เมื่อวานดิฉันเข้าไป CoPชุมชนคนปฏิบัติงาน"พยาบาลวิสัญญี"ของศิริราช  เห็นมีผู้สนใจเรื่องการให้เลือดไม่ผิดพลาดในงานวิสัญญี  พอดีที่บริการวิสัญญี มข.มีเรื่องนี้ จึงขอนำมาเสนอ

แนวทางปฏิบัติในการให้เลือด และผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบจากเลือด

ใช้กับผู้ป่วยได้

Yes
ใช้ได้หรือไม่
No

 ตรวจสอบ

    1. ชื่อ-สกุล, HN ในใบคล้องเลือด (ทั้งท่อน           บนและล่าง) ตรงกับ OPD card หรือไม่    2. หมู่เลือดในใบคล้องเลือดตรงกับหมู่         เลือดในถุงเลือดหรือไม่    3. Donor’s number ในถุงเลือดตรงกับใบ        คล้องเลือดหรือไม่    4. Rh + ve หรือไม่5. หมดอายุ
รายงานวิสัญญีแพทย์
ตรวจสอบร่วมกับคลังเลือด
Yes
No
ผู้ป่วยมีข้อบ่งชี้ในการให้เลือด และผลิตภัณฑ์จากเลือด

ตรวจสอบถุงที่ใช้บรรจุ

ว่ามีสภาพสมบูรณ์หรือไม่
ส่งคืนคลังเลือดพร้อมระบุสาเหตุของการส่งคืน
Yes

No

FFP,Cryo   
Platelet
WB, PRC, LPB
แช่ถุงเลือดในน้ำธรรมดา (อุณหภูมิห้อง) จนละลายหมด
แช่ถุงเลือดในน้ำอุ่นอุณหภูมิ < 39°C
ด่วนหรือไม่
No
Warm ทาง IV-line ผ่านเครื่องอุ่นสารละลาย
ให้ผู้ป่วย
Yes