การวางแผนธุกิจ SMEs พิชิตสินเชื่อ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือ Small and Medium Enterprises (SMEs) นับว่าเป็น ฟันเฟืองสำคัญระบบเศรษฐกิจ ของแต่ละประเทศเป็นอย่างมาก รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการค้าระหว่างประเทศของการส่งเสริมศักยภาพ SMEs โดยเฉพาะด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเวลาตลาดให้สถาบันการเงินมีการปรับขึ้น หรือลงอัตราดอกเบี้ยตามมา หรืออัตรา แลกเปลี่ยนแข็งหรืออ่อน ผู้ได้รับผลกระทบคือ ผู้ทำธุรกิจหรือลูกค้าของสถาบันการเงิน ซึ่งมีหลากหลายทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก หรือกลุ่ม SMEs ที่อาจได้รับผล กระทบมาก เพราะยังไม่มีกำลังเพียงพอหรือขาดองค์ความรู้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน SMEs เป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพราะปัจจุบันมี SMEs กว่า 3 ล้านราย และ ในจำนวนนี้ มากถึง 2.9 ล้านรายเป็นธุรกิจ ขนาดเล็กที่มีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจ คิดเป็นมูลค่าเกือบ 40% ของจีดีพี ดังนั้น

หากพัฒนา SMEs ให้เข้มแข็งก็น่าจะช่วย ทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ และยั่งยืนมากขึ้น

ในการวางแผนธุรกิจ SMEs เพื่อให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น SMEs จะต้อง รู้สถาบันการเงิน-โครงสร้างพื้นฐาน และรู้ถึงธุรกิจของตัวเอง ( SMEs)” และเพื่อให้เกิดความเข้าใจ การเตรียมตัวเพื่อขอรับสินเชื่อของ SMEs ควรมีดังนี้

Øเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่สถาบันการเงินต้องการให้พร้อม
Øเตรียมหลักทรัพย์ค้ำประกันเช่น ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร
Øเตรียมความพร้อมให้แก่ SMEs โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ
Øส่งเสริมบทบาทของสถาบันการเงิน
Øส่งเสริมการเชื่อมโยงบริการทางการเงินกับโครงการส่งเสริมพัฒนา SMEs ของหน่วยงานต่างๆ
Øเพิ่มช่องทางหรือโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
Øกำหนดแนวทางและปรับปรุงระบบการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs
Øส่งเสริมระบบข้อมูลกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน starchความเห็น (0)