Smart Office กรมส่งเสริมการเกษตร

ได้มีโอกาสร่วมการสัมมนาโดยตัวแทนของสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office ปี 2558 ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์เดอ โฮเตลจังหวัดพิษณุโลก

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ครับ
1) เพื่อพัฒนาสำนักงานเกษตรอำเภอในการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านการเกษตร
แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตร
ในพื้นที่

2) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรและประชาชน ในการช่วยเหลือ รับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์

3) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรปราดเปรื่อง (www.thaismartfarmer.net) ระบบสารสนเทศศูนย์บริการประชาชน (http://help.doae.go.th) และระบบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (http://learningpoint.doae.go.th) ให้สามารถรองรับการให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว

4) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานส่งเสริมการเกษตรบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่สิงห์มากครับ

ทีแนะนำเรื่องดี

อยากเห็นองค์กรแบบนี้มากๆครับ