ต้นฉบับหนังสือ การวิจัยประเมินผลด้านสุขภาพช่องปาก

ผลผลิตจากการโครงการอบรมวิจัยประเมินผลด้านสุขภาพช่องปากใน 2 ปีงบประมาณ

เนื้อหาประกอบด้วย การประเมินผล การวิจัยซึ่งเน้นวิจัยจากงานประจำ และจริยธรรมการวิจัย

โดยมุ่งให้เกิดความเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างแนวคิดหลักการแนวทางของการประเมินกับระเบียบวิธีของการวิจัย

BookOHeval2014.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน R2R for oral health



ความเห็น (0)