Twins Model นวัตกรรมบริหาร..เส้นทางสู่ความสำเร็จ

ตลอด ๓ ปีการศึกษาที่ผ่านมา บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ การนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ ด้วย Best Practice ที่เป็นนวัตกรรมบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ดังกล่าว เมื่อ 16 – 17 มกราคม 2558 ที่ จังหวัดเชียงราย มีบทพิสูจน์มากพอที่จะให้คณะกรรมการเชื่อได้ว่า...เราทำจริง ทำต่อเนื่องและยั่งยืน.....

ในการบริหารโรงเรียนเรียนรวมเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้เกิดความมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายบนความคิดพื้นฐาน องค์กรเล็กๆองค์กรหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นเอกภาพ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศ ดังแผนภูมิ <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ปัจจัย (Input)

กระบวนการ ( Process)

ผลลัพธ์ ( Output)

ผู้บริหาร

- มีภาวะผู้นำ

- มีคุณธรรม

ครู

- มีความรู้ ความ สามารถในการจัดการเรียนการสอน

- ครูมีวุฒิ มีความรู้ มีความสามารถตรงกับงาน/ความรับผิดชอบ

- ครูมีจิตวิญญาณความเป็นครู

หลักสูตร

- เหมาะสม

- สื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้สถานศึกษา

- มีอาคารสถานที่พอเพียง

- ชุมชนให้ความร่วมมือ

S (Structure)

- การจัดองค์กร/โครงสร้างอ่างเป็นระบบ

T 1,2 (team)(Teach)

1.การทำงานเป็นทีม

2.สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

W (Web)

- การประชาสัมพันธ์และมีเครือข่ายการเรียนรู้

I (Improve)

- การส่งเสริมพัฒนา ครู/บุคลากร อย่างเหมาะสม สม่ำเสมอ

- ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน

นักเรียน

- มีคุณธรรม/จริยธรรม

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ

- มีสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา

ครู

- ครูมืออาชีพ

ชุมชน

- ให้การยอมรับ

วัตถุประสงค์สำคัญ ก็คือ

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพ และสร้างเครือข่ายในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น

3. เพื่อเพิ่ม จำนวนนักเรียนต่อห้องให้มากขึ้น

ตลอด ๓ ปีการศึกษาที่ผ่านมา บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ การนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ ด้วย Best Practice ที่เป็นนวัตกรรมบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ดังกล่าว เมื่อ 16 – 17 มกราคม 2558 ที่ จังหวัดเชียงราย มีบทพิสูจน์มากพอที่จะให้คณะกรรมการเชื่อได้ว่า...เราทำจริง ทำต่อเนื่องและยั่งยืน

โรงเรียนเล็ก ไม่ท้อถอย ไม่ด้อยค่า

อยู่ที่ว่า จะเติมต่อ บริหาร

ที่ต้องเน้น และสำนึก การจัดการ

เร่งประสาน ทุกฝ่ายด้วย มาช่วยกัน

ได้ Twins Model ดังหลักคิด

เพิ่มสัมฤทธิ์ ประสิทธิผล จนมุ่งมั่น

เชิงประจักษ์ อย่างยั่งยืน ทุกคืนวัน

ป่ามะม่วง ถึงฝั่งฝัน อย่างมั่นใจ.

</span></span>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนดีศรีตำบล ชุมชนบ้านป่ามะม่วงความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

โรงเรียนเล็ก ไม่ท้อถอย ไม่ด้อยค่า

อยู่ที่ว่า จะเติมต่อ บริหาร

ที่ต้องเน้น และสำนึก การจัดการ

เร่งประสาน ทุกฝ่ายด้วย มาช่วยกัน

…………………………………………………..


แม่นแล้ว......สุดยอดเด๊อ......!

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

เหมือนบันทึก ผอ ติด code มา

ไปที่แก้ไขบันทึกแล้วลบ code นะครับ

เป็นกำลังใจและยินดีด้วยค่ะ....

ยินดีด้วยครับ ผอ. สำหรับคำแนะนำดีๆ