กริยา : กริยาที่มีหลายคำ (Verbs: multi-word verbs) ตอนที่ 3

กริยาบุรพบท (Prepositional verbs)

กริยาบุรพบทจะประกอบด้วยส่วน 2 ส่วน คือ 1 กริยา และ 2. บุรพบท แต่ทั้งสองอย่างนี้ไม่สามารถแยกกันได้ ไม่เหมือนกับกริยาวลี ที่เราสามารถแยกระหว่างกริยาและองค์ประกอบอื่นๆได้ เช่น break into a house, listen to, look after, deal with a problem, look forward to เป็นต้น

กริยาบุรพบทและกรรม (Prepositional verbs and objects)

กริยาบุรพบทจะมีกรรมเสมอ ซึ่งอยู่ข้างหลังบุรพบท กรรมอาจเป็นนามวลี (noun phrase), คำสรรพนาม หรือ กริยาเติม ing เช่น

1. Somebody broke into his car and stole his radio. (นามวลี)

2. I don't like this CD. I don't want to listen to it any more. (คำสรรพนาม)

3. Getting to the final depends on winning the semi-final! (กริยาเติม ing)

กริยาบุรพบทบางตัว อาจมีกรรมตรง (direct object) หลังกริยา และตามด้วยคำบุรพบทก็ได้ เช่น

1.Hannah reminds me (กรรมตรง) of a girlfriend of mine (กรรมของบุรพบท).

2. How can we protect children (กรรมตรง) from dangerous material on the Internet? (กรรมของบุรพบท).

3. I'd like to thank everyone (กรรมตรง) for their kindness. (กรรมของบุรพบท).

หนังสืออ้างอิง

Camedridge Dictionaries Online. (2015). Verbs: multi-word verbs. http://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/verbs-multi-word-verbs

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อการสอนความเห็น (0)