(1) ภาวะผู้นำ

(สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ในแต่ละเรื่องครับ)

     - ผู้บริหารให้การสนับสนุน (7/1) (กนกวรรณ กิตตินิยม)

     - ผู้บริหารให้การสนับสนุน (8/1) (จินตนา ศิริวัฒนโชค)

     - ผู้บริหารให้การสนับสนุน (4/1) (ภาวดี ภักดี)

     - ผู้บริหารกำหนดทิศทางชัดเจน (8/1) (จินตนา ศิริวัฒนโชค)

     - Vision ของผู้บริหารที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร (4/4) (ปิยชน โพธารมย์)

     - การสนับสนุน/ให้กำลังใจจากผู้บริหาร (2/2) (นงเยาว์ สว่างเจริญ)

     - การสนับสนุน/ให้กำลังใจจากผู้บริหาร (5/2) (อัสนี  ปราจีนบูรวรรณ์)

     - การสนับสนุน/ให้กำลังใจจากผู้บริหาร (6/2) (วุฒิกุล  ธนากาญจนภักดี)

     - การสนับสนุน/ให้กำลังใจจากผู้บริหาร (7/2) (นิรมล รังสยาธร)

     - มีแผนปฏิบัติการที่ดี สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม (1/1) (รังสรรค์ เนียมสนิท)

     - การวิเคราะห์ความต้องการ และความสามารถของแต่ละบุคคล (2/2) (นงเยาว์ สว่างเจริญ)

     - การวิเคราะห์ความต้องการ และความสามารถของแต่ละบุคคล (3/2) (ฉันทนา  ชลสินธุ์)

     - การวิเคราะห์ความต้องการ และความสามารถของแต่ละบุคคล (5/2) (อัสนี  ปราจีนบูรวรรณ์)

     - การวิเคราะห์ความต้องการ และความสามารถของแต่ละบุคคล (8/2) (จริยา ปัญญา)

         วิบูลย์ วัฒนาธร