สัปดาห์ที่ 6 กิจกรรมแพทย์อาสา (8/12/2557)

สวัสดีครับ

เป็นกิจกรรมของหน่อยแพทย์อาสา จะออกปฏิบัติการเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ในโรงเรียนบ้านไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

แต่ละหน่วยประกอบด้วยแพทย์ 1 คน เภสัชกรหรือพยาบาลที่มีความรู้เรื่องนี้ 1 คน พยาบาล 1 คน และอาสาสมัครสมทบ 1 คน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานที่ผ่านมา

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกคือ อาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล ทันตนามัย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (8/12/2557)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสิทธิศักดิ์ ดอกหอม... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)