​ค่ายธรรมศิลป์ ... ประเพณีนิยมนอกชั้นเรียนอันสร้างสรรค์ ๕ วัน ๔ คืนของนิสิตคณะบัญชีฯ

โครงการ "ธรรมศิลป์กับหลักธรรมนำชีวิต" ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๗ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น เป็นกิจกรรมเชิงรุกของฝ่ายพัฒนานิสิตคณะการบัญชีและการจัดการที่ขับเคลื่อนต่อเนื่องมายาวนาน ในอีกมุมหนึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็น "ประเพณีนิยม" อันสร้างสรรค์ในการบ่มเพาะนิสิตในสังกัดคณะก็ไม่ผิด ซึ่งสอดรับกับอัตลักษณ์นิสิตในสังกัดคณะ (PRIDE) ดังว่า

  • P = (Professionalism) ยึดมั่นในความเป็นมืออาชีพ
  • R = (Relationship) สัมพันธภาพที่ดี
  • I = (Innovation) สร้างนวัตกรรม
  • D = (Devotion) มุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานอย่างมีความสุข
  • E = (Ethics) มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
และทั้งนี้มีประเด็นการขับเคลื่อนที่น่าสนใจ ดังนี้

๑.ธรรมศิลป์ ๑ รับขวัญน้องใหม่ : เป็นค่ายที่จัดขึ้นรองรับนิสิตชั้นปีที่ ๑ ทุกคน ใช้เวลาเข้าค่ายจำนวน ๕ วัน หากนิสิตไม่เข้าร่วมจะไม่สามารถออกฝึกงานในวิชาชีพได้ เสมือนการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ในตัวเอง เพียงแต่นิสิตมีสิทธิ์เลือกที่จะเข้าร่วมตามห้วงเวลาอันเหมาะสมของตนเอง

๒.ธรรมศิลป์ ๒ เติมพลังก่อนท่องโลกกว้าง : เป็นค่ายที่ถูกออกแบบไว้รองรับนิสิตในกลุ่มชั้นปีสุดท้ายที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาออกไปใช้ชีวิตในฐานะพลเมืองของสังคมอย่างเต็มรูปแบบ ทว่าค่ายนี้ไม่บังคับว่าทุกคนต้องเข้าร่วม เป็นการเปิดกว้างรองรับนิสิตที่สนใจและมีไฟฝันในการที่จะพัฒนาตนเองผ่านวิถีพุทธธรรม๓.ธรรมศิลป์กับหลักธรรมนำชีวิต : มีรูปแบบกิจกรรมหลากหลายให้นิสิตได้เรียนรู้ผ่านวิทยากรในวิถีธรรมและการปฏิบัติจริงทั้งกายและใจเพื่อก่อให้เกิด "ปัญญา" โดยประเด็นหลักคือเรื่องคุณธรรมจริยธรรม หรือธรรมะที่สำคัญๆ ในการดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ทั้งต่อตนเองและสังคม เป็นต้นว่า ความกตัญญูต่อบุพการีและครูอาจารย์ ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มุ่งสู่การปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมสำคัญๆ เช่น การปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิ เดินจงกรม ฟังธรรม สนทนาธรรม

๔.ธรรมศิลป์กับการสืบทอดประเพณีนิยมจากรุ่นสู่รุ่น : ผลลัพธ์ของการจัดค่ายก่อเกิดมรรคผลอันน่าชื่นชมเสมอมา กล่าวคือในทุกๆ ครั้งของการจัดค่ายจะมี "นิสิตจิตอาสา" หรือ "เยาวชนจิตอาสา" จากรุ่นก่อนๆ อาสาเข้ามาช่วยงานเป็น "พี่เลี้ยง" ในค่ายอย่างล้นหลาม เสมือนการยืนยันถึงความเป็นมรดกทางสังคมในวิถีกิจกรรมนิสิตที่ถูกส่งมอบจาก "รุ่นสู่รุ่น" อย่างน่ายกย่อง เป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนที่สื่อให้เห็นสายสัมพันธ์อันดีงามของนิสิตที่มีต่อกันเอง๕.ธรรมศิลป์กับการสร้างผู้นำสู่เวทีสาธารณะ : ผลพวงการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ที่เกิดจากการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง เป็นระบบ ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ก่อเกิดเป็นพลังหรือแรงบันดาลใจให้นิสิตปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างสร้างสรรค์จากรุ่นสู่รุ่น หลายต่อหลายคนเติบโตเป็น "ผู้นำนิสิต" ทั้งในระบบองค์กรนิสิตและในระบบชั้นเรียนของสาขา รวมถึงเกิดการรวมกลุ่มจิตอาสาจัดทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่อสังคมมาเป็นระยะๆ จนในที่สุดนิสิตที่เติบโตจากค่ายธรรมศิลป์ฯ ก็ชนะเลิศการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในหัวข้อ "เยาวชนไทยร่วมใจ ทำดีความดี ถวายในหลวง" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ อันเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในทำนองเดียวกันค่ายธรรมศิลป์ฯ ยังมีจุดเด่นอีกประการหนึ่งคือ "ความเป็นหนึ่งเดียวของบุคลากรกับนิสิต" กล่าวคือ ค่ายธรรมศิลป์มิได้จำกัดกลุ่มเป้าหมายอยู่แต่เฉพาะที่เป็นนิสิตเท่านั้น หากแต่ครอบคลุมถึงกลุ่มอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในสังกัดคณะด้วยเช่นกัน

การจัดค่ายแต่ละครั้งจะมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมอย่างใกล้ชิดและเป็นหนึ่งเดียวกับกับนิสิต ทั้งในฐานะของ "พี่เลี้ยง" และ "ชาวค่าย" (ผู้ปฏิบัติธรรม)

การฝังตัวเป็นหนึ่งเดียวในกิจกรรมเช่นนั้น ช่วยให้นิสิตเกิดการเรียนรู้และตระหนักถึงความเป็น "ต้นแบบที่ดี" ที่มีค่ามากกว่า "คำสอน" สอดคล้องกับหลักคิดในวิถีการพัฒนานิสิตว่า "พูดให้ฟัง ทำให้ดู อยู่เป็นเพื่อน" ไปโดยปริยายหมายเหตุ ภาพจากคณะการบัญชีและการจัดการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pandinความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

น่าเคารพชื่นชมค่ะ อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณมากๆ ครับ พี่Sila Phu-Chaya

ผมมองว่าโครงการในทำนองนี้ เป็นการรับน้องสร้างสรรค์ในอีกมิติหนึ่ง และผมชอบตรงที่เป็นกระบวนการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่การพัฒนานิสิตเท่านั้น หากแต่หมายถึงการพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ควบคู่กันไป และนั่นยังหมายถึงการเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนิสิตกับนิสิต นิสิตกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ด้วย...

และที่ชอบอีกเรื่องคือ ทำแล้ เกิดมรรคผล เกิดคนที่จะเดินทางต่ออย่างมีพลัง...ครับเขียนเมื่อ 

เป็นมิติใหม่เลยนะครับ

มีกระบวนการที่ดีมาก

รออ่านอีกครับ