QA to Quality of Life

QA to Quality of Life

เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2557 ได้มีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ “QA to Quality of Life” ที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท รังสิต ปทุมธานี รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ Seameo RIHED บรรยาย   เรื่อง คุณภาพการศึกษาไทย กับ ประชาคมอาเซียน โดย ประเทศไทย มี 3 เสาหลัก ได้แก่ Political and Security Pillar คือ นโยบายและความมั่นคงของประเทศ Economic Pillar ด้านเศรษฐกิจ และ Socio-Cultural Pillar เสาสุดท้ายด้านสังคมวัฒนธรรม ซึ่งการศึกษาจะเป็นฐานของการพัฒนาทั้ง 3 เสาหลัก จะเป็น Life long Learning คือ การศึกษาตลอดชีวิต มีการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (Support greater mobility of skilled workers) ต้องไม่มีกฎกติกาที่กีดกันคนต่างชาติจึงเป็นโอกาสที่สถานศึกษาในประเทศไทย ต้องเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ เพื่อเตรียมรับอาเซียนด้วย ดังเช่น การกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ Qualification Framework ควรเป็นอย่างไร เพื่อเตรียมรับทั้งนักศึกษาจากประเทศไทยและจากประเทศในอาเซียน หรือ ต่างประเทศ (Twenty First Century Skill กำหนด การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ : Creativity and innovation การไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ(การคิดเชิงวิพากษ์) : Critical Thinking การมีความร่วมมือ (collaboration) การแก้ไขความขัดแย้ง การบริหารจัดการสารสนเทศ โดยเฉพาะเรื่อง Big Data คือการวิเคราะห์ฐานข้อมูลใหญ่ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ขณะเดียวกัน ดร.ฉันทวิทย์ สุธาตานนท์ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มาให้ความรู้เรื่องร่างตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ซึ่งเน้น Area base ให้มีการพัฒนาระบบการศึกษาตั้งแต่เด็กเล็กเชื่อมต่อจนถึงระดับอุดมศึกษา และให้ใช้ Resource จาก ภายในจังหวัดเพื่อจังหวัดมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด กรอบตัวบ่งชี้รอบ 4 มี 20 ตัว 7 ด้าน กำหนดเป้าหมายให้ทุกตัวต้องผ่านร้อยละ 60 ไม่ใช่ผ่านเพียงตัวบ่งชี้ใดตัวบ่งชี้หนึ่งเท่านั้นด้านที่ 1 คุณภาพศิษย์ มี 4 ตัวบ่งชี้ ด้านที่ 2 คุณภาพครู / อาจารย์  4 ตัวบ่งชี้ ด้านที่ 3 การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 4 ตัวบ่งชี้ 3 ด้านนี้ คะแนนเต็ม ด้านละ 20 คะแนน ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม ด้านที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านที่ 6 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ และ ด้านที่ 7 มาตรการส่งเสริม ด้านที่ 4-7 นี้มีด้านละ 2 ตัวบ่งชี้ ด้านละ 10 คะแนน รวมทั้งหมด 100 คะแนน การประเมินในรอบสี่นี้ จะประเมินใน 2 ส่วน คือ ประเมินจากเอกสาร 2 คะแนน และประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 3 คะแนน

               ขณะเดียวกัน Section สุดท้าย แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มาบรรยายเรื่อง “คุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety)” การเรียนการสอนส่วนใหญ่เน้นความรู้ทางทฤษฎี แต่ไม่เน้นการตัดสินใจ ปัจจุบันการเรียนการสอนต้องสอนให้นักศึกษามี Decision making เป็นอันดับแรก ความรู้ก็ต้องมี เพื่อใช้เป็นพื้นฐานความรู้ประกอบการตัดสินใจ มีตัวอย่าง case ที่ผู้มารับบริการการคลอดที่โรงพยาบาลกลับไปบ้านมีผ้าก๊อสหลุดออกมาจากช่องคลอด ผู้รับบริการมาโรงพยาบาล พยาบาลบอกไม่เป็นไรคะ เอาผ้าก๊อสออกและให้ยาฆ่าเชื้อ (Antibiotic) กินก็หาย ปัญหานี้เป็นปัญหาเล็กน้อยของพยาบาล แก้ปัญหาแค่เอาก๊อสออกกินยาฆ่าเชื้อก็หาย แต่ในความรู้สึกของผู้รับบริการเป็นปัญหายิ่งใหญ่มาก ผู้รับริการรู้สึกว่าตั้งแต่พบผ้าก๊อสในร่างกายตนเองอะไรทีไม่สุขสบายเกิดขึ้น ปวดหัว มึนหัว ปวดหลัง หรืออาการไม่สุขสบายไม่ว่าเรื่องอะไร ผู้รับบริการจะบอกว่าเกิดจากก๊อสที่มาอยู่ในร่างกายเขา นี่คือผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ ดังนั้นเรื่อง Safety นั้น จะเกี่ยวข้องกับหลายประเด็นผู้ให้บริการ ควรถามตัวเองอยู่เสมอว่า เราพยายามจนถึงที่สุดแล้ว หรือยังในการช่วยให้ Patient Safety

                   ทีมงานเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิด Patient Safety ถึงแพทย์เก่งแต่ถ้าทีมงานยังไม่พร้อม เช่น ผู้รับบริการตกเลือดหลังคลอด มารับบริการที่โรงพยาบาลชุมชน 120 เตียง แพทย์จบเฉพาะทางสูติศาสตร์มาบอกว่าต้องตัดมดลูก แต่โรงพยาบาลชุมชนแห่งนั้นมีเครื่องมือไม่พร้อม Refer ไปโรงพยาบาลจังหวัด ซึ่งห่างไปกว่า 100 กิโลเมตร ไม่ได้อาจเสียชีวิตก่อน หมอจึงต้องตัดสินใจทำผ่าตัด และประยุกต์ใช้ของใช้ที่มีพยาบาลก็ไม่เคยทำ ไม่มีประสบการณ์ ดังนั้นในส่วนของพยาบาลในการจัดการเรียนการสอน ควรปรับเปลี่ยนเนื้อหาการสอน หรือจุดเน้นในการสร้างเสริมประสบการณ์ต่าง ๆ ให้นักศึกษาพยาบาลมี Decision making ที่ดี หรือไม่จึงเกิดการ Patient Safety Curriculum ขับเคลื่อนผ่าน Education หลักสูตรนี้เป็น Multiprofessional มีหลักสูตรนี้ของ WHO วิทยากร คือ แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ได้ติดต่อขอหลักสูตรนี้มาเพื่อเปิดอบรม WHO มีข้อแม้ว่าจะไม่ให้มหาวิทยาลัยใดเฉพาะแต่จะให้กับองค์กรกลางแต่มีเวปไซด์ ซึ่งผู้สนใจสามารถ Search หาได้ “Who Patient Safety Curriculum” วิทยากรต้องนำหลักสูตรนี้มาแปลเป็นภาษาไทยขณะนี้มี WHO Patient Safety Curriculum Guide 11 หมวด สถาบันการศึกษาใดสนใจสามารถติดต่อประสานงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิทยากร เชิญ Share Chain Shape Change (ปัจจุบันมี 115 สถาบันแล้วที่เข้าร่วม) สมดุลของการพัฒนาจะเกิดอาศัย 3H ได้แก่

               Hand   ทำให้เกิดงาน

               Heart  ทำให้เกิดความยั่งยืน

               Head   ทำให้เกิดความก้าวหน้า    

การนำไปใช้

               มีแนวทางการพัฒนานักศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ชัดเจนขึ้นและเตรียมพร้อมรับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ซึ่งเน้น Area base      

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาคนพัฒนางานความเห็น (0)