"ผู้นำ" นำพาองค์กรสู่เป้าหมายได้อย่างไร

คุณสมบัติอย่างหนึ่งของผู้นำที่ดี คือ ต้องกล้าที่จะแตกต่าง และต้องกล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ควรจะต้องทำ ไม่ใช่ทำเพราะต้องไหลตามน้ำ หรือทำเพราะคนอื่นสั่งให้ทำ

ผู้นำต้องมองเห็นองค์กรอย่างถ่องแท้ ต้องรู้ว่าจุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กรอยู่ตรงไหน เพื่อที่จะได้ผลักดันจุดแข็งให้เด่นมากขึ้น และปรับปรุงหรือแก้ไขจุดอ่อนให้ดีขึ้นเรื่อยๆ จึงจะพาองค์กรไปได้ ที่สำคัญกว่านั้น ผู้นำต้องรู้ความสำคัญขององค์กร รู้ว่างานหลักขององค์กรคืออะไร หน้าที่หลักคืออะไร อะไรที่ห้ามผิดพลาดในองค์กร หรือถ้าเกิดข้อผิดพลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะมีผลกระทบกับองค์กรระยะยาว หรือระยะสั้น มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการมากแค่ไหน หรืออย่างไร ที่สำคัญที่สุด ต้องรู้ว่าความคาดหวัง ของผู้ใช้บริการ ความคาดหวังของผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป ต่อองค์กรของเราคืออะไร แล้วเราจะทำงานตอบโจทย์ขององค์กรที่เรานำพาได้อย่างไร

หากเราเป็นผู้นำที่ไม่รู้จักเรียนรู้สิ่งพื้นฐานเหล่านี้่ขององค์กร แน่นอน ยากที่จะพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย หรือความสำเร็จได้ นี่ยังไม่ได้พูดถึงรากฐานสำคัญอีกอย่างหนึ่งขององค์กร คือ ความรู้สึกการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน ของบุคลกรภายในองค์กร ซึ่งก็เป็นหน้าที่สำคัญมากอย่างหนึ่งของผู้นำ ที่จะต้องใช้กลยุทธ์ในการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างพลังของคนทำงาน ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรให้ได้ ความเป็นหนึ่งเดียว จะทำให้องค์กรเข้มแข็ง เป็นปึกแผ่น เพราะความเข้มแข็ง ความยั่งยืน ต้องเกิดจากมาจากภายใน เกิดมาจากรากฐาน หากรากฐานหรือภายในดี อย่างอื่นก็ต้องดีตามด้วย

ความสามารถสำคัญอีกอย่างหนึ่งของผู้นำ คือ การต่อรอง ต่อรองเพื่อการ balance หรือ การทำให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์สูงสุด ทุกฝ่ายต้องมีที่ยืน หรืออยู่ได้ อย่างไม่อึดอัด ที่สำคัญทุกคนในองค์กรต้องมีแรงจูงใจและความสุขในการทำงาน เพราะแรงขับเคลื่อนสำคัญที่สุดขององค์กร คือ บุคลากรในองค์กรนั่นเอง

ขนาดขององค์กร ก็มีส่วนสำคัญในการบริหาร ยิ่งองค์กรขนาดใหญ่เท่าไร ก็ยิ่งบริหารยากเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารที่มององค์กรของตัวเองได้อย่างถ่องแท้ ก็จะสามารถจัดวางคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเป็นหัวหน้าในแต่ละส่วนงาน ให้เหมาะสมกับงาน และสามารถให้ความสมบูรณ์ในแต่ละแขนง หรือแต่ละกิ่งก้านสาขา ได้อย่างครบถ้วน ทั่วถึง อย่าลืมว่า ถ้าองค์กรใหญ่ นั่นหมายถึง ทุกๆ สาขา ทุกๆ ฝ่าย ทุกๆ แผนก ที่เป็นส่วนงานเล็กๆ มีความสำคัญเท่ากันทั้งสิ้น เพราะหากแผนกใดแผนกหนึ่งมีปัญหา หรือล้มเหลวในการบริหาร องค์กรนั้นก็จะล้มเหลวไปด้วยอย่างอัตโนมัติ

หากผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น "ผู้นำ" มองเห็นองค์กร และทำนายทิศทางขององค์กร ประเมินองค์กร ได้มากแค่ไหน หรือได้ดีเท่าไร ก็จะนำไปองค์กรสู่ความสำเร็จได้มากเท่านั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความสุขในชีวิตความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ บันทึกดีดีนี้ค่ะ

ขอบคุณมากคะ Dr. Ple สำหรับดอกไม้ และกำลังใจคะ

เขียนเมื่อ 

* ผู้นำ พึงสุภาพ.............ต้องกำราบ ทระนง

จองหอง ลำพองจง..........ระงับลง ด้วยธรรมา


* ผู้นำ พึงสดับ...............ใช่จ้องจับ โต้วาจา

ติชม หรือคือยา...............จงตรวจตรา สอบประเด็น


* ผู้นำ พึงฝากชื่อ............ให้ระบือ ดับทุกข์เข็ญ

ดุจลม ดั่งฝนเย็น..............เป็นที่พึ่ง ผองปวงชน


* ผู้นำ พึงซื่อสัตย์............ต้องขจัด ประโยชน์ตน

คลางแคลง ว่ารวยล้น.........อาจถูกก่น ประณามทราม