วิธีการ Storytelling เป็นการถ่ายทอดความรู้โดยใช้ภาษาที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ,  ใช้คำพูดที่พูดกันอยู่ทุกวัน 
จึงทำให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านสามารถเข้าใจเรื่องราวได้อย่างดี

ส่วนTacit knowledge เป็นประสบการณ์ หรือความชำนาญจากการทำงานที่เราปฏิบัติอยู่ทุกวัน  ซึ่งเราเองคิดว่ามันสามารถทำได้ง่ายๆไม่มีอะไรเลย  แต่เมื่อนำมาเล่าให้ผู้อื่นฟัง   บางเรื่องก็สามารถเป็นประโยชน์ให้คนอื่นได้

ดังนั้น  เมื่อนำความรู้ , ความชำนาญจากการทำงานที่สามารถทำได้ง่ายๆจากผู้มีประสบการณ์  มาถ่ายทอดด้วยวิธีการ Storytelling ที่อ่านหรือฟังแล้วเข้าใจไ้ด้ไม่ยาก     ..เมื่อพิจารณาดูแล้วจึงเห็นด้วยว่า ดูเหมาะสมกันอย่างกับกิ่งทองใบหยก  ยังไงยังงั้น ...