แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณอำนวยตอนที่ 5 นี้  เป็นประเด็นหนึ่งที่ทีมงานคุณอำนวยทั้งหลายคงทราบกันดีอยู่แล้ว แต่ผมขอบันทึกมาเพื่อการ ลปรร. เพื่อที่คุณอำนวยทั้งหลายจะได้เพิ่มเติมและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อนะครับ

          ในการทำหน้าที่ของคุณอำนวยนั้น  แต่ละองค์กรหรือแต่ละหน่วยงานคงมีความแตกต่างกันไปต่างๆ นาๆ ดังนั้นในการทำหน้าที่ของคุณอำนวยสิ่งที่พวกเราจะต้องตระหนักและยอมรับว่าจะต้องพบเจอ และหาวิธีในการอำนวยการ ลปรร. นั่นก็คือ "ความหลากหลาย" เพราะจะต้องพบกับความหลากหลาย...และแตกต่าง เช่น

  • บริบท หรือสภาพของการทำงาน
  • ความคิดเห็นและความเชื่อของสมาชิกองค์กร
  • ความเข้าใจที่แตกต่างกัน
  • การเข้ามามีส่วนร่วมมากน้อยต่างกัน
  • ศักยภาพของบุคคลที่หลากหลาย
  • ความรู้เดิมและประสบการณ์เดิมที่แตกต่างและหลากหลาย เป็นต้น
  • ฯลฯ  ช่วยคิดต่อทีครับ

          ดังนั้น เราในฐานะคุณอำนวยจะต้องเข้าใจ และยอมรับในสิ่งเหล่านี้ว่ามีอยู่  เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ และกำหนดวิธีการทำงานให้เเหมาะสม  ทำไปเรียนรู้ไป  ปรับกระบวนการไปเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่องเป็นพลวัตร ไม่หมดแรง ไม่ท้อถอยหรือหมดกำลังใจไปเสียก่อน  เพราะเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่า ไม่มีกระบวนการหรือวิธีใดที่เหมาะที่สุด ดีที่สุด  ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานการณ์ ฯลฯ

         บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. และเป็นกำลังใจให้แก่คุณอำนวยและ "คนคอเดียวกัน" ทุกๆ ท่านครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก  8  พ.ย.  2549