​เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร


การใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทราเน็ต อินเทอร์เน็ต เอ็กทราเน็ต และเว็บบล็อก รวมถึงเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่เช่น IPTVC และเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย ในรูปแบบต่างๆเช่น การเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์มือถือ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

การใช้งานคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนั้นล้วนแล้วแต่มีการเชื่อมต่อเป็นระบบเครือข่ายแทนทั้งสิ้นเพื่อให้สามารถเข้าถึงและใช้งานทรัพยากรร่วมกันได้ โดยทรัพยากรในที่นี้หมายถึงอุปกรณ์ต่างๆที่เชื่อต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องพิมพ์ ที่แต่ละคนสามารถเรียกใช้งานได้ทันทีผ่านเครือข่าย ทำให้การใช้งานในปัจจุบันได้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

1.อินทราเน็ต

อินทราเน็ต คือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบภายในองค์กร ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในการใช้งานอินทราเน็ตจะต้องใช้โปรโตคอลไอพีเหมือนกับเว็บไซต์และใช้เว็บบราวเซอร์ได้เช่นกัน ร่วมถึงอีเมล์ ถ้าเราเชื่อต่ออินทราเน็ตของเรากับอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถใช้ได้ทั้งอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตพร้อมๆกัน

การใช้อินเทอร์เน็ตในภาคธุรกิจมีมากขึ้น ได้แก่ การซื้อขายสินค้าและบริการ โดยผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยจะมีการยอมรับการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีการสร้างระบบเครือข่ายส่วนตัวภายในองค์กรหรือที่เรียกว่า อินทราเน็ต มากขึ้น

2. อินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ต คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติ ที่มีสายตรงไปยังสถาบันหรือหน่วยงานต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ทั่วโลก ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันทางอีเมล์ สามารถสืบข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้

ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต

สำหรับการใช้งานเครือข่ายอินเทร์เน็ตในประเทศไทยเท่านั้น ได้เริ่มต้นการใช้งานในภาครัฐ โดยมีมหาลัยสงขลานครินทร์เป็นจุดแรก จากนั้นกระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเนคเทค

3. เอ็กซ์ทราเน็ต

เครือข่ายภายในองค์กร หรือเอ็กซ์ทราเน็ต คือระบบเครือข่ายซึ่งเชือมเครือข่ายภายในองคืกรหรืออินทราเน็ตเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายนอกองค์กร เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของสาขาของผู้จัดจำหน่ายหรือลูกค้า

ระบบเครือข่ายแบบเอ็กซ์ทราเน็ต โดยปกติแล้วจะอนุญาตให้ใช้งานเฉพาะสามชิกขององค์กร หรือผู้ได้รับสิทธิ์ในการใช้งานเท่านั้น โดยใช้จากภายนอกที่เชื่อมต่อเข้าผ่านเครือข่ายเอ็กซ์ทราเน็ตอาจถูกแบ่งเป็นประเภทๆ เช่น ผู้ดูแลระบบ สมาชิก คู่ค้า หรือผู้สนใจทั่วๆไป เป็นต้น

4. เว็บบล็อก

บล็อก คือการบันทึกบทความของตนเอง(Personal Journal) ลงบนเว็บไซต์ โดยเนื้อหาของบล็อกนั้นจะครอบคลุมได้ทักเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องารวส่วนตัว หรือเป็นบทความเแพาะด้านต่างๆ เช่น เรื่องการเมือง เรื่่องกล้องถ่ายรูป เรื่องกีฬา หรือเรื่องะุรกิจ เป็นต้น โดยให้บล็อกเป็นที่นิยมก็คือ ผู้เขียนบล็อกจะมีการแสดงความคิดเห็นของตนเองใส่ลงไปในบทความโดยบล็อกบางแห่งจะมีอิทธิพลในการโน้มน้าวใใจผู้อ่านสูงมาก

ความเป็นมาของเว็บบล็อก

ในปี ค.ศ. 1996-1997 ยอร์น บาร์เกอร์ (Jorn Barger) นักเขียนชาวอเมริกาซึ่งเจ้าของเว็บชื่อ โรบอต วิสดอม (robot Wisdom) นั้นเป็นครแรกที่ได้เครดิตว่าเป็นคนเริ่มใช้คำว่า เว็บบล็อก เดอมนั้นความหมายจากการรวมคำาว่า "Logging the Web " ตามตัวอักษรเลย ชื่อนี้เริ่มใช้ในปี1997 และได้รับความนิยมไปทั่ว ต่อมา ปีเตอร์ เมอร์โอลซ์ (Peter Merholz) ได้แปลงเป็น "We Blog" แทน และใช้คำว่า "Blog" แทนในปี 1999 ต่อมาก็ได้รับความนิยมจนกระทั่งกลายเป็นคำบัญญัติใหม่สำหรับพจนานุกรมภาษาอังกฤษฉบับอ๊อกซ์ฟอร์ด ซึ่งได้บันทึกความหมายไว้ในปี 2003

5.ไอพีทีวี

ไอพีทีวี ย่อมาจาก Internet Protocal Television ; IPTV ซึ่งเป็นระบบที่อยุ่บนพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตโปรดตคอล (Internet Broadband) ได้้ โดยสามารถส่งจ้อมูลเป็นแบบถ่ายสด (Live) หรือเป็นวีดีโอบันทึกเอาไว้ อีกทั้งยังสามารถเข้ากับบริการด้านอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลอื่นๆ เช่น วอยซ์โอเวอร์ (Voice over Internet Protocal; VoIP) และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วย ซึ่งทีวีแต่เดิมนั้นจะถูกออกอากาศพร้อมๆกัน

6.โมบายเลิร์นนิ่ง

ในช่วงปี พ.ศ 2545 เป็นต้นมา การศึกษาแบบ e-learning หรือบางคนอาจจะเรียกว่า การเรียนแบบออนไลน์ (Online Learning)

ได้รับความนิยมจากวงการศึกษาเรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบัน หลายท่านอาจคิดว่าการเรียนแบบออนไลน์นั้นคงจะเป็นเทคโนดลยีสุดท้ายที่ทันสมัยที่สุด แต่เมมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย (wireless) ได้เข้ามามีบทบาทและเติบดตอย่างมากในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา อุปกรณ์แบบไร้สายต่างๆ ได้เข้ามาแทนที่อุปกรณ์แบบมีสาย Wired) ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือ โทรศัพท์มือถือ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แบบจำลองข้อมูลความเห็น (0)