การจัดการความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชาการจัดการความรู้ทางการศึกษา

ToN009
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รายวิชาการจัดการความรู้ทางการศึกษา สอนโดย ดร.กรวรรณ  สืบสม

จากการเรียนในรายวิชานี้ ข้าพเจ้าในฐานะผู้เรียนได้รับความรู้ในเรื่องของการจัดการความรู้ทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความหมาย  วิธีการตลอดจนกระทั่งการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไปในอนาคต โดยมีเนื้อหาสาระที่พอจะสรุปได้ตามความเข้าใจของข้าพเจ้าดังนี้คือ

    การจัดการการเรียนรู้(Knowledge Management) หมายถึงการนำเอาความรู้มาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ  สามารถนำมาเผยแพร่หรือนำกลับมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว   เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาองค์การให้มีความเจริญก้าวหน้า ความรุ้ได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

 

1.Tacit Knowledge คือความรุ้ที่มีอยู่ภายในตัวคน คือ เป็นสิ่งที่เห็นไม่ชัด  เป็น ความรู้ที่เกิดจากการฝึกฝน   การปฏิบัติงานจนเกิดทักษะและ   กลายเป็นความชำนาญ   เชี่ยวชาญ  จึงเป็นประสบการณ์ติดตัวของแต่ละบุคคล  เป็นความรู้ที่เกิดจากวิจารณญาณ   ปฏิภาณไหวพริบ  เป็นเทคนิคเฉพาะตัวบุคคล

2.ความรู้แบบชัดแจ้ง ( Explicit  Knowledge )  คือ  ความรู้ที่เห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม  เป็นความรู้ที่ได้มาจากการเรียนในห้องเรียน  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ความรู้ที่อยู่ในตำรา เช่น พวกหลักวิชา หรือทฤษฎีทั้งหลายอันได้จากการวิเคราะห์  สังเคราะห์  ผ่านกระบวนการพิสูจน์  กระบวนการวิจัย  จึง เรียกว่า ความรู้ชัดแจ้ง

การจัดการความรู้จึงต้องอาศัยวิธีการต่างๆที่จะจัดเก็บองค์ความรู้นั้นให้อยู่ได้ตลอดไป จึงมีผู้คิดค้นโมเดลการจัดการความรู้ชื่อว่า SECI Model  คิดค้นโดย Ikujiro Nonaka มีรายละเอียดดังนี้

1.Socialization

เป็นการถ่ายโอนความรู้โดยตรงระหว่างกลุ่มคนหรือบุคคล โดยไม่ผ่านการเขียน เรียกว่า “ การเสวนาธรรม” กลุ่มคนที่มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง กลุ่มคนที่มาเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้กันนี้มักจะมีพื้นฐานความรู้ที่สอดคล้องกัน หรือเคยมีประวัติอดีตที่คล้ายคลึงกัน จะมีคลื่นความถี่ที่ใกล้เคียงกันสามารถสื่อสารและทำความเข้าใจกันได้โดยง่าย 
                     TK    TK     ถ่ายทอดจากคนสู่คน

2. Externalization เป็นการถ่ายโอนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถในการสอนผ่านสื่อต่างๆ จากประสบการณ์ในสมองของเขาออกมาสู่ภายนอกแก่ผู้อื่น 
                     TK    EK

3. Combination การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง และมีการศึกษาเรียนรู้จากความรู้ภายนอก ซึ่งแนวคิดจะมีความหลากหลายมากต้องสร้างความเข้าใจแลเชื่อมโยงความรู้อันหลากหลายให้ได้ และถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆให้กับองค์กรของตน 
                      EK   EK                
    
4.  Internalization การนำความรู้ใหม่มาลงมือปฏิบัติจริง ผู้ปฏิบัติจะเกิดการเรียนรู้ให้เกิดเป็นความรู้ประสบการณ์และปัญญา เป็นประสบการณ์อยู่ในสมองในเชิง Tacit Knowledge ต่อไป 
                     EK     TK

ซึ่งความรู้ที่ได้นี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไปในอนาคต เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยื่นของตัวข้าพเจ้าเองและองค์กรที่ข้าพเจ้าสังกัดด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สาระดีๆความเห็น (0)