"สภามหาวิทยาลัยต้องระมัดระวังอย่าไปขัดขาการสร้างสรรค์ของอธิการบดี"   นี่คือคำพูดของนายกสภา มวล.  ศ.นพ.จรัส   สุวรรณเวลา   ในการประชุมสภา มวล. เมื่อวันที่ ๔ พ.ย. ๔๙

วิจารณ์   พานิช
๔  พ.ย.  ๔๙