ข้าราชการไทยในยุคโลกาภิวัตน์

สังคมออนไลน์ ถ้ารู้จักใช้ก็จะเกิดประโยชน์สูงม าก เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารท ี่เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ข้าราชการไทยควรที่จะต้องปรับตัวให้ทันกับการ ทำงานในโลกยุค"โลกาภิวัตน์" การรับราชการมาเป็นเวลายาวนานถึง 29 ปี ทำให้เห็นถึงการทำงานระบบ "ค่าของคน อยู่ที่คุณเป็นคนของใคร" อย่างปฎิเสธไม่ได้ การทำงานในองค์กรระบบราชการ เป็นระบบบังคับบัญชาตามสายงาน ไม่ได้พิจารณาจากความรู้ค วามสามารถโดยตรง และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ก็มีมาก จนทำให้การทำงานเกิดความล่าช้า น่าอึดอัด  ต้องรักและภูมิใจในอาชีพข้าราชการเป็นอย่างมาก และถือคติ "ข้าราชการ คือ ลูกจ้างของประชาชน" จะทำให้เมื่อเมื่อทำงานอยู่ที่ใด ก็จะมีความตั้งใจในการทำงานสูงมาก บางครั้งอาจทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เข้าใจ ไม่พอใจ หรือปรับตัวไม่ทัน อาจเกิดปัญหาขึ้นได้ ทั้งนี้ สิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุด คือ ความร่วมมือ ร่วมใจในการทำงานเพื่อบริการประชาชนให้มากที่สุด ซึ่งถือเป็นความภูมิใจของข้าราชการไทยอย่างหนึ่งด้วยเช่นกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนความเห็น (0)