วันนี้ได้รับคำถามจากคณะว่า  คณะจะยกร่างหนังสือภายนอกให้อธิการบดีลงนาม    การพิมพ์เลขประจำของเจ้าของเรื่อง (0521)  หลังรหัสพยัญชนะ(ศธ) จะต้องพิมพ์เลขประจำของเจ้าของเรื่องเป็นเลขของคณะ(ศธ0521.1.09/  หรือเป็นเลขของสำนักงานอธิการบดี  (ศธ0521/

ขอตอบดังนี้   หนังสือที่คณะจัดทำให้อธิกาบดีลงนาม  1. เลขประจำของเจ้าของเรื่องหลังรหัสพยัญชนะ (ศธ)  ให้พิมพ์เลขประจำของคณะ  ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เรื่อง การกำหนดเลขที่หนังสือและกำหนดผู้ลงชื่อในหนังสือออก  ลงวันที่  16  กรกฏาคม  2546  เช่น คณะวิทยาศาสตร์ ศธ 0521.1.09/  เมื่ออธิการบดีลงนามในหนังสือแล้ว  งานสารบรรณ  กองกลาง จะดำเนินการออกเลขทะเบียนหนังสือ  พร้อมลงวันที่ในหนังสือ  2. ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง (ที่มุมล่างด้านซ้ายของหนังสือ) ให้ลงชื่อส่วนราชการ หมายเลขโทรศัพท์และ Email Address ของคณะ