มนุษย์ข้ามชาติ

มนุษย์ข้ามชาติ

ประเทศหนึ่ง ซึ่งอาจมีเหตุผลในการกระทำดังกล่าวแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางธุรกิจ เช่นการย้ายเข้ามา เพื่อลงทุน เหตุผลเพื่อการดำเนินชีวิตหรือเพื่อให้มีสภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น การย้ายเข้ามาศึกษา หรือการหนีภัยความตาย มนุษย์ที่ข้ามชาติ หมายถึง บุคคลที่เคยอาศัยในประเทศหนึ่ง แล้วต่อมาได้ย้ายมายังอีก

เรื่องมนุษย์ข้ามชาตินั้น ปัจจุบัน นับเป็นปัญหาที่ถูกกล่าวถึงมาก โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง แรงงานข้ามชาติ ซึ่งสาเหตุดังกล่าวอาจเป็นเพราะว่าประเทศไทยเรามี อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมบริการประเภทต่าง ๆ มากมาย แต่กลับประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานไทย ผู้ประกอบการจึงนำแรงงานข้ามชาติมาทดแทน ซึ่งมีทั้งแรงงานข้ามชาติที่เป็นชาย หญิง และเด็ก ที่มาจากประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของไทย เช่น ประเทศพม่า  ลาว กัมพูชา เวียดนาม  จีน   เป็นต้น

โดยเฉพาะเรื่องแรงงานข้ามชาติที่เป็นเด็กนั้น นับว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ควรให้ความสนใจ  เพราะแรงงานเด็กในประเทศไทยนั้น บ้างเข้ามาโดยสมัครใจ แต่บ้างก็ถูกหลอกมาขายโดยกระบวนการค้ามนุษย์ ถูกนำมาใช้แรงงานอย่างทารุณกรรม มีการกักขังหน่วงเหนี่ยว ทำร้ายทุบตี ข่มขืนกระทำชำเรา บังคับให้ขายบริการทางเพศ  ซึ่งการกระทำดังกล่าว ไม่เพียงแต่เป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน อันเป็นเรื่องที่เลวร้ายต่อผู้ถูกกระทำอย่างเดียวเท่านั้น สำหรับประเทศไทยเอง ก็ได้รับผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศในทางที่แย่อีกด้วย อันจะส่งผลเสียที่คาดไม่ถึงต่างๆมากมาย

ทั้งนี้ ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนที่กล่าวมานั้น  ได้แก่ ปัญหาการได้การรับรองทางทะเบียนจากรัฐและการได้รับสัญชาติ ซึ่งนับว่าเป็นต้นตอปัญหาด้านอื่นๆ เนื่องจากเมื่อไม่ได้การรับรองจากรัฐแล้ว หน่วยงานอื่นมักจะนำสิ่งนี้มาเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะไม่ปฏิบัติตามสิทธิที่เด็กข้ามชาติเหล่านี้ควรจะได้รับ ปัญหาการได้รับบริการทางสาธารณสุข ซึ่งหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รัฐได้ยกความเป็นเด็กข้ามชาติที่ไม่ได้ถูกรับรองทางทะเบียนขึ้นมาเพื่อเป็นข้ออ้างที่จะไม่รักษาหรือให้บริการทางด้านสาธารณสุข ซึ่งถือได้ว่าเป็นการทำละเมิดโดยเจ้าหน้าที่รัฐ และปัญหา ปัญหาการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีโรงเรียนของรัฐบางแห่งปฏิเสธที่จะรับเด็กข้ามชาติเหล่านี้เข้าไปศึกษา เนื่องจากเขาเป็นคนที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือไม่ได้มีสัญชาติไทย

 (ที่มารูปภาพhttp://www.ffc.or.th/ffc_scoop/2554/scoop_2554_08_26.php)

http://www.l3nr.org/posts/535656 "เด็กข้ามชาติ" มนุษย์ข้ามชาติที่มาจากหลากหลายสาเหตุ (ค้นหาวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)

http://www.naewna.com/lady/columnist/2998 แรงงานข้ามชาติ ตราบาปสังคมไทย

หนังสือพิมพ์ แนวหน้า (ค้นหาวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภัททิยา สุริวงค์ความเห็น (0)