ผลการจัดประสบการณ์ตามแนวโปรแกรมมาทาล เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อเรื่อง

ผลการจัดประสบการณ์ตามแนวโปรแกรมมาทาล เพื่อพัฒนาทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

โรงเรียนเทศบาลบ้านกาหยี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ชื่อผู้วิจัย

นางจีรนันท์ อนรรฆธนะกุล

ครูชำนาญการพิเศษ

ระดับชั้น

ชั้นอนุบาลปีที่ 2

สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาลบ้านกาหยี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ปีการศึกษา

2556

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวโปรแกรมมาทาล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 อายุระหว่าง 4 – 5 ปี โรงเรียนเทศบาลบ้านกาหยี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวนนักเรียน 30 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการจัดประสบการณ์ตามแนวโปรแกรมมาทาล และแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t – test แบบ Dependent Sample

ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านกาหยี อำเภอ

สายบุรี จังหวัดปัตตานี ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวโปรแกรมมาทาล มีการพัฒนาทักษะกระบวน การทางวิทยาศาสตร์ โดยรวม และจำแนกรายด้าน มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ IDEA เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้าน กาหยี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีชื่อผู้วิจัย นางจีรนันท์ อนรรฆธนะกุล ครูชำนาญการพิเศษ ระดับชั้น ชั้นอนุบาลปีที่ความเห็น (0)