บรรยายหัวข้อ การพัฒนาภาวะผู้นำ ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ พระราม 3

สวัสดีครับชาว Blog และลูกศิษย์ทุกท่าน

วันที่ 24 ธันวาคม 2557 ได้รับเกียรติจากกรมการบินพลเรือน ให้บรรยายหัวข้อการพัฒนาภาวะผู้นำ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ และดึงความเป็นผู้นำในตัวเองออกมาใช้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อปรับตัวจากการเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาขึ้นสู่การเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง
3. เพื่อสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจภายใต้ภาวะความกดดัน
4. เพื่อให้สามารถเป็นผู้นำในการบริหารงาน ผู้นำในการประชุมระหว่างหน่วยงานหรือการเป็นตัวแทนของหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม
5. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำให้เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ

และขอใช้ Blog นี้ แลกเปลี่ยนความรู้กันครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chira Academyความเห็น (20)

สรุปการบรรยาย

หัวข้อ การพัฒนาภาวะผู้นำ กรมการบินพลเรือน

ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ พระราม 3

ข้อสอบ

1. เปรียบเทียบ ภาวะผู้นำของ Peter Drucker & Dr.Chira Hongladarom และสามารถนำมาใช้ในกรมการบินพลเรือนอย่างไร

2. ความแตกต่างระหว่างผู้นำและผู้บริหารต่างกันอย่างไร

หากจะเป็นผู้บริหารในอนาคต องค์กรของเราทำอะไร มีหน้าที่อะไร แล้วทำอย่างไรที่จะพาองค์กรของเราไปสู่ความเป็นเลิศในอนาคต

ต้องรู้ว่า Mission ขององค์กรคืออะไร และต้องคิดให้ได้ว่าอีก 10ปีข้างหน้า องค์กรจะไปทิศทางไหน

ถ้าจะเป็นข้าราชการที่ดี ต้องถามตัวเองว่าจะทำให้ตัวเองมีคุณภาพได้อย่างไร

ขอให้มีเป้าหมายร่วมกัน และอยากให้ค้นหาตัวเองว่าเราได้ฟังแล้วได้อะไร

อยากได้และคาดหวังอะไรจากการเรียนครั้งนี้

 • -อยากได้ความรู้เรื่องผู้นำ
 • -อยากได้ฟังมุมมองใหม่ๆ
 • -ปรับทัศนคติ และ Mindset ที่เคยชินกับการทำงาน
 • -เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง

วัตถุประสงค์หลัก

-จับหลักการ ความสำคัญ why วิธีการ how และทำอย่างไรให้สำเร็จเรื่องภาวะผู้นำ และการสร้างผู้นำในองค์กรของเรา

-แบ่งปันความรู้ เพื่อค้นหาตัวเอง ทำให้ความเป็นผู้นำของท่านสูงขึ้น และนำไปปฏิบัติได้

-สร้างโอกาสจากการเรียนรู้ร่วมกัน

-สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง

คุณพิชญ์ภูรี:

การเรียนกับดร.จีระ เป็นผู้ฝึกการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์แบบร่วมกัน เป็นวิธีการเรียนแบบ Learn share care

เรื่องผู้นำต้องจับประเด็นให้ดี และให้ทุกท่านคิดต่อ ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

ผู้นำที่ดีต้องมองภาพใหญ่ มองกว้าง หรือ Macro

โลกาภิวัตน์และผลกระทบ

1.Information Technology เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่น ๆ เช่น Nanotechnology , Biotechnology

2.เรื่องการค้าเสรี , WTO , FTA, AEC 2015, ฯลฯ

3.เรื่องการเงินเสรี อัตราแลกเปลี่ยน

4.บทบาทของจีน อินเดีย และละตินอเมริกา

5.เรื่องอิทธิพลของประชาธิปไตย และ human right

6.เรื่อง Global warming , ภัยธรรมชาติ

7.เรื่องสงคราม และการก่อการร้าย

8.เรื่องน้ำมันหมดโลก และพลังงานทดแทน

9.เรื่องโรคระบาด เช่น ไข้หวัดนก เอดส์ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่

8 K's : ทฤษฎีทุน 8 ประเภท พื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Human Capital ทุนมนุษย์

Intellectual Capital ทุนทางปัญญา

Ethical Capital ทุนทางจริยธรรม

Happiness Capital ทุนแห่งความสุข ต้องถามว่าเป็นข้าราชการที่นี่ ชอบงานที่ทำอยู่หรือไม่ ต้องถามตัวเอง

Social Capital ทุนทางสังคม

Sustainability Capital ทุนแห่งความยั่งยืน

Digital Capital ทุนทาง IT

Talented Capital ทุนทางความรู้ และทัศนคติ

5 K's (ใหม่) : ทฤษฎีทุนใหม่ 5 ประการเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์

Creativity Capital ทุนแห่งการสร้างสรรค์

Knowledge Capital ทุนทางความรู้

Innovation Capital ทุนทางนวัตกรรม

Emotional Capital ทุนทางอารมณ์

Cultural Capital ทุนทางวัฒนธรรม

ผู้นำกับผู้จัดการ ต่างกันอย่างไร

การเป็นผู้จัดการอย่างเดียว มีแต่มีไม่มาก หากรวมการเป็นผู้นำด้วยจะทำให้ผลงานมีมากขึ้น

ช่องว่างระหว่างผู้นำและผู้บริหาร คืออะไร เป็นสิ่งสำคัญ

ผู้นำ

ผู้บริหาร

•เน้นที่คน

•Trust ไม่ได้ที่ตำแหน่งอย่างเดียว

•ระยะยาว

•What , Why

•มองอนาคต ขอบฟ้า/ภาพลักษณ์

•เน้นนวัตกรรม

•Change

•เน้นระบบ

•ควบคุม

•ระยะสั้น

•When , How

•กำไร/ขาดทุน ทุก 3 เดือน

•จัดการให้สำเร็จ มีประสิทธิภาพ

•Static

ชนิดของผู้นำ

- Trust / Authority

- Charisma ผู้นำที่มีเสน่ห์ สามารถดึงความเป็นเลิศของคนมาทำงาน

- Situational ผู้นำตามสถานการณ์ ในเวลาที่เจอวิกฤติ

- Quiet Leader ผู้นำที่เงียบๆ แต่มีความคิด

Trust มี 3 ขั้นตอน

- สร้าง (Grow)

- ขยาย (Extend)

- ดึงกลับ ถ้าหายไป (Restore)

Trust มีหลายประเภท

(1)Self Trust – ตัวเองต้องมีก่อน สัญญาจะทำอะไรกับตัวเองต้องสำเร็จตามสัญญา

(2)Relationship Trust – ความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กร

(3)Organization Trust

(4)Social Trust

คุณพิชญ์ภูรี: ผู้นำต้องมี 2 แนว คือ มีทฤษฎีตัว T คือ ต้องมีแนวลึก ต้องดูแนวลึกของานที่ทำ และแนวเส้นขอบฟ้า มองว่าทุกวันนี้ขอบฟ้าไม่เหมือนเดิม ผู้นำต้องพยากรณ์ และรู้จักความเปลี่ยนแปลงของโลก

วันนี้โลกของเราขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้

 • -Speed
 • -Uncertainty
 • -Unpredictable

ผู้นำต้องคิดและมองกว้าง สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจของผู้นำคือ trust ต้องมาจากผู้บริหารที่ดีก่อน

หากไม่เก่งเรื่องคน ต้องฝึกการบริหารเรื่องคนก่อน

ความล้มเหลวและความเจ็บปวด เป็นบทเรียนที่ดีให้ชีวิต

คุณพิชญ์ภูรี: เรื่อง Trust ต้องเน้นเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และต้องทายอนาคต ซึ่งต้องมี Speed & rhythm

ศ.ดร.จีระ: ต้องค้นหา Role model ที่เป็นแบบอย่างที่ดี

เช่น

พระนเรศวร ความกล้าหาญ

รัชกาลที่ 5 มองการณ์ไกล (Visionary)

รัชกาลที่ 9 การพัฒนาแบบยั่งยืน (เศรษฐกิจพอเพียง)

8 Rules of Leadership (Obama)

1.สร้างศรัทธาและความมั่นใจ Trust และ Confidence แก่ผู้ร่วมงานและแนวร่วม

2.เป็นผู้นำต้องรู้ว่า จะพาประเทศไปทางไหนโดยสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Communicate your Vision Effectively)

3.สร้างให้คนส่วนใหญ่ เข้าถึงประวัติ ความสำเร็จ ความสามารถที่สะสมมาในอดีต สร้างชื่อเสียง (Build Strong Reputation)

4.สร้าง Networks ในทุกๆ แห่ง โดยเฉพาะในจุดที่ตัวเองอาจจะไม่มีโอกาสได้สัมพันธ์มาก่อน (Make Friends in Unusual Places)

5.ทุกคนที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ใช่มีแค่ High performance ของความสำเร็จของบางกลุ่ม แต่ต้อง All hands คือการให้ทุกๆ คนมีส่วนได้ส่วนเสีย ก็คือการสร้างทีมงานที่ทุกคนทำงานร่วมกัน

6.สร้างความหลากหลายให้เป็นมูลค่าเพิ่ม (Diversity to value added)

7.ใช้ Technology ให้เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน เช่นการสร้าง Social Network ก็ให้คน 2 ล้านคน ช่วยสนับสนุนการเงินในช่วงหาเสียง

8.สร้างขวัญกำลังใจให้แก่เพื่อนร่วมงานทุกคน (Motivation and inspiration)

คุณสมบัติของผู้นำของฮิลลารี คลินตัน

เรียนรู้ตลอดชีวิต

อย่าพอใจกับปริญญาเท่านั้น

อย่าพอใจกับการเรียนในห้อง (Formal Learning)

สนุกกับการคิดนอกกรอบ

สนุกกับการคิดข้ามศาสตร์

ถึงจะเก่งอย่างไร? ก็ต้องรับฟังคนอื่น

คุณสมบัติของผู้นำของท่านผู้ว่าฯ เกษม จาติกวณิช หรือ "Super K"

1. ผู้นำต้องมีความรู้

2. ผู้นำต้องทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชารักและเคารพ

3. ผู้นำต้องสร้างจิตวิญญาณในการทำงานเป็นทีม

4. ผู้นำต้องรู้จักมอบหมายงาน

5. ผู้นำต้องฟังความเห็นผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ

6. ผู้นำต้องรู้จักให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่โอ้อวดและยกตนข่ม

7. ผู้นำต้องมีความเมตตา โอบอ้อมอารีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

ทฤษฎีล่าสุดของ Jack Welch คือ Leader / Teacher ผู้นำที่ดี ต้องเป็นผู้สอนด้วยLeadership Roles (Chira Hongladarom style)

1.Crisis management การจัดการภาวะวิกฤต

2.Anticipate change การมีส่วนร่วมในความเปลี่ยนแปลง

3.Motivate others to be excellent การกระตุ้นผู้คนสู่ความยอดเยี่ยม

4.Conflict resolution การแก้ไขความขัดแย้ง

5.Explore opportunities การสร้างโอกาสแก่ผู้อื่น

6.Rhythm & Speed รู้จักใช้จังหวะและความรวดเร็ว

7.Edge ( Decisiveness ) กล้าตัดสินใจ เร็วหรือช้าขึ้นกับสถานการณ์

8.Teamwork ทำงานเป็นทีม

9.การบริหารความไม่แน่นอน

สิ่งที่สำคัญ คือ ต้องมี Happiness ในการทำงาน ต้องมี Work life balance

ผู้นำสร้างอย่างไร

 • -สร้างให้ลูกน้องมีประสบการณ์ โดยมอบหมายงานให้ยาก
 • -ต้องมีการจัดอบรม

การวิเคราะห์ของอาจารย์ที่ University of Washington ผู้นำจะต้องมี 4 วิธี

1. Character หรือ คุณลักษณะ ที่พึงปรารถนา

2. Leadership skill

3. Leadership process

4. Leadership value สำคัญที่สุดคือ Trust ความศรัทธาในผู้นำนั้น ๆ

ภาวะผู้นำของ Peter Drucker

1. Ask what needs to be done

2.Ask what's right for enterprise

3.Develop action plans

4.Take responsibility for decision

5.Take responsibility for communicating

6.Focus on opportunities not problems

7.Run productive meetings

8.Think and say We not I

Leadership roles (Chira Hongladarom Style)

1.Crisis management การจัดการภาวะวิกฤต

2.Anticipate change การคาดคะเนการเปลี่ยนแปลง

3.Motivate others to be excellent การกระตุ้นผู้คนสู่ความยอดเยี่ยม

4.Conflict resolution การแก้ไขความขัดแย้ง

5.Explore opportunities การสร้างโอกาสแก่ผู้อื่น

6.Rhythm & Speed รู้จักใช้จังหวะและความ รวดเร็ว

7.Edge ( Decisiveness ) กล้าตัดสินใจ

8.Teamwork ทำงานเป็นทีม

9.การบริหารความไม่แน่นอน

Workshop

กลุ่ม 1

1.ปัจจัยท้าทาย 3 เรื่อง ที่จะกระทบ กรมการบินพลเรือนภายใน 5 ปีข้างหน้าที่ต้องการภาวะผู้นำ คืออะไร

 • -การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับกรมการบิน ถ้ากรมไม่ปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ กรมก็จะล้าหลัง
 • -การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ต้องปรับตัวให้ได้
 • -การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดท่าอากาศยาน หากอยู่ในภาคราชการจะติดอยู่ในกฎระเบียบมากมาย มีประเทศไทยประเทศเดียวที่ติดอยู่กับเรื่อง Regulator และเป็นทั้ง Operator

อ.จีระ: ความท้าทายต้องการผู้นำ งานประจำต้องการผู้จัดการ

2.คุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้นำของกรมการบินพลเรือนที่ควรจะเป็น 5 เรื่อง คืออะไร

 • -วิสัยทัศน์กว้างไกล คำนึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมต่างๆผู้นำต้องเรียนรู้ และตื่นตัวตลอดเวลา
 • -มีความรู้ในหน้าที่หลัก และมีความรู้เรื่องอื่นๆ ทั้งนวัตกรรมต่างๆของโลก
 • -กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ
 • อ.จีระ: ต้องKnow แล้ว Do อย่าทำคนเดียว

- ต้องมีวุฒิภาวะทางอารมณ์

- มีคุณธรรม จริยธรรม

3.เสนอแนะแนวทางการพัฒนาผู้นำที่เป็นไปได้ของ กรมการบินพลเรือน 3 แนว ที่ทำสำเร็จ และอุปสรรค คืออะไร

 • -พัฒนาตัวเอง ด้านบุคลิกภาพ ภาวะทางอารมณ์ ความรู้
 • -พัฒนาความรู้ความสามารถ ฝึกอบรม
 • -พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

อุปสรรค

 • -ผู้นำไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

อ.จีระ: ข้อ 3 ตอบยาก เพราะตอบอะไรก็ถูกหมด ข้อดีของโต๊ะนี้คือ มีการให้ค้นหาตัวเอง และต้องกระเด้งไปสู่ความเป็นเลิศให้ได้

ในอนาคตต้องมีการทำวิจัยร่วมกัน ต้องคำนึงว่าอะไรสำคัญที่สุดต่อท่าน

กลุ่ม 2

1.ปัจจัยท้าทาย 3 เรื่อง ที่จะกระทบ กรมการบินพลเรือนภายใน 5 ปีข้างหน้าต้องการภาวะผู้นำ คืออะไร

 • -เรื่องการเมือง ทำให้นโยบายด้านการบินเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
 • -เศรษฐกิจ ทั้งราคาน้ำมัน
 • -รถไฟความเร็วสูง การสร้างท่าเรือน้ำลึก

อ.จีระ: ทุนแห่งความยั่งยืน คือ ต้องทำให้อยู่รอดในภายภาคหน้า ต้องช่วยกันรักษาเกียรติ

ต้องมีฝ่ายวางแผน เพื่อให้มีการศึกษาลึกๆ ต้องมีการวางแผนข้อมูล

2.คุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้นำของกรมการบินพลเรือนที่ควรจะเป็น 5 เรื่อง คืออะไร

 • -เทคโนโลยีการบิน มีการเปลี่ยนแปลง
 • -การยอมรับความคิดเห็นของคน

อ.จีระ: ต้องยกย่อง ให้เกียรติ และคำนึงถึงศักดิ์ศรี

3.เสนอแนะแนวทางการพัฒนาผู้นำที่เป็นไปได้ของ กรมการบินพลเรือน 3 แนว ที่ทำสำเร็จ และอุปสรรค คืออะไร

 • -มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน

อ.จีระ: ต้องมีการทำ Job rotation และมี Career path

 • -การยอมรับการเปลี่ยนแปลง
 • -การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น

กลุ่ม 3

1.ปัจจัยท้าทาย 3 เรื่อง ที่จะกระทบ กรมการบินพลเรือนภายใน 5 ปีข้างหน้าต้องการภาวะผู้นำ คืออะไร

 • -เศรษฐกิจ เน้นเรื่องสินค้า และบริการ
 • -ด้านสังคมวัฒนธรรมชุมชน
 • -เทคโนโลยีทางด้านสิ่งแวดล้อม

อ.จีระ: ต้องเน้นเรื่อง CSR

2.คุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้นำของกรมการบินพลเรือนที่ควรจะเป็น 5 เรื่อง คืออะไร

 • -มีความรู้
 • -มีคุณธรรม ธรรมาภิบาล ความโปร่งใส
 • -มีการแชร์ความรู้ แบ่งปันความรู้
 • -กล้าตัดสินใจ

3.เสนอแนะแนวทางการพัฒนาผู้นำที่เป็นไปได้ของ กรมการบินพลเรือน 3 แนว ที่ทำสำเร็จ และอุปสรรค คืออะไร

 • -ผู้นำเป็นทุนมนุษย์ เริ่มตั้งแต่การทำงานในองค์กร เริ่มจากการสรรหา

อ.จีระ: การปฐมนิเทศ ต้องทำอย่างเข้มข้น HR อย่าทำตัวแบบเดิม ต้องทำเป็นยุทธวิธีในการหา talent ควรฝึกเด็กรุ่นใหม่ เพราะอาจจะยังไม่เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร

ธนิศรา
IP: xxx.96.179.247
เขียนเมื่อ 

-สิ่งที่มี Impact ต่อตัวท่านและองค์กร 3 เรื่องใหม่วันนี้ คืออะไร

1. ได้รับความรู้ มุมมอง และแนวความคิดใหม่ๆ ของเพื่อนๆในชั้นเรียน

2.มีความสัมพันธ์ทีดีกับเพื่อนๆ ในชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้น มีการทำงานเป็นทีมที่ดีมาก

3.มีการแ้ไขปัญหาความขัดแย้ง

-หลังจากวันนี้ ตัวท่านจะทำอะไรต่อ 2 เรื่อง

1. พัฒนาทีมงานในองค์กรให้สามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น

2. สร้างโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

ความเห็นจากคุณเสกสรรค์ ขวัญวงค์ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

-สิ่งที่มี Impact ต่อตัวท่านและองค์กร 3 เรื่องใหม่วันนี้ คืออะไร

1. ภาวะการเป็นผู้นำ แนวทางปฏิบัติ

2. สร้างโอกาสการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งจากในและนอกองค์กร

3. การมองภาพร่วมขององค์กร

-หลังจากวันนี้ ตัวท่านจะทำอะไรต่อ 2 เรื่อง

1. นำเรื่องเรียนผู้บังคับบัญชา

2. การถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ใต้บังคับบัญชา

ความเห็นจากคุณสินีนารถ ตาละลักษมณ์ ท่าอากาศยานหัวหิน

-สิ่งที่มี Impact ต่อตัวท่านและองค์กร 3 เรื่องใหม่วันนี้ คืออะไร

1. การได้รู้ว่าภาวะผู้นำกับผู้บริหารมีความแตกต่างกัน

2. การเป็นผู้นำที่ดีต้องมีความรู้และมีคุณธรรม จริยธรรม

3. ผู้นำต้องมีความกล้าคิด มีความรู้ และมีคุณธรรม จริยธรรม

-หลังจากวันนี้ ตัวท่านจะทำอะไรต่อ 2 เรื่อง

1. กลับไปสร้างศรัทธาและความมั่นใจให้กับผู้ร่วมงาน

2. การเรียนรู้เพิ่ม การรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น

ความเห็นจากคุณบรรจบ บุรีวัฒน์

-สิ่งที่มี Impact ต่อตัวท่านและองค์กร 3 เรื่องใหม่วันนี้ คืออะไร

1. ทฤษฎีแนวคิดของนักวิชาการต่างในเรื่องการพัฒนาภาวะผู้นำ

2. ทฤษฎี 8K 5K

3. แนวทางการเป็นผู้นำ

-หลังจากวันนี้ ตัวท่านจะทำอะไรต่อ 2 เรื่อง

1. นำความรู้ไปเผยแพร่ ถ่ายทอดต่อเพื่อน ผู้ใต้บังคับบัญชา

2. นำความรู้ที่ได้ไปพินิจพิเคราะห์ เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง

ความเห็นจากคุณณัฐพร พรมโชติ

-สิ่งที่มี Impact ต่อตัวท่านและองค์กร 3 เรื่องใหม่วันนี้ คืออะไร

1.ผู้บังคับบัญชา

2. ผู้ใต้บังคับบัญชา

3. วัฒนธรมองค์กร

-หลังจากวันนี้ ตัวท่านจะทำอะไรต่อ 2 เรื่อง

1. เรียนรู้

2. เปลี่ยนทัศนคติ

ความเห็นจากคุณภาวิณี ศรีเวียงธวัช ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์

-สิ่งที่มี Impact ต่อตัวท่านและองค์กร 3 เรื่องใหม่วันนี้ คืออะไร

1.ความแตกต่างระหว่างผู้นำ และผู้บริหาร

2. ผู้นำสามารถเป็นผู้นำได้โดยไม่ต้องได้รับการแต่งตั้ง

3. ผู้นำต้องเ

-หลังจากวันนี้ ตัวท่านจะทำอะไรต่อ 2 เรื่อง

1. เป็นผู้นำที่ดีขององค์กร เป็นแบบอย่างที่ดี ใฝ่หาความรู้ ให้คำปรึกษากับลูกน้องได้

2. ตั้งใจทำงาน ให้ได้ทั้งคุณภาพ และประสิทธิภาพ โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งและค่าตอบแทน

ความเห็นจากคุณเบ็ญจมาส โลหกุล

-สิ่งที่มี Impact ต่อตัวท่านและองค์กร 3 เรื่องใหม่วันนี้ คืออะไร

1.การคิดนอกกรอบในสิ่งที่สามารถทำได้และควรทำ

2. 8K 5K

3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง

-หลังจากวันนี้ ตัวท่านจะทำอะไรต่อ 2 เรื่อง

1. เรียงลำดับความสำคัญเรื่องที่สำคัญที่สุดว่าจะทำอะไรเป็นสิ่งแรก และจะต้องทำอะไร

2. ยึดมั่นว่าต้องเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน และค่านิยม 12 ประการ

ความเห็นจากคุณชวลิต

-สิ่งที่มี Impact ต่อตัวท่านและองค์กร 3 เรื่องใหม่วันนี้ คืออะไร

1.การที่มีทักษะการเป็นผู้นำ

2. การสร้างคุณค่าความเป็นผู้นำ

3. การสร้างความเป็นผู้นำในการทำงานเป็นทีม

-หลังจากวันนี้ ตัวท่านจะทำอะไรต่อ 2 เรื่อง

1. การแบ่งปันความรู้และการถ่ายทอดประสบการณ์ผู้ร่วมงาน

2. การรู้จักใฝ่รู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ความเห็นจากคุณโกศล ปานนิล

-สิ่งที่มี Impact ต่อตัวท่านและองค์กร 3 เรื่องใหม่วันนี้ คืออะไร

1.ได้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้นำ

2.ทำให้วิธีคิดเปลี่ยนไป

3. มององค์กรได้ชัดเจนขึ้น ว่าบกพร่องอย่างไร

-หลังจากวันนี้ ตัวท่านจะทำอะไรต่อ 2 เรื่อง

1. อ่านหนังสือให้มาก

2. จะเปลี่ยนทัศนคติต่อการเป็นผู้นำ และผูบริหาร

ความเห็นจากคุณทิพย์วรรณ วังศานุวัตร ท่าอากาศยานอุดรธานี

-สิ่งที่มี Impact ต่อตัวท่านและองค์กร 3 เรื่องใหม่วันนี้ คืออะไร

1.อย่าหยุดการเรียนรู้ การอ่านมากๆ คิดเยอะๆ พูดน้อยๆ

2.Know and do รู้แล้วต้องทำทันที

3. หาแบบอย่างที่เราจะดำเนินตาม Role model นำมาเป็นต้นแบบ

-หลังจากวันนี้ ตัวท่านจะทำอะไรต่อ 2 เรื่อง

1. พัฒนาตนเองเรื่องความรู้ ทางตรง ด้านสายงานให้มากขึ้น และติดตามความก้าวหน้า การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความรุ้ด้านอื่นๆ

2. จะเปลี่ยนทัศนคติในการปฏิบัติงานใหม่ ความสุขที่ได้จากการทำงาน ไม่ใช่การที่มีตำแหน่งหน้าที่ที่สูง สร้างเครือข่ายในการทำงานให้มากขึ้น อย่าแบกรับภาระคนเดียว

ความเห็นจากคุณจรรยา ปัญจเพรี ท่าอากาศยานกระบี่

-สิ่งที่มี Impact ต่อตัวท่านและองค์กร 3 เรื่องใหม่วันนี้ คืออะไร

1.ผู้นำไม่ควรทำงานแบบเสมียน

2.อธิบดีกรมการบินพลเรือน ควรสอนคนให้สู่ความเป็นเลิศ

3. ผู้นำต้องมีคุณธรรม จริยธรรม

-หลังจากวันนี้ ตัวท่านจะทำอะไรต่อ 2 เรื่อง

1. การเรียนรู้เรื่องใหม่ๆนอกเหนือจากหน้าที่รับผิดชอบ ต้องศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ และต้องเรียนรู้ตลอดเวลา

2. การแนะนำและสอนงานให้กับน้องๆและทีมงาน

ความเห็นจากคุณกมล ศิริลักษณ์

-สิ่งที่มี Impact ต่อตัวท่านและองค์กร 3 เรื่องใหม่วันนี้ คืออะไร

1.การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นคนอื่นและหยิบยกมาวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจ

2.รับนวัตกรรม IT ใหม่ๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง พัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การเรียนการสอนแนวทางใหม่ให้รู้และนำไปปฏิบัติได้จริง

-หลังจากวันนี้ ตัวท่านจะทำอะไรต่อ 2 เรื่อง

1. นำไปพัฒนาและเสนอต่อยอดกับผู้ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อไป

2. นำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ และนำผลที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันและในอนาคตต่อไป

ความเห็นจากคุณปรีชา ช่วยคง ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

-สิ่งที่มี Impact ต่อตัวท่านและองค์กร 3 เรื่องใหม่วันนี้ คืออะไร

1.มีพลัง และเกิดกำลังใจในการทำงาน

2.แรวคิดในการศึกษาความรู้เพิ่มเติมในสิ่งใหม่ๆ

3. ได้แนวคิดจากการสอนของอาจารย์ในการเป็นผู้นำและผู้บริหารที่ดีในองค์กร

-หลังจากวันนี้ ตัวท่านจะทำอะไรต่อ 2 เรื่อง

1. ค้นหาความรู้ในงานที่ทำในเชิงลึกมากขึ้น

2. ปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนที่ทันสมัย และใฝ่รู้ในทุกเรื่อง โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร

กราบสวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์

ความเห็นจากคุณอานนท์ ทิพรัตน์ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์

-สิ่งที่มี Impact ต่อตัวท่านและองค์กร 3 เรื่องใหม่วันนี้ คืออะไร

1.ทำให้ข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ จากอาจารย์

2.ทำให้ข้าพเจ้าและองค์กรต้องปรับในเรื่องทุนมนุษย์

3. ทำให้ข้าพเจ้าและองค์กรต้องเรัียนรู้ตลอดชีวิต

-หลังจากวันนี้ ตัวท่านจะทำอะไรต่อ 2 เรื่อง

1. เพิ่มพูนความรู้โดยเฉพาะภาวะผู้นำ

2.ถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนร่วมงานโดยยึดแนวทางตามหลักของอาจารย์

ความเห็นจากคุณสมยศ ธัญเจริญ

-สิ่งที่มี Impact ต่อตัวท่านและองค์กร 3 เรื่องใหม่วันนี้ คืออะไร

1.ได้ข้อชี้แนะในการคิดให้มองการณ์ไกล และตื่นตัวเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

2.ได้รู้ถึงแบบอย่างที่ดีของผู้นำแบบต่างๆเพื่อนำไปประยุกต์ใช้

3. องค์กรจะได้มีจุดกระตุ้นให้เกิดวิธีการสร้างผู้นำ

-หลังจากวันนี้ ตัวท่านจะทำอะไรต่อ 2 เรื่อง

1. พัฒนาตัวเองในงานของตัวเอง และงานอื่นๆ

2.ชี้แนะพัฒนาผู้อยู่ในทีมให้มีความเข้าใจในหลักการเรียนรู้

ความเห็นจากคุณรวีวรรณ บุรารักษ์

-สิ่งที่มี Impact ต่อตัวท่านและองค์กร 3 เรื่องใหม่วันนี้ คืออะไร

1.ได้รู้ว่าการเป็นผู้นำควรจะมีคุณสมบติอะไรบ้างและการเป็นผู้นำกรมการบินพลเรือนควรจะมีอะไรบ้าง ในมุมมองท่ได้รับจากเพื่อนคนอื่น

2.ผู้นำจะต้องปรับตัวและเปลี่่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

3. การทำให้องค์กรก้าวหน้าจะต้องมีผู้นำที่ดี

-หลังจากวันนี้ ตัวท่านจะทำอะไรต่อ 2 เรื่อง

1. ปรับปรุงตัวเองให้เป็นผู้นำที่ดี

2.สอนให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความกล้าที่จะเป็นผู้นำ

เขียนเมื่อ 

จะขอติดต่ออาจารย์ มาช่วยสอนการพัฒนาภาวะผู้นำแพทย์สตรี จะติดต่อ อาจารย์ได้อย่างไรคะ