เรียนอาจารย์ และสวัสดีเพื่อนๆ ทุกคน

กระผมนายเดชา ดรินทพงศ์ รหัสนักศึกษา 4641440015
นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 4/2549
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

E-Mail :[email protected]

[email protected]ครับ