สะท้อนผลโรงเรียนขนาดเล็ก : สำเริงวิทยา อ.ร่องคำ

นุชรัตน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สิ่งที่สถานศึกษาอยากให้ผู้อำนวยการส่งเสริมสนับสนุนมากที่สุด คือ ระบบอินเทอร์เน็ต ให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกอาคาร เนื่องจากปัจจุบัน ใช้การไม่ค่อยได้ และอยากให้ ผอ.ดูแลเอาใจใส่

โรงเรียน สำเริงวิทยา อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 6 มีนาคม 2558

ผู้นิเทศ : ศึกษานิเทศก์ จำรูญศักดิ์ ศรีประทุม,นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย,ธนวรรธ วัชโสก

เริ่มสังเกตชั้นเรียน 08.30 – 10.30 น. จัดสะท้อนผลการจัดการศึกษา เวลา 10.30 – 12.20 น.

บริบทเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก บุคลากร มี ผอ.รร.1 คน ครู 3 คน อัตราจ้าง 3 คน นักเรียน 47 คน ครูไม่ครบชั้น โรงเรียนจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับการสอนแบบคละชั้น สำหรับชั้นปฐมวัย สอนตามแนวมอนเทสซอริ หลังจากสังเกตชั้นเรียน โดยภาพรวม พบว่า โรงเรียนมีชั้นเรียนไม่เพียงพอ ชั้น ป.3 ได้เรียนในห้องสมุด ชั้นอนุบาลเป็นอาคารสร้างขึ้นเอง ทำให้ขนาดห้องไม่ได้มาตรฐานชั้นเรียน หลังจากคุณครูได้เล่าถึงการจัดการเรียนการสอน จะพบว่า ครูสอนด้วยทีวีเป็นหลัก โดยมีการกำกับชั้นเรียน จัดเตรียมใบงาน ใบความรู้ สอนเสริม เพิ่มเติม แต่ละชั้น จะมีการเตรียมการสอนแตกต่างกัน นักเรียนมีวินัยในการเรียนกับทีวีทางไกลผ่านดาวเทียม

ปัญหาที่ โรงเรียนอยากแก้ไข มากที่สุด คือ ความมีระเบียบวินัย บรรยากาศในชั้นเรียน และ ผลสัมฤทธิ์ ซึ่งทางโรงเรียนจะได้ร่วมพูดคุยกันเพื่อหาทางแก้ปัญหาร่วมกันและ จะทำเป็นอัตลักษณ์ ของโรงเรียน

สิ่งที่สถานศึกษาอยากให้ผู้อำนวยการส่งเสริมสนับสนุนมากที่สุด คือ ระบบอินเทอร์เน็ต ให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกอาคาร เนื่องจากปัจจุบัน ใช้การไม่ค่อยได้ และอยากให้ ผอ.ดูแลเอาใจใส่

โรงเรียนนี้ คุณครูพูดค่อนข้างน้อย ต้องคอยกระตุ้นให้มีการเล่าถึงวิธีปฏิบัติ เป็นระยะ รายละเอียดเป็น ดังนี้


ครู ต๋อย สอนปฐมวัย

เพิ่งมาสอนได้ 1 ปี และไม่เคยสอนปฐมวัยมาก่อน ทำให้ต้องปรับตัวและไปเรียนรู้วิธีการจัดกิจกรรมกับเพื่อนครูในโรงเรียนใกล้เคียง ครูใช้แผนประสบการณ์ตามหลักสูตรปฐมวัย ร่วมกับ แนวการจัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเทสซอริ พบว่า เด็กมีสมาธิ ทางการเรียน ดีขึ้น บางครั้ง ก็จะฝึกให้นักเรียนเขียน อ่าน ท่องคำศัพท์ เด็กจะได้เรียนตามความถนัดและความสนใจ การวัดผลและประเมินผล จะให้เด็กทำใบงานท้ายแผน และหาในอินเทอร์เน็ต มาให้เด็กทำ จากการเอาใจใส่ สังเกตว่านักเรียนอ่าน จำ และท่องคำศัพท์ได้ดี กิจกรรมในแต่ละวันต้นจากท่องอาขยาน กิจกรรมเคลื่อนไหว เสริมประสบการณ์ กลางแจ้ง พักเที่ยง เล่นเกม และ นอน ซึ่งครูบอกว่า ถ้าให้นอนก่อนเล่นเกม เด็กงัวเงีย และไม่สนุก แต่ถ้าให้เล่มเกมแล้วนอน เด็กจะหลับและพักผ่อนได้ดี

ครูยา สอนชั้น ป.1-2

นักเรียน 4+3 คน ครูจะแจ้งวัตถุประสงค์ก่อนการเรียน ให้นักเรียนลองปฏิบัติ และมีการสาธิตการสอน มีการศึกษาคู่มือทางไกล มีการจัดเตรียมใบงาน มีการสรุปหลังบทเรียนเฉพาะวิชาภาษาไทย เน้นการสอนซ่อมเป็นรายบุคคล จะสอนคละร่วมกันในบางวิชา โดยดูจากแผนคละชั้น คุณครูมีการทำงานใบงานซ่อมเสริมภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สอนเอง วิชา ศิลปะ การงาน มีการฝึกใช้คอมพิวเตอร์ ครูมีการกำกับการสอน การบันทึกผลหลังสอนในวิชาภาษาไทย ไม่มีการใช้ประโยชน์จาก - HD External เนื่องจากยังสำเนาไม่เรียบร้อย การดูทีวี เด็กจะได้ดูด้วยกันในบางวิชา ชั้น ป.1-2

ครูปอ สอนชั้น ป.3

นอกจากจะจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นหลักแล้ว ครูจะมีการศึกษาคู่มือทางไกล ร่วมกับการศึกษาแผนคละชั้น ของ สพฐ. จัดเตรียมใบงานเอกสารร่วมด้วย ครูมีการสรุปบทเรียนทุกชั่วโมง และการเตรียมใบงาน นอกจากจะมีใบงานตามแผนคละชั้นเสริมให้แล้ว ก็จะดูทีวีพร้อมกับนักเรียนและบางวิชาครูในทีวีจะให้ไปดาวน์โหลดใบงานใน facebook ก็จะเตรียมตัวล่วงหน้าได้ ป.3 สอนง่าย นักเรียนมีวินัย และถ้าครูไม่อยู่เด็กๆ เขาก็สามารถเรียนได้ ครูจะสอนเอง วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ครูให้ นร.ดูทีวีทุกชั่วโมงในวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง บทบาทครูจะคอยช่วยเหลือกำกับในการสอน มีเด็กช้าหนึ่งคน แต่ก็ได้มาทำสอนซ่อมเสริม ซึ่งได้เข้ารับการอบรมการพัฒนาเด็ก LD ทำให้มีความรู้นำมาใช้จริงและช่วยเหลือจนนักเรียนดีขึ้น สำหรับคอมพิวเตอร์ใช้การได้เพียง 3 เครื่อง


ครูดา ป.4

เป็นครูอัตราจ้าง นักเรียนชั้น ป.4 จะได้ดูทีวีเป็นหลัก โดยครูกำกับ ให้ทำใบงานแบบฝึกหัด วิชาดู ไทย อังกฤษ สังคม สำหรับวิชาคณิต การสรุปบทเรียนมีท้ายชั่วโมง (ครูพูดน้อยมาก)

ครู น้อย ป.5-6 สอนร่วมกับ ช่างคุรุภัณฑ์ ครูต๋อย

จะศึกษาคู่มือทางไกล ล่วงหน้า มีการกำกับช่วยเหลือนักเรียน และ จะมีเกมช่วยในการจัดกิจกรรม ครูจะสอนเองในวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และ คอมพิวเตอร์ สำหรับวิชาที่ดูเป็นหลัก ได้แก่ หน้าที่พลเมือง ประวัติศาสตร์ มีการใช้ใบงานแบบฝึก ของแผนการสอนคละชั้น มีการบันทึกผลหลังสอนวิชา ไทย กับ คณิต

ผอ.โรงเรียน

บริบทนักเรียนยากจน บริหารจัดการโรงเรียนยากมีงบประมาณน้อย เด็กส่วนใหญ่ไม่อยู่กับพ่อแม่ ไม่เรียนต่อ ชุมชนยากจน อาคารเรียนไม่เพียงพอ ชุมชนที่นี่ไม่นิยมเรียนต่อ และขาดการสนับสนุนจาก สพป.เรื่องขวัญกำลังใจในการทำงาน


สะท้อนผลโดยศึกษานิเทศก์

ศน.ธนวรรธ

นักเรียนกล้าแสดงออก กล้าโต้ตอบ มีความมั่นใจ แต่ในชั้นเรียนโดยรวม ควรมีการปรับปรุง ครูยา เอาใจใส่ ทุ่มเท ให้ปรับพฤติกรรมบรรยากาศชั้นเรียน และให้ความสำคัญกับการวัดผลและประเมินผล

ศน.นุชรัตน์

บริบทชั้นเรียนให้จัดชั้นเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ ครูต้องมีการบันทึกผลหลังสอน ทีวีทางไกลที่ สพฐ.จัดสรรให้ ให้ดำเนินการติดตั้งทุกชั้นเรียน ไม่ควรจะนำแยกไปไว้ตามจุดต่างๆ สำหรับการสอนปฐมวัยครูต้องมีการเตรียมตัวในเทอมหน้า ศึกษาแผนจัดประสบการณ์ โดยภาพรวมเด็กและนักเรียน มีสัมมาคารวะ ตั้งใจเรียน เอาใจใส่การเรียน สนุกสนาม มีปฏิสัมพันธ์ดีมาก ครูเอาใจใส่ต่อการสอนและนักเรียนของตนเอง

ศน.จำรูญศักดิ์

โรงเรียนมีคุณภาพด้านผู้เรียน และ มีความพร้อมด้าบุคลากร ชื่นชมสถานศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน hi supervisorความเห็น (0)