ผลงานวิจัย


ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางวิชาการ  อ.ญาณภัทร  ยอดแก้ว

พ.ศ.2557 งานวิจัยเรื่อง "การพัฒนานวัตกรรมการสอนธรรมศึกษาในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม "

พ.ศ.2557 รอนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "แนว ทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนในท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของบ้าน วัดและโรงเรียน: กรณีศึกษาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม" ในการประชุมวิชาการระดับชาติ NPRU ครั้งที่ 6 วันที่ 30-31 พฤกษภาคม 2557  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ.2557 รอนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยใช้โครงการธนาคารคุณธรรม" ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

พ.ศ.2557 รอนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "การ ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 10 และพฤติกรรมทางจริยธรรมของเยาวชนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรง มะเดื่อ จังหวัดนครปฐม" ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ.2557 รอนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเยาวชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม” ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMART 4 (ครั้งที่ 4) วันที่ 7 พฤกษภาคม 2557 มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ.2557 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมการสอนวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิตโดยการบูรณาการเข้ากับกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” ในการประชุมสังคม ศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 10 ระดับชาติและระดับนานาชาติ เรื่อง"นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประชาคมอาเซียน" ในวันที่ 15 มกราคม 2557 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

พ.ศ.2556 งานวิจัยเรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ กับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของพระธรรมวิทยากร" ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 23 วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา"

พ.ศ.2556 งานวิจัยเรื่อง "การ พัฒนาสำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าเจริญราช เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน" ได้รับการสนับสนุนจาก วัดป่าเจริญราช จ.ปทุมธานี" ในการประชุมวิชาการระดับชาตและนานาชาติ SMART 3 (ครั้งที่ 3) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ.2553        คู่มือการสอนธรรมศึกษาที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนตามระดับชั้น (ประธานคณะจัดทำ/สนับสนุนโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)   

พ.ศ.2553     การศึกษาวิเคราะห์คุณค่าแท้และคุณค่าเทียมของการบูชาพระพุทธรูปในสังคมไทย  (นำเสนอในการประชุมวิชาการครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 7-8 ธันวาคม 2553   

พ.ศ.2553         งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาโดยพระภิกษุ” (คณะทำงาน/กำลังดำเนินการ/สนับสนุนโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)         

พ.ศ.2553         งานวิจัยเรื่อง“ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่องพุทธศาสนาสมัยทวารวดีโดยใช้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์เป็นแหล่งเรียนรู้”  (งานวิจัยกลุ่ม/ได้รับทุนวิจัยจาก สถาบันวิจัย ม.รภ.นครปฐม)

พ.ศ.2552         งานวิจัยเรื่อง " ทัศนคติที่มีต่อการบูชาพระพุทธรูปในสังคมไทย"

พ.ศ.2552         งานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางจริยธรรมกับทัศนคติที่มีต่อการศึกษาธรรมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม” (สนับสนุนโดยศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม)

พ.ศ.2551         วิทยานิพนธ์เรื่อง“การพัฒนาโครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญ: กรณีศึกษาวัดเอก  อำเภอกระแสสินธุ์  จังหวัดสงขลา”  ม.ธรรมศาสตร์

 

ผลงานบทความ         

พ.ศ.2555        บทความเรื่อง "พุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้: คุณค่าที่ชาวพุทธควรเข้าใจ" ญาณสาร (ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555)

พ.ศ.2554        บทความเรื่อง "การพัฒนาเยาวชนแกนนำ 4 ดี เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น" หนังสือรวมบทความแนวปฏิบัติที่ดีในการบริการวิชาการชุมชน: การจัดการความรู้จากกรณีศึกษาโครงการราชภัฏรวมใจเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง ยั่งยืน โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ.2551         บทความเรื่อง “บุญกับกุศลในพระพุทธศาสนา” วารสารกระแสวัฒนธรรม  ม.สยาม   (ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ตุลาคม  พ.ศ.2551 )

พ.ศ.2551         บทความเรื่อง “ความแตกต่างกันของบุญกับกุศลในพระพุทธศาสนา” นำเสนอในโอกาสงานทศวรรษพุทธศาสนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  วันที่  28  กุมภาพันธ์  2551

พ.ศ.2549         บทความเรื่อง “อัตตาและท่าทีต่ออัตตาในทัศนะพุทธศาสนา” วารสารศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน  พ.ศ.2549 )

พ.ศ.2548         บทความเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธ”  เอกสารการสัมมนาค่ายปรัชญาและศาสนาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2  (วันที่ 25-26 พฤจิกายน พ.ศ.2548)

พ.ศ.2543         บทความเรื่อง “ชีวิตพอเพียงตามแนวพุทธ”  นิตยสารพุทธจักร ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ฉบับเดือนเมษายนและพฤษภาคม พ.ศ.2544)

หมายเลขบันทึก: 562297เขียนเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2014 20:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2014 20:17 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

มีงานวิจัยดีๆมากเลยนะครับ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท