การให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอจะช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้เกิดความเชื่อถือศรัทธาในพุทธศาสนาและประพฤติตนตามคำสอนของศาสนาอย่างเต็มใจในที่สุด

     ทุกวันพระทุกโรงเรียนใน สพท. สพรรณบุรีเขต 2 จะพาเด็กในโรงเรียนของตนเองไปร่วมทำบุญที่วัด หากโรงเรียนใดไม่ได้อยู่ใกล้วัดจะใช้วิธีนิมนต์พระมาทำบุญที่โรงเรียน  ในโรงเรียนขนาดเล็ก ครูและเด็กอาจจะไปร่วมทำบุญที่วัดพร้อมพ่อแม่ผู้ปรกครอง พร้อมกันทั้งโรงเรียน  แต่บางโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมากก็จะกำหนดเป็นปฏิทิน หมุนเวียน เป็นรายชั้น รายห้องเรียน

      การไปร่วมทำบุญตักบาตรในวันพระนี้ นอกเหนือจากการได้ทำบุญปกติ เด็กนักเรียนจะได้มีโอกาสนำสวดมนต์ อาราธนาศีล กรวดน้ำ  แผ่เมตตา รวมถึงได้ฟังพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา ซึ่งทางโรงเรียนจะนิมนต์พระไว้ล่วงหน้า

       จากการทำกิจกรรมเช่นนี้ ทำให้ ชาวบ้าน ผู้ปกครอง และพระสงฆ์ตอบรับดีมาก ชื่นชอบกิจกรรมนี้เพราะนอกเหนือจากการได้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เด็กแล้ว ยังสร้างความใกล้ชิดกันระหว่าง บ้าน โรงเรียน และวัด เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันด้วย

      *ยังมีกิจกรรม "คุณธรรมนำความรู้สู่ความดี" ที่เราชาว สพท.สพ. 2 พาทำ อีกหลายกิจกรรม พบกันในครั้งต่อๆ ไปค่ะ