บริการห้องสมุด (2)

Thiplib54
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เวลาเปิด – ปิด บริการห้องสมุด

เวลาเปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.0 0 – 19.00 น.

ปิดทำการวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


1. บริการยืม – คืนทรัพยาการสารสนเทศห้องสมุด

2. บริการช่วยค้นคว้า และแนะนำการใช้ห้องสมุด

3. บริการถ่ายเอกสาร

4. บริการหนังสือจอง

5. บริการหนังสือสำรอง

6. บริการดรรชนีวารสารทั้งไทย – ต่างประเทศ

7. บริการยืมระหว่างห้องสมุด

8. บริการโสตทัศวัสดุ เช่น VDO Tape, VCD, เทปบันทึกเสียง

9. บริการสั่งซื้อหนังสือ

10. บริการเย็บ และซ่อมแซมหนังสือที่ชำรุด

ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้องสมุด

1.บุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

2.แพทย์, พยาบาลฝึกหัด, นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ต้องมีใบบันทึกความเห็นเพื่อขอใช้บริการห้องสมุดจากหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าหน่วยเป็นหลักฐานจึงจะยืมหนังสือได้ และถ้าทำหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ ของห้องสมุดชำรุดเสียหาย หรือสูญหาย หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหน่วยที่รับรองจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย

3.บุคคลภายนอกต้องได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เพื่อขอเข้าใช้บริการห้องสมุด แต่ไม่สามารถยืมหนังสือออกจากห้องสมุดได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดโรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชาความเห็น (0)