห์นดีเฟอร์กูสัน ประธานกรรมการ
นายเดมอน ไฮนิเกอร์ ที ประธาน และ ซีอีโอ

Revenue รายได้

1,736 พันล้าน ดอลล่า

รายได้จากการดำเนินงาน

332,060,000 ดอลล่า

รายได้สุทธิ

162,510,000 ดอลล่า

ทรัพย์สินรวม

3.020 พันล้าน ดอลล่า

ผู้ถือหุ้นรวม

1,408,000,000 ดอลล่า

พนักงาน

16,750 คน ข้อมูล ณ ธันวาคม 2011...........................
หมายเหตุ

- บทความเรื่องเจ้าพ่อคุกได้ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ คลังความรู้กรมราชทัณฑ์ หรือ เว็บไซต์ ฐานข้อมูลงานวิจัยกรมราชทัณฑ์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เว็บไซต์ http://www.correct.go.th/blogknowledge/attachments...

- โปรดติดตามบทความเรื่องเจ้าพ่อคุก (2) เป็นตอนต่อไปน่ะครับ

ความเห็น (1)
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี