สรุปการประชุม งานเกษียณลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ปี 2557

คบเพลิง กับงู
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
-ขณะนี้ สส.ลท.ได้เรียกร้องสิทธิให้กับพี่น้อง ๓ จังหวัดชายแดนใต้ให้ได้รับค่าเสี่ยงภัย -เรียกร้องสิทธิ์ เพิ่มค่าจ้างรายเดือนให้ได้รับค่าจ้างเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำ ในอัตราขั้นต่ำ ๙,๐๐๐ บาท ในกรณีไม่มีวุฒิ และวุฒิปริญญาตรี ๑๕,๐๐๐ บาท บวกประสบการณ์

สรุปรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗

ของสมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

**********************


นายแพทย์วิรัช พันธ์พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๒ ให้เป็นประธาน เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗

เนื้อหาสาระการประชุมสรุปได้ดังนี้.-

ภาคเช้า อาจารย์วรรณทิพย์ มหัธนพิศาลกิจ จากกลุ่มพัฒนาลูกจ้าง กรมบัญชีกลาง กล่าวสรุป

๑. การปรับระดับชั้นของลูกจ้างประจำ หากหน่วยงานไหนยังไม่ได้ปรับระดับ หรืองานที่ปฏิบัติไม่ตรงกับตำแหน่งทำ เช่น ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ ทำหน้าที่ธุรการ ต้องการปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานธุรการ ส. ๒ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ ให้เขียนภาระงานจากต้นสังกัด ส่งมายังส่วนกลาง และในกรณีเงินเดือนเต็มขั้น ส.๒ ให้เขียนภาระงานส่ง และการปรับเปลี่ยนจาก ส.๓ ในกรณีเงินเดือนเต็มขั้น เป็น ส.๔ บางหน่วยราชการสามารถปรับได้เลย บางหน่วยงานก็มีการสอบสัมภาษณ์ หรือทำแบบประเมิน และหากทุกตำแหน่งมีปัญหาในการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง โทร.๐๒-๑๒๗๗๔๕๖ หรือ ๐๘๖-๓๘๘๖๘๙๔

๒. สิทธิผลประโยชน์ของลูกจ้างประจำ ที่กำลังเรียกร้องสิทธิ์ คือค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณ และอายุราชการไม่ถึง ๒๕ ปี ให้ได้รับบำเหน็จรายเดือนด้วยเหตุสูงอายุ ขณะนี้ อายุราชการ ๒๔.๖ ปี มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จรายเดือน

คุณชวลี สวัสดิบุตร ที่ปรึกษาสมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าขณะนี้ สมาคมฯ ได้ยื่นหนังสือถึง คสช. และยื่นต่อประธานนิติบัญญัติ และรมว.การคลัง เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ให้ลูกจ้าง หากกรมบัญชีกลางได้เห็นเรื่องนี้ ให้อาจารย์ช่วยชี้แจงต่อรัฐมนตรี ขอฝากความหวังกับกรมบัญชีกลาง

อาจารย์วรรณทิพย์ มหัธนพิศาลกิจ กล่าวว่าหนังสือที่ยื่นต่อ คสช. และประธานนิติบัญญัติ ผ่าน รมว.กระทรวงการคลัง เพื่อเรียกร้องสิทธิ์หาก ครม.มีมติเห็นชอบ กรมบัญชีกลางสามารถแก้ไข้ระเบียบ ข้อบังคับได้

อาจารย์โอสถ สุวรรณเศวต กรรมการบริหารพนักงานกระทรวงวสาธารณสุข (พกส.) ได้กล่าวถึงสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งเปลี่ยนสถานะเป็น พกส. สิทธิทุกอย่างเหมือนกัน แต่มีส่วนที่เพิ่มคือ

-ลูกจ้างชั่วคราวมีการทำสัญญาจ้าง ๑ ปี แต่ พกส. มีการทำสัญญาจ้าง ๔ ปี

-การลาป่วย เพิ่มเป็น ๔๕ วัน และ พกส.สามารถลากิจได้ ๑๕ วัน ไม่หักค่าจ้างรายเดือน ซึ่งเดิมหากลากิจ ต้องหักเงินค่าจ้างรายเดือน

-ขณะนี้ สส.ลท.ได้เรียกร้องสิทธิให้กับพี่น้อง ๓ จังหวัดชายแดนใต้ให้ได้รับค่าเสี่ยงภัย

-เรียกร้องสิทธิ์ เพิ่มค่าจ้างรายเดือนให้ได้รับค่าจ้างเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำ ในอัตราขั้นต่ำ ๙,๐๐๐ บาท

ในกรณีไม่มีวุฒิ และวุฒิปริญญาตรี ๑๕,๐๐๐ บาท บวกประสบการณ์

-กระทรวงต้องใช้งบประมาณในการจ้าง และจะต้องไม่มีการเลิกจ้าง ทุกคนต้องได้ทำงานเหมือนเดิม

แม้จะได้รับการเพิ่มค่าจ้างเพียงเล็กน้อย แต่การเพิ่มค่าจ้างต้องได้ตามฐานเงินเดือนที่เท่ากัน ตามที่

กระทรวงได้ทำ MOU กับลูกจ้าง ยกเว้นบุคคลใดที่ขาดงานหรือเมาขาดสติให้เลิกจ้าง

-การจ่ายค่าตอบแทน ล่วงเวลา จาก ๓๐๐ บาท ให้เพิ่มกับทุกคนทุกตำแหน่ง ๕๐% โดยขอเพิ่มเป็น

๔๕๐ บาท ทั้งลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

ภาคบ่าย ดร.อุดร สายบัว เกษียณอย่างไรใจเป็นสุข

- ชีวิตเป็นสุขได้ ด้วยการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง กินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังวันละเล็กน้อย

- ใจเป็นสุข ด้วยการทำบุญ ให้ทาน ทำแล้วสวย ทำแล้วรวย ไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้า

- การสร้างศิล ภาวนาทาน ชำระจิตใจให้สะอาด บุญทำ กรรมแต่ง บุญเป็นตัวแยกชีวิตมนุษย์

- สมาคมฯ พาผู้สูงอายุไปนมัสการพระพุทธสิหิงค์ วัดพระสิงห์ และร่วมงานมุฑิตาจิตในภาคกลางคืน


ปีนี้ ลุงวอ แห่งGotoKnow ก็เกษียณด้วย

คุณวิเชียร กรรมการจากเชียงใหม่เจ้าภาพ คบเพลิงขอบคุณ เจ้าภาพที่จัดงานได้ยิ่งใหญ่อลังการ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมาคมลูกจ้างสาธารณสุข อโยธยาความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ภาพนี้พี่บังวอญ่า เสมือนเดือนที่ล้อมด้วยดาวเลยนะครับ 555