คนไทยเรามี ธรรมาธิปไตย ดีกว่า ประชาธิปไตย อยู่แล้วไม่กังวล

อธิปไตย 3 หัวข้อธรรมที่ใช้อธิบายสถานการณ์ทางการเมืองการปกครองในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

การปกครองในฝั่งตะวันตก มี เผด็จการ กับประชาธิปไตย ที่โหยหากัน
แต่คนไทยเราเหนือกกว่านั้น คนไทยเรามี ธรรมาธิปไตย ฝังอยู่ในจิตใจ บรรพชนบรรจุมาให้แล้ว

ธรรมาธิปไตย จากพระไตรปิฎก

"อธิปไตย 3 (ความเป็นใหญ่, ภาวะที่ถือเอาเป็นใหญ่ — dominant influence; supremacy)

1. อัตตาธิปไตย (ความมีตนเป็นใหญ่, ถือตนเป็นใหญ่, กระทำการด้วยปรารภตนเป็นประมาณ — supremacy of self; self-dependence)

2. โลกาธิปไตย (ความมีโลกเป็นใหญ่, ถือโลกเป็นใหญ่, กระทำการด้วยปรารภ นิยมของโลกเป็นประมาณ — supremacy of the world or public opinion)

3. ธัมมาธิปไตย (ความมีธรรมเป็นใหญ่, ถือธรรมเป็นใหญ่, กระทำการด้วยปรารภความถูกต้อง เป็นจริง สมควรตามธรรม เป็นประมาณ — supremacy of the Dharma or righteousness)

ผู้เป็นอัตตาธิปก พึงใช้สติให้มาก; ผู้เป็นโลกาธิปก พึงมีปัญญาครองตนและรู้พินิจ; ผู้เป็นธรรมาธิปก พึงประพฤติให้ถูกหลักธรรม; ผู้เป็นหัวหน้าหมู่ เป็นนักปกครอง พึงถือธรรมาธิปไตย.

D.III.220;

A.I.147. ที.ปา. 11/228/231;

องฺ.ติก. 20/479/186."

หากนำมาจัดกลุ่มได้ดังนี้

อัตตาธิปไตย เผด็จการ คอมมิวนิสต์

โลกาธิปไตย ประชาธิปไตย ทุนนิยม

ธรรมาธิปไตย อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขโดยธรรม เศรษฐกิจพอเพียง

ไม่เรียกร้องประชาธิปไตยแบบตะวันตก ธรรมาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม อย่างในพระไตรปิฎก ประเสริฐกว่า

อ้างอิง http://www.84000.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=125

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

แจ่มแจ้ง..เจ้าค่ะ...