เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 49  ทีมงานนักส่งเสริมการเกษตรที่ได้นำการวิจัย PAR ไปดำเนินร่วมกับชาวบ้าน ได้จัดเวทีเพื่อมานำเสนอผลการปฏิบัติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร


CKO คนใหม่ให้ความสนใจและยินดีสนับสนุนการเรียนรู้

     งานนี้มีการนำเสนอผลความก้าวหน้าจำนวน 8 ตำบล ซึ่งส่วนใหญ่ยังอยู่ในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม  หลังจากการนำเสนอแล้ว คุณศิริวรรณ หวังดี ได้สรุปบทเรียนว่า "นักส่งเสริมการเกษตร ได้เรียนรู้อะไร" จากการนำงานวิจัย PAR ลงไปปฏิบัติในงานส่งเสริมการเกษตร ซึ่งก็สรุปได้ดังนี้

  • การใช้ KM เป็นเครื่องมือในกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้
  • การปรับเปลี่ยนบทบาทนักส่งเสริมการเกษตร จากผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้จัดการความรู้
  • การบูรณาการงานที่ทำ กับต่างหน่วยงาน ได้ในจุดเดียวกันนี้ (งานวิจัย)
  • ได้รู้วิธีการที่จะใช้เครื่องมือในการทำงานส่งเสริมการเกษตรร่วมกับชุมชน (การเก็บข้อมูล-การวิเคราะห์ข้อมูล-การสรุป)
  • เมื่อเรียนรู้ KM จึงได้รู้ว่าชุมชนนั้นมีภูมิปัญญามากมายที่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรได้
  • เรียนรู้วิธีการนำให้ชาวบ้านทำวิจัยอาหารปลอดภัยนั้น หากเริ่มด้วยความปลอดภัยของผลผลิตนั้นชาวบ้านจะไม่เห็นความสำคัญ แต่ควรเริ่มต้นด้วยการแจงขั้นตอนการผลิต แล้วนำด้วยปัญหาเพื่อการลดต้นทุน  แล้วจึงชักนำเข้าสู่ประเด็นการลดการใช้สารเคมี
  • ได้องค์ความรู้ในการตั้งโจทย์วิจัย ว่าในการตั้งโจทย์นั้น เมื่อได้ได้ปัญหาแล้ว ควรตั้งคำถามวิจัยต่อไปว่า "หาก......จะทำการผลิต......ให้มีความปลอดภัยแล้ว  เราจะต้องทำอย่างไรบ้าง?  เมื่อชาวบ้านเห็นกระบวนการทั้งหมดว่าควรทำอะไรบ้าง  จากนั้นจึงจะกำหนดชื่อการวิจัยด้วยคำถามว่า    ...แล้วสิ่งที่เราจะดำเนินการเพื่อให้ผลผลิตเราปลอดภัยเหล่านี้ เราจะเรียกว่าอะไร เป็นต้น
  • เรียนรู้วิธีการนำให้ชาวบ้านทำวิจัยอาหารปลอดภัยนั้น หากเริ่มด้วยความปลอดภัยของผลผลิตนั้นชาวบ้านจะไม่เห็นความสำคัญ แต่ควรเริ่มต้นด้วยการแจงขั้นตอนการผลิต แล้วนำด้วยปัญหาเพื่อการลดต้นทุน  แล้วจึงชักนำเข้าสู่ประเด็นการลดการใช้สารเคมี

     เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนที่ได้จากกิจกรรมนี้ในวันนี้   คงอีก  2-3 เดือน คงจะได้สรุปภาพรวมหลังกิจกรรม PAR วงแรกหมุนไปได้ครบรอบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ


ทีมงานจากกรมส่งเสริมฯ นำโดย ผอ.ธุวนันท์ ร่วม ลปรร.

 

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก