เดือนตุลาคม 2557 กับงานการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ กศน.อำเภอเสนา

จัดทำหลักฐานการศึกษา รับสมัครและลงทะเบียนนักศึกษา วางแผนการจัดกิจกรรมภาคเรียนที่ 2/2557

ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2557 งานการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ กศน.อำเภอเสนาคึกคักค่ะ ทั้งจัดทำหลักฐานการศึกษาของผู้ที่จบหลักสูตร รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเตรียมวางแผนการจัดกิจกรรมเมื่อเปิดภาคเรียนที่ 2/2557 เก็บภาพมาฝากนะคะ


จัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน ประกาศนียบัตร และผลการประเมินคุณธรรม ให้กับผู้จบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา จำนวน 16 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 32 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 121 คน เพื่อนัดมอบให้กับนักศึกษาเมื่อวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2557 ค่ะ (แบ่งมารับวันละ 4-5 กศน.ตำบล)


จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ และเอกสารการรับสมัครและลงทะเบียน สนับสนุนครู กศน.ตำบลในการรับสมัครขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2557 พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลนักศึกษาในโปรแกรม IT ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2557 ค่ะ สรุปยอดนักศึกษาจำนวน 1,029 คน


วางแผนและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบภาคเรียนที่ 2/2557 ให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ รองรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรค่ะบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ร่วมกันความเห็น (0)