ราชทัณฑ์มืออาชีพ (ตอน 4) กฎหมายที่รองรับราชทัณฑ์มืออาชีพ


ข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของสหประชาชาติ ค.ศ. 1955 ข้อ 46 ความว่า "เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ทุกระดับชั้นควรได้รับการสรรหาอย่างเหมาะสม และ อย่างระมัดระวังเนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้ความซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษยธรรม และความเป็นวิชาชีพ" ข้อ 65 ความว่า "การรักษาเยียวยาผู้ต้องขังตามคำพิพากษาให้จำคุกหรือมาตรการอื่นๆ มีเป้าประสงค์ เพื่อที่จะก่อให้เกิดการเคารพกฎหมายและทำให้เขาช่วยเหลือตนเองได้เมื่อพ้นโทษ..........................


ราชทัณฑ์มืออาชีพ (ตอน 4) กฎหมายที่รองรับราชทัณฑ์มืออาชีพ


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ นบ. นม


ข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของสหประชาชาติ


  • กฎหมายที่รองรับราชทัณฑ์มืออาชีพ

ข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของสหประชาชาติ ค.ศ. 1955 (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 1955)

ข้อ 46 ความว่า "เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ทุกระดับชั้นควรได้รับการสรรหาอย่างเหมาะสม และ อย่างระมัดระวังเนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้ความซื่อสัตย์ สุจริต มนุษยธรรม และความเป็นวิชาชีพ" ทั้งนี้ เพื่อรองรับการดำเนินงานด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง ตามแนวคิดทฤษฎีอาญาว่าด้วยการลงโทษเพื่อการแก้ไขฟื้นฟู ที่ได้กำหนดแนวทางในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังทั้งในระหว่างต้องโทษและติดตามดูแลภายหลังพ้นโทษ ตามความที่ปรากฏอยู่ในข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำฯ ดังกล่าว

ข้อ 65 ความว่า "การรักษาเยียวยาผู้ต้องขังตามคำพิพากษาให้จำคุกหรือมาตรการอื่น ที่คล้ายคลึงกันนั้นมีเป้าประสงค์ เพื่อที่จะก่อให้เกิดการเคารพกฎหมายและทำให้เขาช่วยเหลือตนเองได้ เมื่อได้รับการปล่อยตัว เช่น ช่วยส่งเสริมการรู้จักช่วยเหลือตนเองและพัฒนาสำนึกแห่งความรับผิดชอบ"

และข้อ 66 ความว่า "ในท้ายที่สุดแล้วจะมีการใช้วิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมในการพัฒนาผู้ต้องขังหลังจากได้รับ การปล่อยตัววิธีการดังกล่าว ได้แก่ การใช้หลักศาสนา การศึกษาอบรม การฝึกอาชีพ การสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย การจัดหางาน การให้คำปรึกษาแนะนำ การเสริมสร้างจริยธรรม โดยคำนึงถึงความต้องการ ความจำเป็น ประวัติทางสังคม ประวัติการกระทำผิดรวมถึงสุขภาพทางกายและจิตใจของบุคคลนั้น"


สหประชาชาติกับการให้บริการพนักงานราชทัณฑ์มืออาชีพ


โดยสรุป

การดำเนินงานราชทัณฑ์มืออาชีพของกรมราชทัณฑ์มลรัฐโอคลาโอมา ทั้งเรือนจำของรัฐและเรือนจำเอกชน (CCA) เป็นการดำเนินงานตามข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ของสหประชาชาติ ค.ศ. 1955 และมาตรฐานของสมาคมวิชาชีพราชทัณฑ์อเมริกัน ที่ได้กำหนดให้มีการพัฒนางานราชทัณฑ์ให้สู่ความเป็นวิชาชีพ มีองค์ประกอบที่สำคัญ 5 ด้าน คือ

  • ด้านคุณลักษณะราชทัณฑ์มืออาชีพ ประกอบด้วยคุณลักษณะที่สำคัญ คือ คุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์สุจริต การประพฤติตนที่เหมาะสม เป็นตัวอย่างที่ดี มีความมุ่งมั่นและความเพียรในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
  • ด้านทักษะราชทัณฑ์มืออาชีพ ประกอบด้วยทักษะที่สำคัญ คือ ทักษะด้านการควบคุมรักษาความปลอดภัย และทักษะด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง
  • ด้านโอกาสความก้าวหน้า มีการวางแผนพัฒนาพนักงานราชทัณฑ์ มืออาชีพระยะยาว ผ่านการกำหนดคุณลักษณะ การฝึกอบรมทักษะ ด้านต่างๆ ยึดหลักความรู้ความสามารถ ทักษะ และความรู้เชี่ยวชาญ ชัดเจน แน่นอน
  • ด้านค่าตอบแทน ได้กำหนดให้เงินเดือนของราชทัณฑ์มืออาชีพ มีอัตราที่สูงในระดับที่ใกล้เคียงกับผู้พิพากษา และ อัยการซึ่งมีความเพียงพอที่จะทำให้เกิดเสถียรภาพ ทางการเงิน
  • ด้านเป้าหมายของราชทัณฑ์มืออาชีพ คือ การได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในด้านการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังดังนั้น นกรณีของกรมราชทัณฑ์ของประเทศไทย ถ้าประสงค์จะพัฒนางานราชทัณฑ์ไปสู่ราชทัณฑ์มืออาชีพ ตามแนวทางของกรมราชทัณฑ์มลรัฐโอคลาโอมาและเรือนจำเอกชน CCA นั้น เห็นว่าจะต้องเป็นการพัฒนาไปพร้อมๆกัน ทั้ง 5 ด้าน ดังกล่าว โดยเฉพาะโอกาสสำหรับความก้าวหน้าและการเติบโตของราชทัณฑ์มืออาชีพ ที่ยึดหลักความรู้ความสามารถ ทักษะ และความรู้เชี่ยวชาญ ชัดเจน แน่นอน รวมตลอดถึงคุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์สุจริตของพนักงานราชทัณฑ์มืออาชีพ เพราะ "ถ้าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ถือว่าเป็นราชทัณฑ์มืออาชีพ"....................หมายเหตุ

บทความเรื่อง ราชทัณฑ์มืออาชีพ โดยวินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ เคยลงตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารราชทัณฑ์ ปีที่ 62 พ.ศ. 2557 ฉบับที่ 3คำสำคัญ (Tags): #กฎหมายที่รองรับราชทัณฑ์มืออาชีพ#ข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของสหประชาชาติ ค.ศ. 1955#คุณลักษณะของงานราชทัณฑ์เป็นงานที่ต้องใช้ความซื่อสัตย์ สุจริต มนุษยธรรม และความเป็นวิชาชีพ#การแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังในระหว่างต้องโทษ#การติดตามดูแลภายหลังพ้นโทษ#ทักษะด้านการควบคุมรักษาความปลอดภัย#ทักษะด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง#เป้าหมายของราชทัณฑ์มืออาชีพ คือ การได้รับความไว้วางใจจากประชาชน#ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมรักษาความปลอดภัย#ผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง#ราชทัณฑ์มืออาชีพจะต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริตเพราะ "ถ้าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ถือว่าเป็นราชทัณฑ์มืออาชีพ"
หมายเลขบันทึก: 590530เขียนเมื่อ 25 พฤษภาคม 2015 15:28 น. ()แก้ไขเมื่อ 25 พฤษภาคม 2015 15:36 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี