เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549 ศูนย์อนามัยที่ 8 โดยงานวัยเรียนฯได้ไปเป็นวิทยากรสอนคณะอาจารย์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมในโครงการรักและเห็นคุณค่าของตนเองซึ่งจัดโดยโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม มีคณะอาจารย์ร่วมอบรม 62 ท่าน วิทยากรในวันนั้นศูนย์ฯได้รับเกียรติจากพญ.เฉลิมขวัญ ชูสุวรรณ คุณเบญจา ยมสารได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน ซึ่งได้ข้อคิดจากอาจารย์อย่างมากมายถึงปัญหาเรื่องเพศในเยาวชน และอาจารย์ก็ได้รับความรู้เทคนิคและการปรับเปลี่ยนแนวคิดในเรื่องเพศในเด็ก เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีค่ามาก จากการพูดคุยทำให้เราทราบว่าเด็กๆนั้นไม่ได้มีปัญหาเรื่องเพศอย่างเดียวเท่านั้น ในคนๆหนึ่งมีปัญหาสังคมอีกมากมายที่รายล้อมและกระทบต่อตัวเด็กเอง ทางศูนย์ฯได้เสนอทางโรงเรียนไว้ว่าการสอนเพศศึกษานั้นตามหลักสูตรต้องใช้เวลา 3 วันถึงจะได้เนื้อหาที่ครอบคลุม สำหรับปัญหาเรื่องเพศศูนย์ฯกำลังจะทำ Hot line และให้คำปรึกษาทั้งจัดทำระบบการส่งต่อเพื่อรับคำปรึกษาอยู่แล้ว ซึ่งถ้าระบบเรียบร้อยศูนย์จะประสานแจ้งไปทางสพท.(สำนักการศึกษาขั้นพื้นฐาน)