กลไกการกำกับดูแลMechanism(เก็บตก ณ พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้)


กลไก ..หรือกระบวนการที่สมบูรณ์เกิดขึ้นเป็นพลวัฒน์ ...หรือเป็นระบบที่มีกลไกที่มีความเสถียรภาพสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด ... แบบนี้.... ทำให้มั่นใจว่ากระบวนการการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการจะสามารถดำเนินไปไดต่อเนื่องและยังยืนยาวนานในที่สุด

กลไกการกำกับดูแล

กลไกการกำกับดูแลMechanism(เก็บตก ณ พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้)....

.........หากเปรียบกลไก..เปรียบเสมือนนาฬิกา... ที่ประกอบไปด้วยกลไก เช่น ฟันเฟือง ลูกล้อถ่วงน้ำหนัก สปริง เข็มชี้ และส่วนประกอบต่างๆ รวมกันทุกชิ้นถึงจะทำงานได้ ฉันท์ใด.... การกำกับดูแล... ก็จำเป็นต้องดูว่า... ส่วนประกอบนั้นได้ทำหน้าที่ของแต่ละส่วนได้ดีไหม สอดคล้องประสานกันไหม เดินได้อย่างราบลื่นไม่สะดุดหรือเปล่า คือ มองทั้งระบบ ครบทุกกระบวนการ ครบทุกกระบวนท่า ถ้าขาดสิ่งใดทำให้ กลไกนั้นหยุดลง หรือไม่เกิดกลไกที่สมบูรณ์นั่นเอง....


.........แนวคิดในการกำกับดูแล ที่เรายังไม่พร้อมในส่วนของ Mechanism ว่า....."ความผิดพลาดที่เกิดจากการ ปล่อยปละละเลย ไม่สังเกตุ และความเชื่อที่ผิด ในขั้นตอนการกำกับดูแลบางอย่างของหน่วยกำกับตรวจสอบ ทำให้ขาดกลไกที่จะดำเนินการกำกับดูแลบางขั้นตอน ทำให้กระบวนการตรวจหรือกลไกในการกำกับดูแล เดินต่อไม่ได้ คือไม่เชื่อมต่อกันสมบูรณ์ครบทุกขั้นทุกตอน ครบทุกกระบวนการ หรือยังไม่เป็นกระบวน(ท่า)การ ขั้นตอนการกำกับดูแลและตรวจสอบที่ได้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ จึงยังไม่ทำให้เกิดความแน่ใจว่า ผู้ประกอบการจะบริหารยุทธศาสตร์มุ่งสู่การปฏิบัติงานให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กรและอำนวยประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ" -แนวคิดด้านการกำกับดูแล.....


........ กระบวนการ หรือ กลไกการขับเคลื่อน หรือ ระบบที่เดินได้สมบูรณ์ในที่นี้ ถ้าเปรียบเทียบกับ กระบวนท่าของกระบี่กระบอง ในการขึ้นพรหมยืนก็คือ ...ชิด... ยก... วาง... จัวง ...หนอ.. ชิด ..ยก.. รำ ...ซึ่งขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ ถ้าขาด ท่ารำก็จะไม่เป็น กระบวนท่า เช่น การล้มไม่เป็นท่านั่นเอง ตอนนี้เราอาจจะ ..ชิด.. ยก..... รำ.. อยู่ยังขาด วาง...จ้วง..หนอ... ชิด .และ.ยก..แบบนี้ก็ถือว่า กลไก หรือ Mechanism ยังไม่เป็นกลไก หรืออาจเรียกว่า กระบวนการดำเนินการไม่สมบูรณ์ทุกขั้นตอน นั่นเองครับ....


........จากการเป็นผู้รับการตรวจ ....ผู้รับตรวจเองอาจเกิดความสับสนว่า เหตุใด ผู้รับการตรวจได้จัดให้มีขั้นตอน การกำกับตรวจสอบต่อผู้ประกอบการ ในหลายๆขั้นตอนแล้ว เหตุใดผู้ตรวจจึงแจ้งว่า ไม่มีกลไก หรือ No Mechanism ....เพราะ การมีกลไกนั้น หมายถึงการมีขั้นตอนครบทุกกระบวนการ ไม่ใช่ไม่มีเลย ขั้นตอนหลายรายการมีมีแต่ยังไม่ครบทุกกระบวนการ ...จึงยัง.. ไม่เป็นกลไก .... กลไกมันจึงไม่เดิน... ดังนั้นเมื่อเรายังไม่มีขั้นตอนครบถ้วน ...ก็ถือว่ายังไม่มีกลไก ..หรือกระบวนการที่สมบูรณ์เกิดขึ้นเป็นพลวัฒน์ ...หรือเป็นระบบที่มีกลไกที่มีความเสถียรภาพสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด ... แบบนี้.... ทำให้มั่นใจว่ากระบวนการการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการจะสามารถดำเนินไปไดต่อเนื่องและยังยืนยาวนานในที่สุดครับ.......

วิสัยทัศน์ ที่เกิดขึ้นหลังจากงานสัมนาการปฏิบัติงาน ณ พัทยา ก่อน..และ...หลัง...จากการเป็นผู้รับการตรวจออดิตด้านความปลอดภัยจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ BAR : Before Action Review

......ปลุก Passion ต่อ หน้าที่รับผิดชอบสมรรถนะหลัก (Functioning Competency)

........

....... "หน้าที่กำกับดูแล" มี "Core Value" คือ ."กฏระเบียบ"..... ถ้ายังแต่งตัวไม่เรียบร้อยก็คงไม่ควรออกจากประตูบ้านฉันท์ใด ......การ Enforce กฏหมายที่ในคราวแรกคิดว่าจะเดินไปพร้อมกันเสร็จพร้อมกัน.....แต่ตอนนี้เราต้องคิดแล้วว่า เอาเวลาตอนนี้ตระเตรียม..."เครื่องมือ ....กลไก... น้ำมันหล่อลื่นระบบ"...ให้เรียบร้อยก่อน แล้วกำหนดการไขลาน... ให้กลไกกำกับดูแลเดินต่อไปได้ ....

.........
.........การที่จะเดินได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน...กลและไกต้องเสร็จ ....ทุกกระบวนการดำเนินงานต้องต่อเนื่องเชื่อมต่อครบถ้วนทุกๆวิธีปฏิบัติงานที่ดีที่สุด..... ตั้งแต่เดินเข้ามาสมัครงานที่กรมจนถึงเดินออกจากกรมไปกำกับดูแลผู้ประกอบการ...ด้วย "เครื่องมือกฏเกณฑ์ต่างๆ" ที่ได้รับการยอมรับจากเวทีรับฟังความเห็นจากผู้ประกอบการก่อนหน้าแล้ว....Vision ใน 15 - 30 - 90 วันนี้ (15 กพ./ 28 กพ. /1 พ.ค.2558)

.........

mchai Piputvat ........พยายามลูกฝังมาตลอด ทุกสถานะ ทุกเวทีว่า Regulator regulate regulations. ซึ่ง regulation ในที่นี้หมายรวมตั้งแต่ระดับที่ออกมาจากองค์กรนิติบัญญัติ คือพระราชบัญญัติ และอนุบัญญัติที่องค์กรซึ่งได้รับมอบจากองค์กรนิติบัญญัติไม่ว่าจะรัฐมนตรี คณะกรรมการ อธิบดีหรืออื่นๆ ออก และบรรดาคำสั่ง ระเบียบและที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งกำหนดหลักและวิธีปฏิบัติเพื่อให้พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับด้วย. และจะบรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายได้ต้องมีคู่มือและวิธีปฏิบัติทั้งของประชาชนและองค์กรที่มีอำนาจโดยเฉพาะพนักงานเจ้าหน้าที่ หากขาดเสียซึ่ง regulations ที่กล่าวมาความไม่เป็นระเบียบ ความยุ่งเหยิงความไม่เป็นธรรม ความไม่เป็นมาตรฐาน การเอื้ประโยชน์และแนวโน้มการปฏิบัติมิชอบจะเกิดขึ้นได้. นำสู่สังคมที่ผู้คนเคารพผู้รักษากฏ มากกว่าเคารพกฏ

......
Km Dca Airport ......."กฏระเบียบ"........คงเสมือน ...."กำแพงเมืองจีน".... ที่สร้างขึ้นสวยงาม แต่ผู้บุกรุกสามารถทำลายและบุกรุกเข้ามาได้โดยง่าย เพราะสร้างไว้แค่ชั้นเดียว ทำให้้ัคนมองโกเลียข้ามมาเอาน้ำได้ยากขึ้นเท่านั้นเอง กำแพงเป็นเพียงเครื่องสกัดกั้นหรือก่อให้ศัตรูยุ่งยากในด่านแรกเท่านั้น ...กำแพงเมืองจีนถูกสร้างขึ้น โดยใช้หิน ดิน และไม้ บางครั้งมีการแพ็คดินไว้ระหว่าง ไม้แผ่นใหญ่ และมัดไว้ด้วยกันโดยเสื่อทอ บริเวณใกล้กรุงปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนถูกสร้างโดยใช้หินอ่อน...... ในบางสถานที่กำแพงถูกสร้างโดยใช้หินแกรนิต... บางแห่งก็ใช้ดินเผา ....ทางตะวันตกของจีน.... กำแพงถูกสร้างโดยใช้โคลน ....ทำให้ชำรุดได้ง่ายกว่า กำแพงเมืองจีนที่เราเห็นกันทุกวันนี้ ส่วนใหญ่ถูกสร้างในราชวงศ์หมิง โดยใช้วัตถุที่ทนทานกว่าเช่นหิน.....

.......

m Dca Airport ...."ผู้ร่างกฏและผู้บังคับใช้กฏ"....ที่แล้วมา... รุ่นต่อรุ่น .........คงเปรียบเสมือน...."นักโทษ"........ กำแพงเมืองจีนเป็นเสมือนสุสานของผู้ก่อสร้าง มีการบันทึกไว้ว่า นักโทษจากสงครามและทาสกว่า 1 ล้านคนถูกใช้เป็นแรงงงานเพื่อก่อสร้างกำแพงเมืองจีน ซึ่งจำนวนมาก เสียชีวิตลงเนื่องจากความเหน็ดเหนื่อย และความหิวโหย ซึ่งศพผู้เสียชีวิตก็จะถูกฝังอยู่ข้างใต้กำแพงนั่นเอง ........นานนับศตวรรษแล้ว ที่กำแพงเมืองจีนได้ชื่อว่าเป็นสุสานที่มีความยาวที่สุดในโลก เป็นที่กล่าวขานกันว่าทุกๆ หนึ่งฟุตของกำแพงเมืองจีนก็คือหนึ่งชีวิตของผู้ก่อสร้างกำแพง ..........


Km Dca Airport กฎระเบียบ...กำแพง... ที่ผุกร่อนเพราะใช้วัสดุที่ไม่ดีมาทำกำแพง กฎไหนที่ดูเหมือนสวยงามคงทนแข็งแรงเพราะใช้หินอ่อนทำ แต่ทั้งหมดทั้งมวล.......ล้วนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการสกัดกั้นข้าศึกได้ดีเลย ที่เห็นเป็นเพียงความสวยงามกระมังครับ


Km Dca Airport ผู้ร่างกฏและผู้บังคับใช้กฏ .......สภาพคงเหมือนเราตอนนี้มังครับ เหนื่อยสร้างกฏอย่างขมักเขม้น ทำงานหนักสายตัวแทขาด นั่งพิมพ์ร่าง ก.ม. กันยาวนานจนหลังแข็ง เป็นดาน..... แต่กฏที่ทำ ยังมีแค่ชั้นเดียว ต้องจัดให้มีอีกแยะให้ครบถ้วนทุกกระบวนการครับ ปล. สงวนคำแปลว่านักโทษนะครับ


Km Dca Airport

Vision...... ณ วันนี้ ...8 ก.พ. 2558 ......

ร่วมพัฒนาการเดินอากาศแห่งประเทศไทยสู่ความเป็นสากล ร่วมสร้าง "กลไก" การกำกับดูแลและตรวจสอบ โดยมีฐานอำนาจ "กฏหมาย" ครอบคลุมถึงวิธีการปฏิบัติงาน จัดให้มี

"กระบวนการรับสมัคร สอบ คัดเลือก กระบวนการฝึกอบรม การผ่องถ่ายอำนาจให้ผู้มีหน้าที่ กระบวนการตรวจออดิตเพื่อออกใบรับรอง กระบวนการตรวจติดตามหลังออกใบรับรอง กระบวนการพิจารณาเพื่อออกใบอนุญาต กลไก ขั้นตอน วิธีการพิจารณา การอนุญาต การรับรอง การรับรองแบบ ชนิด ประเภท วิธีการปฏิบัติ กระบวนการรับรองคู่มือการดำเนินงานลงลึกถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานของทั้งผู้ประกอบการและกระบวนการของผู้ตรวจ"

เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ประกอบการจะปฏิบัติงานตามขั้นตอนและมุ่งบริหารยุทธศาสตร์ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและอำนวยประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ตามหลักสากลเทียบเคียงนานามิตรประเทศ - สิ่งที่ต้องดำเนินการด้านการกำกับดูแล....หมายเลขบันทึก: 585461เขียนเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2015 06:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2015 23:34 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี