ขับเคลื่อน PLC เทศบาลเมืองมหาสารคาม _๐๙ : เวที ๒ แลกเปลี่ยนแบ่งปัน BP จาก PLC เทศบาลเมืองมหาสารคาม (๑)

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

หลังจากที่ได้แลกเปลี่ยน ระดมปัญหา และหาทางแก้ไขเบื้องต้นไว้ (ตามที่บันทึกไว้ที่นี่) ผมลงพื้นที่ไปพบคณะครูของทุกโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติม เกี่ยวกับแนวทางการสร้าง ชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์อีกครั้งหนึ่ง โดยใช้ ๑๕.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น. (หลังเลิกเรียน) ซึ่งตกลงกันไวตั้งแต่เวทีแรกแล้วว่า วันจันทร์จะไปที่ "บ้านค้อ" อังคารไปที่ "โพธิ์ศรี"  พุธไปที่ "สามัคคี" พฤหัสบดีไปที่ "บูรพา" และศุกร์ไปที่ "บ้านส่อง" ส่วน "ศรีสวัสดิ์" และ "บ้านแมด" จะนัดพบหมายภายหลัง โดยไปแบบไม่เป็นทางการ ไม่มีการทำหนังสือราชการใด เพียงแต่ยกหูโทรศัพท์ นัดหมายไว้ และไปให้ถึงตามนัด

ผลการลงพื้นที่คราวนี้ ที่ "บ้านค้อ" และ "โพธิ์ศรี" ในวันจันทร์และอังคาร ทำให้ผมตัดสินใจปรับเปลี่ยนวิธีในการ "ขับเคลื่อน" จากเดิมที่พยายามจะ "ไปบอก ว่า PLC คืออะไร จะมาสร้าง PLC อย่างไร และ คาดหวังประโยชน์อะไรจาก PLC ที่เกิดขึ้น ฯลฯ " เปลี่ยนเป็น "ไปบอกว่า เราจะไปทำอะไรบ้าง ๑, ๒, ๓... "  เพราะผมรู้สึกว่าเจอ "กำแพง" ขนาดใหญ่ ที่ลำพังวิธีแรกและ "กำลัง สติปัญญา" และ "ศักยา" ของผมคงขับเคลื่อไปต่อได้ยาก  การเยี่ยมโรงเรียนมากขึ้น ทำให้ผมเข้าใจ "ผอ." มากขึ้น ความเข้าใจ ผอ. มากขึ้น ทำให้ผมคิดไปเองว่า ผมเข้าใจครูมากขึ้น...

ผมเริ่มนำเรียนกับ ผอ.และคณะครูที่ "สามัคคีวิทยา" และโรงเรียนต่อๆ มา ว่า โครงการนี้จะดำเนินการ ๓ ประการ ได้แก่ ๑) จัดการความรู้ ด้วยการ "ถอดบทเรียน" ค้นหา BP ของครูและ ผอ. ในสังกัดเทศบาล  ๒) จัดเวทีให้เกิดการนำองค์ความรู้ BP นั้น ไปเผยแพร่หรือร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันแก้ปัญหา โดยเรียกกระบวนการ "รู้ รัก สามัคคี" ที่ใช้แก้ปัญหาร่วมกันนี้ว่า "PLC เทศบาลเมืองมหาสารคาม" และ ๓) หนุนเสริมให้เกิดเครือข่าย "LLEN มหาสารคาม" เพื่อระดมสรรพกำลังให้แก้ปัญหาที่ยั่งยืนและเป็นระบบ 

การลงพื้นที่ไปเยี่ยมโรงเรียนคราวนี้ ผมพบว่า โรงเรียนจะมีระบบการประชุมประจำเดือน วิธีที่ดีมากๆ คือ ไปวันที่โรงเรียนมีการประชุมประจำเดือน การขอเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุม ทำให้ผมได้เรียนรู้มากขึ้นอย่างรวดเร็ว....  ทำให้ ณ ขณะนี้ เหมือนจะเริ่มเข้าใจแล้วว่า ความเป็น "นักวิชาการ" ของตนเองที่ผ่านมานั้น แท้จริงแล้ว "...ไม่เข้าใจ งานของครูเอาเสียเลย..."... นึกย้อนหลังถึงคำพูดเก่าๆ ... เรานั้นต้องฝึกอีกเยอะ....

วันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๕๗ CADL จัดเวทีที่ ๒ ของ "PLC เทศบาลเมืองมหาสารคาม"  ต่อเนื่องจากที่ได้ไปสื่อสารและเชิญชวนคณาจารย์ถึงโรงเรียน เราจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากตัวอย่าง BP ของครูเทศบาล ที่ ห้องประชุมใหญ่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมเป็นครูในสังกัดเทศบาลทั้งหมด ๒๐๐ คน  ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ปรีชา ประเทพา รองอธิการฝ่ายวิชาการ และรองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองมหาสารคาม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์.... ผม AAR ว่าผู้ใหญ่ทุกท่านที่กล่าวมา เห็นในเบื้องต้นแล้วว่า เราจะกำลังทำอะไร เพื่ออะไร และท่านพร้อมที่จะหนุนให้เรามุ่งไปอย่างเต็มกำลัง...

บันทึกต่อไป จะมาเล่าความประทับใจและสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ฟังครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ความเห็น (0)