ประวัติโรงเรียนเทศบาล ๔

ปกรณ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ประวัติโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง)

1.สถานที่ตั้ง

  • โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง) ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนทรายทอง 5 ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96120

2.อาณาเขต

มีเนื้อที่ 12 ไร่ 3 งาน

ทิศเหนือ จด ถนนทรายทอง 5 ซอย 1

ทิศใต้ จด ถนนทรายทอง 2

ทิศตะวันออก จด สวนสาธารณะ สิรินธร

ทิศตะวันตก จด ถนนทรายทอง 5

3.ประวัติความเป็นมา

เดิมชื่อโรงเรียนบ้านกือดาบารู เริ่มเปิดสอนเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2501 โดย นายดำ สุวรรณศักดิ์ กำนันตำบลปาเสมัส ซึ่งได้สละแรงงาน ทรัพย์สิน และชักนำราษฎรร่วมกันก่อสร้างโรงเรียน เป็นเงิน 6,244 บาท จัดซื้อสังกะสี 98 แผ่น เสาไม้ 10 ต้น ได้เครื่องบนและไม้ค้ำฝา รวมทั้งหมด 111 ชิ้น ได้ไม้ทำโต๊ะม้านั่ง 30 ชุด ซื้อตะปูสังกะสี 1 กล่อง ตะปู 19 กิโลกรัม ไม้ไผ่ 20 ลำ และปรับที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนโดยเช่าที่ดินของ การรถไฟแห่งประเทศไทย ตกลงเช่าตามแบบของทางราชการ

ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2501 ได้ทำพิธีเปิดโดยนายเอื้อน สุนทรเกศ นายอำเภอสุไหงโก-ลก เป็นประธานรับมอบ และทางอำเภอได้บรรจุให้นายถัด ขาวปลอด รักษาการแทนครูใหญ่ โรงเรียนดำรงอยู่ได้ด้วยการบำรุงรักษาของราษฎร ดำเนินการจัดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนได้เปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง) เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2511 เนื่องจากเทศบาลขยายเขตออกครอบครุมพื้นที่โรงเรียนบ้านกือดาบารู ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงโอนให้เทศบาลเข้าดำเนินการ และเปลี่ยนเป็นโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง) ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2511 เป็นต้นมา

4.การก่อสร้างปรับปรุง

พ.ศ.2501 ก่อสร้างอาคารชั้นเดียว งบประมาณ 6,244 บาท

พ.ศ.2504 ก่อสร้างอาคารชั้นเดียว งบประมาณ 100,000 บาท

พ.ศ.2515 ก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น แบบ044 งบประมาณ 350,000 บาท

พ.ศ.2519 ก่อสร้างโรงอาหาร ขนาด 10 × 20 ตารางเมตร ไม่มีฝาและประตูเหล็ก ตามแบบแปลน ของเทศบาล งบประมาณ 80,000 บาท

พ.ศ.2531 ก่อสร้างโรงพลศึกษา ขนาด 18 × 20 ตารางเมตร งบประมาณ 1,200,000 บาท

พ.ศ.2536 ก่อสร้างอาคารเรียน คศล.3 ชั้น 12 ห้องเรียน ขนาด 8.60 × 40.30 ตารางเมตร งบประมาณ 5,265,000 บาท

พ.ศ.2541 ปรับปรุงโรงอาหาร กั้นตาข่าย ปิดประตูเหล็ก งบประมาณ 230,000 บาท

พ.ศ.2542 ก่อสร้างอาคารเรียน คศล. 4 ชั้นใต้ถุนโล่ง 12 ห้องเรียน ขนาด 8 × 36 ตารางเมตร งบประมาณ 7,230,000 บาท

พ.ศ.2545 ก่อสร้างป้อมยาม งบประมาณ 86,000 บาท

พ.ศ.2545 ติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส งบประมาณ 388,600 บาท

พ.ศ.2546 ก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล งบประมาณ 450,000 บาท

พ.ศ.2546 ก่อสร้างเวทีที่ใต้ถุนอาคาร 4 งบประมาณ 100,000 บาท

พ.ศ.2546 ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน ขนาด 8 × 25 เมตร งบประมาณ 700,000 บาท

พ.ศ.2547 รื้ออาคารชั้นเดียว พ.ศ.2504 จำนวน 1 หลัง

พ.ศ.2548 ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้นใต้ถุนโล่ง (คสล.) ขนาด ขนาด 8 × 36 เมตร งบประมาณ 6,910,000 บาท

พ.ศ.2552 ก่อสร้างห้องสมุด 2 ชั้น งบประมาณ 2,000,000 บาท

พ.ศ.2555 รับมอบอาคารเรียน คสล.4ชั้น ใต้ถุนโล่ง 12 ห้องเรียน งบประมาณปี พ.ศ.2554 เงินอุดหนุน .....................บาท งบเทศบาล 3,954,000 บาท

พ.ศ.2555 รื้ออาคารโรงอาหารและสร้างใหม่เป็นโรงอาหาร 2 ชั้น งบประมาณ 5,500,000 บาท โดยใช้เงินสะสมเทศบาล

พ.ศ.2555 สร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาด 6 × 12 เมตร งบประมาณ 353,000 บาท

พ.ศ.2555 สร้างห้องน้ำ ขนาด 3 × 12.50 ม. เงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณ 745,000 บาท

พ.ศ.2557 สร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาด.........................ม. งบประมาณ..................................บาท

5.สภาพแวดล้อม

เดิมตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล ห่างจากชุมชนใหญ่ ความหนาแน่นของประชากรมีน้อย จำนวนนักเรียนจึงน้อย ปัจจุบันชุมชนขยายตัวออกไป ทำให้สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเปลี่ยนไป มีโรงพยาบาล มัสยิด สถานที่ราชการ สวนสาธารณะ และชุมชนอยู่รายรอบ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 80 ศาสนาพุทธ ร้อยละ 20 ฐานของผู้ปกครองค่อนข้างยากจน ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นส่วนใหญ่

6.ระดับการศึกษา

เดิมเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-7 ในปี พ.ศ.2523 เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก-ประถมศึกษา โดยรับเด็กก่อนเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 1 ปี มาเป็นนักเรียนชั้นเด็กเล็ก (อายุ 6 ปี) และยุบชั้น ป.7 ตามหลักสูตรเดิม เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 ปรับปรุง พ.ศ. 2523

พ.ศ.2524 เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรับเด็กอายุ 5 ขวบ เข้าเรียนชั้น อนุบาล 1 และ 6 ขวบ เรียนชั้น อนุบาล 2 ยุบเลิกชั้นเด็กเล็ก ตามนโยบายของสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น (สน.ศท.)กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

พ.ศ.2537 เปิดสอนชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น โดยเปิดขยายโอกาสทางการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ตามนโยบายของสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยและใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.2557 ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีนักเรียนทั้งสิ้น 988 คน แต่ละชั้นใช้หลักสูตร ดังนี้

ชั้นอนุบาล 1-2 ใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรผสมผสานอิสลามศึกษาและพุทธศาสนา

7.ผู้บริหารโรงเรียน

1.นายถัด ขาวปลอด

ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2501 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2511

2.นายทวีเขต ปานประสงค์

ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2511 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2518

3.นายจันทร์ วุณาพันธ์

ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2518 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2521

4.นางสาวสมใจ การเกษม

ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ – ผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2521 ถึง วันที่ 19 พฤษภาคม 2540

5.นางเพ็ญศรี แสงแก้ว

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2540 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2552

6.นายประวิช สมัครกิจ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2553

7.นางรสสุคนธ์ กอและ

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 จนถึงปัจจุบัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านทรายทองความเห็น (0)