กฎหมายบังคับโทษจำคุก ตอน กฎหมายเรือนจำจีน (1)

โครงสร้างกฎหมายเรือนจำจีนมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับโครงสร้างกฎหมายเรือนจำของประเทศที่ปกครองแบบประชาธิปไตย แต่ มีจุดเด่น จุดแข็ง จุดดี ที่แนวคิดทฤษฎีที่ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน เช่น แนวคิดการใช้แรงงานผู้ต้องขังให้เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แนวคิดทฤษฎีซ่อมแซมชดใช้หนี้และลดค่าใช้จ่ายเรือนจำ โดยกฎหมายเรือนจำจีนได้กำหนดให้ผู้ต้องขังทุกคนต้องทำงาน ในปัจจุบันมีผู้ต้องขังทำงานประมาณร้อยละ 90 จากผู้ต้องขังทั้งสิ้นประมาณ 1 ล้าน 5 แสนคน และแนวคิดในการใช้แรงงานผู้ต้องขังทำหน้าที่ในการผลิตเครื่องอุปโภค-บริโภคด้วยตนเอง ที่สามารถช่วยประหยัดภาษีอากรของประชาชนจำนวนมาก เพื่อนำภาษีอากรของประชาชนไปใช้ในการพัฒนาสังคมด้านอื่นๆ มิใช่การนำภาษีอากรของประชาชนมาใช้ในการเลี้ยงดูผู้กระทำผิดที่ทำร้ายสังคมให้อยู่สบายโดยไม่ต้องทำงาน รวมตลอดถึงแนวคิด เรื่อง ค่าธรรมเนียมในการติดคุก แนวคิดในการให้ผู้ต้องขังมีหน้าที่จ่ายค่าเตียง ที่นอน หรือที่พัก และค่าอาหารประจำวัน ..................

กฎหมายบังคับโทษจำคุก หรือกฎหมายราชทัณฑ์ของจีน ที่นำเสนอในบทความนี้ ได้แก่ กฎหมายเรือนจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม 1994 ซึ่งออกโดยสภาประชาชนแห่งชาติ คณะกรรมการเซสชั่นที่ 11 ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://news.xinhuanet.com/ziliao/2003-08/21/content_ 1038351.htm พบว่ากฎหมายเรือนจำจีน ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม 1994 ประกอบด้วยโครงสร้างเนื้อหาสาระและแนวคิดที่สำคัญ โดยสังเขป ดังนี้

กฎหมายเรือนจำสาธารณรัฐประชาชนจีน(ฉบับแก้ไขล่าสุด 2012)

โครงสร้างเรือนจำ

ประเภทเรือนจำ แบ่งเป็นสองประเภท คือ

  • เรือนจำสำหรับผู้กระทำความผิดที่มีโทษสูง ได้แก่ เรือนจำสำหรับผู้กระทำความผิดที่มีโทษประหารชีวิต โทษจำคุก และโทษที่ต่ำกว่าโทษจำคุก ประกอบด้วยเรือนจำชาย และเรือนจำหญิง
  • เรือนจำสำหรับผู้กระทำความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน ได้แก่ เรือนจำสำหรับผู้กระทำความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนที่มีโทษสูง และมีโทษต่ำ

เรือนจำจีน

หน่วยงานต้นสังกัด

  • เรือนจำเป็นหน่วยงานที่สังกัดอยู่ที่สำนักงานเรือนจำแห่งชาติ และกระทรวงยุติธรรม

การจัดตั้งและยุบเลิกเรือนจำ

  • การจัดตั้งและยุบเลิกเรือนจำ เป็นอำนาจของสภาตุลาการบริหารแห่งรัฐ

ระบบการเงินเรือนจำ

กฎหมายเรือนจำ กำหนดให้เรือนจำทุกแห่งจะต้องดำเนินการปฏิรูประบบการเงินของเรือนจำในด้านต่างๆ เช่น

  • การปฏิรูปเงินทุนตำรวจคุก
  • การปฏิรูปเงินทุนสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ต้องขัง เงินทุนค่าครองชีพ และกองทุนพิเศษอื่น ๆ ของเรือนจำทุกแห่ง ให้รวมอยู่ในงบประมาณของชาติ
  • การปฏิรูปแรงงานผู้ต้องขัง โรงงานผลิตของเรือนจำ และเงินทุนการผลิตของเรือนจำ ตามกฎหมายว่าด้วยการใช้ประโยชน์ในที่ดิน แร่ และทรัพยากรธรรมชาติและกฎหมายอื่น ๆ

การแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง

การจัดการศึกษาและการใช้แรงงานผู้ต้องขังทำงานไปพร้อมกัน โดยที่การจัดการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ต้องขังให้เป็นพลเมืองดี เป็นบุคคลที่เคารพกฎหมาย และช่วยเหลือตนเองได้ภายหลังพ้นโทษ ส่วนการใช้แรงงานผู้ต้องขังทำงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังมีรายได้และช่วยลดค่าใช้จ่ายของเรือนจำตามทฤษฎีซ่อมแซมชดใช้หนี้และลดค่าใช้จ่ายเรือนจำ

การปฏิรูปการศึกษาและแรงงานผู้ต้องขังไปพร้อมกัน

การปฏิรูปการศึกษาและแรงงานผู้ต้องขังไปพร้อมกัน

การปฏิรูปการศึกษาและแรงงานผู้ต้องขังไปพร้อมกัน

การปฏิรูปการศึกษาและแรงงานผู้ต้องขังไปพร้อมกัน


.......................


หมายเหตุ โปรดติดตามกฎหมายบังคับโทษจำคุก ตอน กฎหมายเรือนจำจีน (2) เป็นตอนต่อไปน่ะครับ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายกระบวนการยุติธรรมเชิงพุทธ กฎหมายและการบังคับโทษจำคุกเชิงพุทธ และ เครือข่ายทนายความเชิงพุทธความเห็น (1)

ขอบคุณครับอาจารย์ Dr. S.k.