แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้า


คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้มีหนังสือกำหนดแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
ที่เป็นกิจการร่วมค้าเพื่อให้การพิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัติของกิจการร่วมค้าเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน ดังนี้

หลักการ
และคุณสมบัติด้านผลงาน

จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลใหม่

ไม่ได้จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลใหม่

หลักการ

ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล
ที่เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
***เว้นแต่ ได้มีข้อตกลง
ระหว่างผู้ร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้
ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
เข้าเสนอราคากับทางราชการ
และแสดงหลักฐาน
ดังกล่าวมาพร้อมซองประกวดราคา***
คุณสมบัติด้านผลงาน สามารถนำผลงานก่อสร้าง
ของผู้ที่เข้าร่วมค้ามาใช้
แสดงเป็นผลงานก่อสร้าง
ของกิจการร่วมค้า
ที่เข้าประกวดราคาได้
นิติบุคคลทุกรายจะต้อง
มีผลงานตามที่ประกาศ
กำหนด
***เว้นแต่ ได้มีข้อตกลง
ระหว่างผู้ร่วมค้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรกำหนดให้
ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
เข้าเสนอราคากับทางราชการ
และแสดงหลักฐานดังกล่าว
มาพร้อมซองประกวดราคา
สามารถใช้ผลงานก่อสร้าง
ของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียว
เป็นผลงานก่อสร้างของ
กิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ที่มา : หนังสือ ที่ นร (กวพ) 1305/ว 2457 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2543

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GFMISความเห็น (0)