ข้อมูล ส่วนตัว อาจารย์สมนึก ทรงศิริ

ประวัติส่วนตัว

   เป็นคนกรุงเทพ โดยกำเนิด  ในครอบครัวชาวนา  เขตประเวศ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

อาชีพ ปัจจุบัน   

   ผู้อำนวยการโรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา(ประวศ)   ซอยอ่อนนุช  53  ประเวศ  กรุงเทพมหานคร

ประวัติการทำงาน

   2520  - 2545    ครูโรงเรียนพรตพิทยพยัต   เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร  สัง  สพฐ

                            หน้าที่   สอนวิชาภาษาอังกฤษ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และ  ตอนปลาย

                                        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ

                                        หัวหน้างานลูกเสือ เหล่าสมุทร

   2545  - 2551    ผู้จัดการฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากรนานาชาติ

                            มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ

   2551 - 2555     รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา(ประเวศ)

   2555 - ปัจจุบัน   ผู้อำนวยการโรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา(ประเวศ)

    ประวัติการศึกษา

    2516      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                                                       โรงเรียนอนุกูลพิทยา  จังหวัดฉะเชิงเทรา

    2518      ประกาศนียบัตรการศึกษา     (ป.กศ.)                                  วิทยาลัยครูสวนสุนันทา  (มรภ  สวนสุนันทา)

    2520      ประกาศนียบัตรการศึกษา  ชั้นสูง (ป.กศ. สูง)                       วิทยาลัยครูสวนสุนันทา  (มรภ  สวนสุนันทา)

    2525      การศึกษาบัณฑิต    (ก.ศบ.  ภาษาอังกฤษ)           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  บางแสน (มหาวิทยาลัย บูรพา)

    2528      ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศ.ศบ   รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ)              มหาวิทยาลัยรามคำแหง

    2543      ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  (ศ.ศม. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

    2553      บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บธ. ม. การจัดการทั่วไป)                มหาวิทยาลัยรามคำแหง

    2556      ประกาศนียบัตรบัณฑิต   การจัดการศึกษา                             มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

    

   การอบรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

   2535  - 2536   ครูแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพ   ประเทศสหรัฐอเมริกา    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประวัติส่วนตัวความเห็น (0)