UKM-8 : People Mapping กลุ่มที่ 1-4 (1) ภาวะผู้นำ

  ติดต่อ

(1) ภาวะผู้นำ

(สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ในแต่ละเรื่องครับ)

     - ผู้บริหารให้การสนับสนุน (7/1) (กนกวรรณ กิตตินิยม)

     - ผู้บริหารให้การสนับสนุน (8/1) (จินตนา ศิริวัฒนโชค)

     - ผู้บริหารให้การสนับสนุน (4/1) (ภาวดี ภักดี)

     - ผู้บริหารกำหนดทิศทางชัดเจน (8/1) (จินตนา ศิริวัฒนโชค)

     - Vision ของผู้บริหารที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร (4/4) (ปิยชน โพธารมย์)

     - การสนับสนุน/ให้กำลังใจจากผู้บริหาร (2/2) (นงเยาว์ สว่างเจริญ)

     - การสนับสนุน/ให้กำลังใจจากผู้บริหาร (5/2) (อัสนี  ปราจีนบูรวรรณ์)

     - การสนับสนุน/ให้กำลังใจจากผู้บริหาร (6/2) (วุฒิกุล  ธนากาญจนภักดี)

     - การสนับสนุน/ให้กำลังใจจากผู้บริหาร (7/2) (นิรมล รังสยาธร)

     - มีแผนปฏิบัติการที่ดี สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม (1/1) (รังสรรค์ เนียมสนิท)

     - การวิเคราะห์ความต้องการ และความสามารถของแต่ละบุคคล (2/2) (นงเยาว์ สว่างเจริญ)

     - การวิเคราะห์ความต้องการ และความสามารถของแต่ละบุคคล (3/2) (ฉันทนา  ชลสินธุ์)

     - การวิเคราะห์ความต้องการ และความสามารถของแต่ละบุคคล (5/2) (อัสนี  ปราจีนบูรวรรณ์)

     - การวิเคราะห์ความต้องการ และความสามารถของแต่ละบุคคล (8/2) (จริยา ปัญญา)

         วิบูลย์ วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

หมายเลขบันทึก: 58861, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:19:36+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#people#mapping#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)