สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๒๓)

"ถิ่น ม.ช.งดงามนามผู้สร้าง

เก่า แก่ทางวัฒนธรรมนำวิถี

คุ้น ชินกันสรรค์ไว้ได้อย่างดี

เคย เป็นที่ฝึกวิชาพัฒนาคน

สวน แห่งนี้ที่สร้างจัดวางไว้

สุข เกิดได้ให้มีที่ฝึกฝน

ภาพ แห่งสุขภาพดีที่ฝึกตน

ม.ช. ดลบันดาลไว้ได้ใช้กัน"

Morning exercise 30/1/58

สวนสุขภาพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)