ฉบับที่ ๐๐๔ การประชุมจัดตั้งสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ (สคสบ.)

การประชุมจัดตั้งสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ (สคสบ.)

 

เมื่อวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 57 ผู้เขียนได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ

เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ (สคสบ.)(National Alliance for Tobacco Free Thailand)

ณ ห้องประชุมมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัย ฯ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคม ฯซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่

กลุ่มองค์กรภาคีหลักที่ได้ร่วมกันดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ ได้มีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุอัตราการสูบบุหรี่

ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา กลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นซึ่งพบว่ามีหลายเหตุปัจจัยด้วยกัน ปัจจัยสำคัญคือ การดำเนินงาน

ตามมาตรการต่างๆในการควบคุมการบริโภคยาสูบยังคงอยู่ในวงจำกัดเฉพาะหน่วยงานภาคสุขภาพและหน่วยงาน

ในเขตเมือง ทำให้ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เมื่อเทียบกับมาตรการเชิงรุกที่เพิ่มขึ้นอย่างมากและรุนแรงของ

อุตสาหกรรมยาสูบจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาความร่วมมือร่วมแรงเพิ่มขึ้นจากเครือข่ายทุกภาคส่วนที่มีบทบาท

ในการพัฒนาสังคมทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบให้ทันต่อสถานการณ์

ที่เปลี่ยนไป ด้วยเหตุนี้ จึงมีการจัดตั้ง สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ (สคสบ.)

การประชุมในวันนั้น มีการร่างธรรมนูญของสมาพันธ์ฯ (โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์) และ

มีการเลือกตั้งประธานและรองประธานสมาพันธ์ฯ และการเลือกคณะกรรมการอำนวยการสมาพันธ์ฯ ชุดแรก (8-20 คน)

ผลการเลือกตั้ง ดังนี้

 1. ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

 2. ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย รองประธานสมาพันธ์ฯ

ประธานและรองประธานแต่งตั้งคณะกรรมการในตำแหน่งอื่นจำนวน 20 คน ซึ่งได้แต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว

     การประชุมเพื่อจัดตั้งสมาพันธ์ฯ มีเป้าประสงค์เพื่อเป็นพันธมิตรร่วมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และร่วมสนับสนุนการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมบริโภคยาสูบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้ประเทศไทยสามารถลดการบริโภคยาสูบให้ได้ร้อยละ 30 โดยอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรไทยลดลงการจากร้อยละ 21 ในปี 2554 เหลือร้อยละ 15 ในปี 2568 ตามเป้าหมายในการลดปัจจัยเสี่ยงหลักของโรคไม่ติดต่อขององค์การสหประชาชาติที่ประเทศสมาชิกทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยได้มีมติตกลงร่วมกัน

เผยแพร่บนเว็บไซต์

http://trc.or.th/th/home-26/home-26/570-2014-02-20-02-48-47.html

รติกร เพมบริดจ์ ([email protected])

26 ก.พ.57

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเหตุการณ์ ศจย.ความเห็น (0)