เฉลยชื่อเรียกหรืออ่านพยัญชนะไทย.........ครูผู้สอนภาษาไทยและคนไทยต้องรู้

ปัจจุบันคนคิดจะทำเรื่องใหญ่ ๆ แต่เรื่องใหญ่ ๆ ที่ไม่ม่ค่อยถูกจะมองว่าใหญ่ เลยแฝงเร้นอยู่ทั่วทุกหัวระแหงทั่วประเทศที่ไม่เคยเห็นว่าสำคัญ คำอ่านหรือเรียนขานพยัญชนะไทย ก็เฉกเช่นเดียวกัน

จากโจทย์จากบันทึกก่อนหน้านี้ คือข้อพิสูจน์ไดชัดเจน หรือให้ท่านที่ลองอ่านหรือเรียกขานพยัญชนะไทย มาตรวจดู

โดยยึดความถูกต้องตามพจนานุกรมบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นบรรทัดฐาน

ญ เรียกว่า ญอหญิง ฌ เรียกว่า ฌอเฌอ ฎ เรียกว่า ฎอชฎา

ฏ เรียกว่า ฏอปฏัก ฐ เรียกว่า ฐอฐาาน ฑ เรียกว่า ฑอมณโฑ

ฒ เรียกว่า ฒอผู้เฒ่า ศ เรียกว่า ศอศาลา ษ เรียกว่า ษอฤๅษี

ฬ เรียกว่า ฬอจุฬา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยาสามห่อนำมาแจกจ่ายแบ่งปันความเห็น (0)