กฎการขอและออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน ใบรับรองการดำเนินงานสนามบิน ใบรับรองผู้จัดการสนามบิน


กระบวนการออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน ใบรับรองการดำเนินงาน ใบรับรองผู้จัดการ เป็นเครื่องมือใช้กำกับดูแลเพื่อให้สนามบินปลอดภัยและมั่นใจว่าสนามบินจะรักษาระดับความปลอดภัย(Safety Indicator)ต่อประชาชนอย่างมีเสถียรภาพมากที่สุด และมีประสิทธิผลด้านการบริการสูงสุด(ระดับความปลอดภัยและระดับความพึงพอใจต่อบริการที่สนามบินจัดให้มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง)

กรุณาคลิ้กที่ภาพ เพื่อดูภาพที่มีรายละเอียดสูงครับ

รูปด้านบน แสดงแผนที่ความคิด (Mind Map) จัดทำโดยคุณวรรณิภรณ์ โล่ห์นิมิตร Ying Wannibhornแสดงกระบวนการขอใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การขอและออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน (ส่วนบุคคล) ตามมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.๒๔๙๗
ซึ่งการขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินนั้น ให้เป็นไปตาม กฎกระทรวงว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งผู้ขออนุญาตจัดตั้งสนามบินส่วนบุคคลต้องมีคุณสมบัติและลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๒) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๓) มีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ขออนุญาตจัดตั้งสนามบินส่วนบุคคล
(๔) ** มีความสามารถในการจัดการสนามบินส่วนบุคคลตามที่อธิบดีประกาศกำหนด
**ความสามารถในการจัดการสนามบินส่วนบุคคล ให้เป็นไปตาม ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่องความสามารถในการจัดการสนามบินส่วนบุคคล และเอกสารหลักฐาน ซึ่งแสดงความสามารถในการจัดการสนามบินส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๗
ซึ่งสภาพของสนามบิน ที่ขออนุญาตจัดตั้งนั้น ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน มีบริภัณฑ์ วิธีการดำเนินการ และการบำรุงรักษาที่สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
1.มาตรฐานที่กำหนดใน ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ ๘๐ ว่าด้วยมาตรฐานการก่อสร้างสนามบิน และ
2. มาตรฐานการออกแบบและการก่อสร้างสนามบิน(อากาศยานปีกตรึง) พ.ศ. ๒๕๕๖ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)และ
3. ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่อง มาตรฐานการออกแบบและการก่อสร้างสนามบินเฮลิคอปเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๖(กำลังดำเนินการร่างฯ)
...............................

กรุณาคลิ้กที่ภาพ เพื่อดูภาพที่มีรายละเอียดสูงครับ  ตามรูป Update  ระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่าด้วยการทดสอบความรู้ของผู้จัดการสนามบินสาธารณะ พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559

รูปด้านบน แสดงแผนที่ความคิด (Mind Map) จัดทำโดยคุณวรรณิภรณ์ โล่ห์นิมิตร Ying Wannibhornแสดงกระบวนการขอและออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบิน ใบรับรองผู้จัดการสนามบิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ กำหนดอยู่ใน พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๖๐/๖ ซึ่งการขอใบรับรอง การต่อใบรับรอง และการขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน ให้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในใบรับรอง ผู้ขอจะต้องดำเนินการตาม "กฎกระทรวง ว่าด้วย การขอรับและการขอต่ออายุใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ และการขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานให้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในในรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๔"

...................
การขอรับและการขอต่ออายุใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ และการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๔

ทั้งนี้ ผู้ขอใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ จะต้องมี คุณสมบัติและลักษณะของผู้ขอให้เป็นไปตาม มาตรา ๖๐/๓ และ มาตรา ๖๐/๔ และจะต้องส่งเอกสารหลักฐานการขอใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ ได้แก่
(๑) หนังสือรับรองหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล
(๒) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่นายทะเบียนรับรอง
(๓) ฐานะทางการเงิน
(๔) เอกสารการได้รับสิทธิในการดำเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตจากเจ้าของสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต
(๕) หนังสือตั้งตัวแทนหรือหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของตัวแทนหรือผู้รับมอบอำนาจ
(๖) ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการขนส่งที่เป็นนประโยชน์ต่อการ ดำเนินงานสนามบินสาธารณะ
(๗) เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต
(๘) คู่มือการดำเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต

๒. ลักษณะทางกายภาพของสนามบิน ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ ๘๐ ว่าด้วยมาตรฐานการ

ก่อสร้างสนามบิน และประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่อง มาตรฐานการออกแบบและการก่อสร้างสนามบิน พ.ศ. ๒๕๕๖ (สำหรับอากาศยานปีกตรึง) และประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่อง มาตรฐานการออกแบบและการก่อสร้างสนามบินเฮลิคอปเตอร์
๓. ลักษณะทางกายภาพของสิ่งกีดขวางโดยรอบ(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๔. สิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งติดตั้ง อุปกรณ์ เฮลิคอปเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๖(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๕. บริการที่สนามบินต้องมีทั้งยามปกติและฉุกเฉิน(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

๖. ผู้จัดการสนามบินมีใบรับรอง (มาตรา ๖๐/๑๒)ใบรับรองผู้จัดการสนามบิน ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วย การขอ การออก และการเพิกถอนใบรับรองผู้จัดการสนามบินสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติอื่นของผู้จัดการสนามบินสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งผู้ขอใบรับรองต้องแสดงเอกสารหลักฐานดังนี้
(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารประจำตัวอย่างอื่น
(๒) สำเนาทะเบียนบ้าน
(๓) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกินหนึ่งเดือน
(๔) หลักฐานแสดงความรู้และความชำนาญตามที่กำหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน*
(๕) รูปถ่ายสี หน้าตรง
(๖) หลักฐานแสดงว่าเจ้าของหรือผู้ดำเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตมีความประสงค์ที่จะให้ผู้ยื่นคำขอ เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวฯ

*ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ ๘๘ ว่าด้วยความรู้และความชำนาญของผู้จัดการสนามบินสาธารณะ ประกอบด้วย 

(ก)  Updated  ระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่าด้วยการทดสอบความรู้ของผู้จัดการสนามบินสาธารณะ พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และให้ยกเลิกระเบียบกรมการบินพลเรือน เรื่อง การทดสอบความรู้ของผู้จัดการสนามบินสาธารณะ พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2556
(ข) ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองหลักสูตรของผู้จัดการสนามบินสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
(ค) ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่องค่าใช้จ่ายในการทดสอบความรู้ของผู้จัดการสนามบินสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๖

๗. มีระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามร่างระเบียบกรมการบินพลเรือน ว่าด้วยระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินงานของสนามบิน พ.ศ......ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงร่าง

๗. มีระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงาน ได้แก่ ร่างระเบียบ บพ. ว่าด้วยระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานของสนามบิน ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงร่าง
๘. มีระบบการตรวจสอบภายในของสนามบิน ให้เป็นไปตาม ระเบียบกรมการบินพลเรือนว่าด้วยมาตรฐานของระบบการตรวจสอบ ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๖
๙. ระบบควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ให้เป็นไปตาม ระเบียบกรมการบินพลเรือนว่าด้วยมาตรฐานของระบบควบคุม ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๐. คู่มือการดำเนินงานสนามบิน ให้เป็นไปตาม ระเบียบกรมการบินพลเรือนว่าด้วยมาตรฐานของคู่มือการดำเนินงานของสนามบิน พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๑. มีระบบการจัดการด้านนิรภัย (SMS) ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ ๘๒ ว่าด้วยระบบการจัดการด้านนิรภัยของสนามบิน
๑๒. ระบบการรักษาความปลอดภัยของสนามบิน ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ ๘๓ ว่าด้วยการตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัยในการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ

ท่านสามารถดาวน์โหลดแผนที่ความคิดต้นฉบับเพื่อนำไปพิมพ์ ได้ที่นี่ http://1drv.ms/1D2TVoO

ดำเนินการเผยแพร่ในเวบไซค์ ชุมนุมเครือข่ายออนไลน์เฟสบุ้ค เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557

เผยแพร่วีดีทัศน์ การรับรองสนามบิน วันที่ 13 มกราคม 2558

ที่มา : https://www.facebook.com/kmteamdca#!/kmteamdca/media_set?set=a.809798475751260.100001633446054&type=3

เรียบเรียง-สร้างสรรหน้าเพจโดย Sub.L.T.Sotthithat Eamlumnow

.................................................................................................................................

อ้างอิงกฎระเบียบต่างๆได้ที่....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ของผู้จัดการสนามบินสาธารณะ กรณีปกติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560

ประกาศ คณะกรรมการทดสอบความรู้ของผู้จัดการสนามบินสาธารณะ เรื่อง ประกาศผลสอบความรู้ของผู้จัดการสนามบินสาธารณะ กรณีปกติ ครั้งที่ 1/2560

ประกาศ คณะกรรมการทดสอบความรู้ของผู้จัดการสนามบินสาธารณะ เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ทดสอบความรู้ของผู้จัดการสนามบินสาธารณะ กรณีปกติ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2560

ประกาศ คณะกรรมการทดสอบความรู้ของผู้จัดการสนามบินสาธารณะ

ระเบียบกรมการบินพลเรือน เรื่อง การทดสอบความรู้ของผู้จัดการสนามบินสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่อง แบบคำขอใบรับรองผู้จัดการสนามบินสาธารณะ แบบหลักฐานแสดงว่าเจ้าของหรือผู้ดำเนินการสนามบินอนุญาตมีความประสงค์ที่จะให้ผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานสนามบินอนุญาต แบบใบรับรองผู้จัดการสนามบินสาธารณะ และแบบคำขอรับใบแทนใบรับรองผู้จัดการสนามบินสาธารณะ

ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่อง แบบคำขอและแบบใบรับรองผู้จัดการสนามบินสาธารณะและแบบหลักฐานแสดงว่าเจ้าของหรือผู้ดำเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตมีความประสงค์ที่จะให้ผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต

ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองหลักสูตรของผู้จัดการสนามบินสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖

กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติอื่นของผู้จัดการสนามบินสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๔

 Updated  ระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่าด้วยการทดสอบความรู้ของผู้จัดการสนามบินสาธารณะ พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และให้ยกเลิกระเบียบกรมการบินพลเรือน เรื่อง การทดสอบความรู้ของผู้จัดการสนามบินสาธารณะ พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2556

กฎกระทรวงการขอ การออก และการเพิกถอนใบรับรองผู้จัดการสนามบินสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ประกาศ บพ. เรื่อง การทดสอบความรู้ของผู้จัดการสนามบินสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖

ประกาศ บพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองหลักสูตรของผู้จัดการสนามบินสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖

ระเบียบกระทรวงคมนาคม ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการทดสอบความรู้ของผู้จัดการสนามบินสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖

ว่าด้วยความรู้และความชำนาญของผู้จัดการสนามบินสาธารณะ ๒๕๕๖

................................................................................................................

หมายเลขบันทึก: 582744เขียนเมื่อ 18 ธันวาคม 2014 12:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มกราคม 2018 22:03 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี