ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง the amazing grace

ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง the amazing grace

the amazing grace โดยย่อ เป็นเรื่องราวของ วิลเลียม วิลเบอร์ ฟอร์ช สมาชิกรัฐสภาอังกฤษ ผู้มีความพยายามในการยกเลิกการค้าทาส โดยการยกเลิกกฎหมายการค้าทาส ในสมัยที่อังกฤษมีการค้าขายทาสซึ่งเป็นชาวแอฟริกา ความพยายามของเขาใช้เวลาประมาณ 18 ปี การค้าทาสในอังกฤษจึงได้หยุดลง แต่ระหว่างช่วงเวลาการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งผลดังกล่าว เขาต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย ทั้งจากสังคมภายนอก ที่ในสมัยนั้น ชนชั้นสูงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับความคิดของเขา อันเป็นความเกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องผลประโยชน์ กล่าวคือหากการค้าทาสถูกยกเลิก กลุ่มชนชั้นสูงจะได้รับความเสียหายอย่างมาก และจากสภาพภายใน คือ สุขภาพของเขาที่ย่ำแย่ลงทุกวัน แต่สุดท้าย ความพยายามของเขาก็สำเร็จผล 

 สิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับจากเรื่อง the amazing grace มีดังต่อไปนี้ 

1 การกล้าที่จะพูดในสิ่งที่ถูกต้อง กล้าในการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ได้ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน การมีความคิดเป็นของตนเอง  (เหตุการณ์ในสภาที่เขาพูดให้อังกฤษยอมกับการปฏิวัติของอเมริกา)

2 วิลเลียม พิตต์ มีความฝันในการเป็นนายกรัฐมนตรี ถือเป็นสิ่งที่น่ายกย่อง เพราะความฝัน ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้มนุษย์เดินไปข้างหน้า การวาดฝันอนาคตที่สวยงามเปรียบเสมือนพลังงานอย่างหนึ่งที่ทำให้มนุษย์มีแรงสู้ต่อไป

3 ความเมตตาของ วิลเลียม วิลเบอร์ฟอร์ซ ที่มีต่อทั้งคนและสัตว์ ผู้ยากไร้ ผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าตน แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ผู้ที่แตกต่างจากตน ซ่ึงดูเหมือนจะหาได้ยากมากในยุคนั้น

4 ความกล้าที่จะสู้ต่อไปโดยไม่ถดถอย สุดท้าย ก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จ

5 ความสามัคคี กล่าวคือ วิลเลียม วิลเบอร์ ฟอร์ช และผู้ที่เห็นด้วยกับการยกเลิกทาส ได้แก่ Olaudah Equiano , John Newton , Pitt the younger , Lord fox และ Thomas Clarkson

6 ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น

7 ทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มากขึ้น กล่าวคือ มนุษย์ทุกคน ย่อมมีความรู้สึกหวงแหนชีวิต ร่างกายของตน กลัวตาย และต้องการอยู่รอด มีสิทธิในตนเอง คือ สิทธิมนุษยชนซึ่งมีมาแต่กำเนิด ใครจะพรากจากไปมิได้ การกระทำของอังกฤษในช่วงเวลานั้นทำให้เห็นได้ชัดว่าเป็นส่ิงที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างมาก 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภัททิยา สุริวงค์ความเห็น (0)