ตัวแบบเรือนจำสีเขียวที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย (3)


เรือนจำสีเขียว และ แนวคิดสีเขียว ประกอบด้วย แนวคิดในการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและชุมชน แนวคิดในการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในงานราชทัณฑ์ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักในการดำเนินงาน และการฝึกอบรมความรู้ทักษะสีเขียวให้แก่ผู้ต้องขัง รวมตลอดถึงการประกาศจัดตั้งเรือนจำสีเขียวนำร่อง ตัวแบบเรือนจำเทคโนโลยีอาคารประหยัดพลังงาน และ ตัวแบบเรือนจำเทคโนโลยีการเกษตรและปศุสัตว์ (เรือนจำดินและเรือนจำสวนป่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก)..........................

ตัวแบบเรือนจำเทคโนโลยีการเกษตรและปศุสัตว์ ประกอบด้วย โครงการสวนป่าสะเดา อายุ 24 ปี ในพื้นที่ 380 ไร่ จำนวนประมาณ 16,963 ต้น (ยังไม่พบข้อมูลว่ามีเรือนจำใดในโลกที่มีพื้นที่สวนป่าขนาดใหญ่ มีปริมาณ และอายุมากขนาดนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่าเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งเป็นเรือนจำสวนป่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก) นอกจากนั้นยังมีการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ และการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ

สวนป่าสะเดาประมาณ 16,963 ต้น ในพื้นที่ 380 ไร่ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง

สวนป่าสะเดาประมาณ 16,963 ต้น ในพื้นที่ 380 ไร่ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง

สวนป่าสะเดาและอาคารดินเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้้ง

การเลี้ยงโคเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง

โดยทั้ง 3 ตัวแบบได้มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง การฝึกอบรมความรู้ทักษะสีเขียวให้แก่ผู้ต้องขัง มีการเปิดโอกาสให้ภาครัฐและภาคเอกชน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานและฝึกอบรมความรู้ ทักษะสีเขียวแก่ผู้ต้องขัง

การดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จากผลการศึกษาตัวแบบเรือนจำสีเขียวทั้งในและต่างประเทศ ดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีความพร้อมและสามารถที่จะจัดตั้งเรือนจำสีเขียวตามแนวทางเรือนจำสีเขียวในประเทศต่างๆได้ โดยจะสามารถทำให้เรือนจำสีเขียวไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ศึกษา ดูงาน และนำเรือนจำไทยเข้าสู่ระบบเรือนจำสีเขียวโลก จึงได้คัดเลือกตัวแบบเรือนจำสีเขียวที่มีความโดดเด่น และเหมาะสมสำหรับประเทศไทย คือ ตัวแบบ เรือนจำเทคโนโลยีอาคารประหยัดพลังงาน (เรือนจำดิน) และตัวแบบเรือนจำเทคโนโลยีการเกษตรและปศุสัตว์ของเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง (ที่ปรากฏผลการศึกษาในเบื้องต้นว่าเรือนจำสีเขียวไทย/เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งเป็นเรือนจำดินและเรือนจำสวนป่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก) จึงมีข้อเสนอให้กรมราชทัณฑ์พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

เรือนนอนดิน (คุกดิน) เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง

ข้อเสนอแนะในการวิจัย

1. กรมราชทัณฑ์ควรจะต้องประกาศนโยบายเรือนจำสีเขียว ได้แก่ นโยบายให้เรือนจำดำเนินงานภายใต้แนวคิดสีเขียว อันประกอบด้วย แนวคิดในการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและชุมชน แนวคิดในการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในงานราชทัณฑ์ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักในการดำเนินงาน การฝึกอบรมความรู้ทักษะสีเขียวให้แก่ผู้ต้องขัง

2. กรมราชทัณฑ์ควรจะต้องประกาศจัดตั้งเรือนจำสีเขียว โดยการประกาศจัดตั้งให้เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี เป็นเรือนจำสีเขียวนำร่อง ตัวแบบเรือนจำเทคโนโลยีอาคารประหยัดพลังงาน และตัวแบบเรือนจำเทคโนโลยีการเกษตรและปศุสัตว์ (เรือนจำดินและเรือนจำสวนป่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก) แห่งแรกของประเทศไทย

เรือนจำสีเขียวเขากลิ้ง (ยังไม่เป็นทางการ)

3. ข้อเสนอสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป ควรทำการวิจัยแบบเจาะลึกตัวแบบเรือนจำสีเขียว ที่ได้จากการศึกษาในลักษณะของชุดวิจัย อันได้แก่ เรือนจำเทคโนโลยีอาคารประหยัดพลังงาน เรือนจำเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และตัวแบบเรือนจำเทคโนโลยีการเกษตรและปศุสัตว์ (เรือนจำพลังงานก๊าซชีวภาพ เรือนจำเกษตรอินทรีย์ เรือนจำสวนป่า เรือนจำฟาร์ม) เป็นต้น

..................


คำสำคัญ (Tags): #เรือนจำสีเขียว#​ตัวแบบเรือนจำสีเขียวที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย#ตัวแบบเรือนจำเทคโนโลยีการเกษตรและปศุสัตว์#โครงการสวนป่าสะเดาเรือนจำ#เรือนจำสวนป่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก#เรือนจำเกษตรอินทรีย์#หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว#การฝึกอบรมความรู้ทักษะสีเขียวให้แก่ผู้ต้องขัง#ระบบเรือนจำสีเขียวโลก#ตัวแบบ เรือนจำเทคโนโลยีอาคารประหยัดพลังงาน (เรือนจำดิน)#ตัวแบบเรือนจำเทคโนโลยีการเกษตรและปศุสัตว์ของเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง#แนวคิดสีเขียว#แนวคิดในการประหยัดพลังงาน#แนวคิดการใช้พลังงานทดแทน#การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและชุมชน#แนวคิดในการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในงานราชทัณฑ์#แนวคิดในการฝึกอบรมความรู้ทักษะสีเขียวให้แก่ผู้ต้องขัง#เรือนจำสีเขียวนำร่อง#เรือนจำพลังงานก๊าซชีวภาพ#เรือนจำสวนป่า#เรือนจำฟาร์ม
หมายเลขบันทึก: 590631เขียนเมื่อ 29 พฤษภาคม 2015 13:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 ตุลาคม 2016 21:32 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

It looks like lucky inmates have been rewarded with a paradise-like environment that most people would work honestly hard to enjoy once for long while. I think this is created with inmates' labour during their training and rehabilitation programs (but not explained in the blog). Please explain, otherwise, people may think some criminals are rewarded. (Just have a look at Klong toey slum!)

พี่ sr

สภาพแวดล้อมเหมือนดินแดนสวรรค์ของเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งประกอบด้วย เรือนจำอาคารดินและต้นสะเดาที่เขียวชะอุ่ม อายุ 24 ปี ในพื้นที่ 380 ไร่ จำนวนประมาณ 16,963 ต้น เป็นผลงานของผู้ต้องขังตามโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู ผู้ต้องขัง (การฝึกวิชาชีพก่อสร้างบ้านดิน และ วิชาชีพการเกษตรปลูกสร้างสวนป่า) หรือโปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยสำหรับผู้ต้องขังที่เหลือโทษน้อยและมีความประพฤติดี มิใช่เป็นการให้รางวัลแก่อาชญากรแต่อย่างใด ขอบคุณพี่สุนทร (sr) มากครับ ที่กรุณาแสดงความเห็นที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์

ขอบคุณมากครับพี่ sr

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี