บางครั้ง การรอคอยอะไรบ่างอย่างอย่างไม่มีจุดมุ่งหมายทำให้ท้อได้เหมือกัน